Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Texto

Verš

bhaje bhajanyāraṇa-pāda-paṅkajaṁ
bhagasya kṛtsnasya paraṁ parāyaṇam
bhakteṣv alaṁ bhāvita-bhūta-bhāvanaṁ
bhavāpahaṁ tvā bhava-bhāvam īśvaram
bhaje bhajanyāraṇa-pāda-paṅkajaṁ
bhagasya kṛtsnasya paraṁ parāyaṇam
bhakteṣv alaṁ bhāvita-bhūta-bhāvanaṁ
bhavāpahaṁ tvā bhava-bhāvam īśvaram

Palabra por palabra

Synonyma

bhaje — yo adoro; bhajanya — ¡oh, Señor adorable!; araṇa-pāda-paṅkajam — cuyos pies de loto protegen a Sus devotos de todas las situaciones temibles; bhagasya — de opulencias; kṛtsnasya — de todas las diversidades (riqueza, fama, fuerza, conocimiento, belleza y renunciación); param — el mejor; parāyaṇam — el refugio supremo; bhakteṣu — para los devotos; alam — inestimable; bhāvita-bhūta-bhāvanam — que manifiesta Sus diversas formas para la satisfacción de Sus devotos; bhava-apaham — que detiene el ciclo de nacimientos y muertes para los devotos; tvā — a Ti; bhava-bhāvam — que eres el origen de la creación material; īśvaram — a la Suprema Personalidad de Dios.

bhaje — uctívám; bhajanya — ó Pane, Jenž jsi hoden uctívání; araṇa-pāda-paṅkajam — Jehož lotosové nohy chrání Jeho oddané před všemi hrůzostrašnými situacemi; bhagasya — vznešených vlastností; kṛtsnasya — všech druhů (bohatství, slávy, síly, poznání, krásy a odříkání); param — nejlepší; parāyaṇam — konečné útočiště; bhakteṣu — oddaným; alam — nedocenitelné; bhāvita-bhūta-bhāvanam — Jenž projevuje Své různé podoby pro uspokojení Svých oddaných; bhava-apaham — Jenž zastavuje opakované rození a umírání oddaných; tvā — Tebe; bhava-bhāvam — Jenž je původem hmotného stvoření; īśvaram — Nejvyšší Osobnost Božství.

Traducción

Překlad

¡Oh, mi Señor!, Tú eres la única persona digna de adoración, pues eres la Suprema Personalidad de Dios, el receptáculo de toda opulencia. Tus seguros pies de loto son la única fuente de protección para todos Tus devotos, a quienes satisfaces manifestándote en diversas formas. ¡Oh, mi Señor!, Tú liberas a Tus devotos de las garras de la existencia material. Sin embargo, los no devotos, por Tu voluntad, permanecen enredados en la existencia material. Por favor, acéptame como Tu sirviente eterno.

Ó můj Pane, jsi jediná osoba hodná uctívání, jelikož jsi Nejvyšší Osobnost Božství, rezervoár všech vznešených vlastností. Tvé bezpečné lotosové nohy jsou jediným zdrojem ochrany pro všechny Tvé oddané, které uspokojuješ tím, že se projevuješ v mnoha různých podobách. Ó můj Pane, Své oddané vysvobozuješ z pout hmotné existence, ale neoddaní v ní Tvou vůlí zůstávají zapleteni. Přijmi mě prosím za Svého věčného služebníka.