Skip to main content

Text 43

Sloka 43

Texto

Verš

yo dustyajān dāra-sutān
suhṛd rājyaṁ hṛdi-spṛśaḥ
jahau yuvaiva malavad
uttamaśloka-lālasaḥ
yo dustyajān dāra-sutān
suhṛd rājyaṁ hṛdi-spṛśaḥ
jahau yuvaiva malavad
uttamaśloka-lālasaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

yaḥ — el mismo Jaḍa Bharata que en el pasado había sido Mahārāja Bharata, el hijo de Mahārāja Ṛṣabhadeva; dustyajān — muy difíciles de abandonar; dāra-sutān — a la esposa y los hijos, o la vida familiar muy opulenta; suhṛt — amigos y bienquerientes; rājyam — un reino que abarcaba el mundo entero; hṛdi-spṛśaḥ — lo que está en lo más hondo del corazón; jahau — abandonó; yuvā eva — aunque todavía era joven; mala-vat — como excremento; uttama-śloka-lālasaḥ — que estaba tan deseoso de servir a la Suprema Personalidad de Dios, a quien se conoce como Uttamaśloka.

yaḥ — tento Jaḍa Bharata, který byl dříve Mahārājem Bharatou, synem Mahārāje Ṛṣabhadeva; dustyajān — čeho je těžké se vzdát; dāra-sutān — manželky a dětí, toho nejhonosnějšího rodinného života; suhṛt — přátel a příznivců; rājyam — království, které se rozpínalo po celém světě; hṛdi-spṛśaḥ — to, co se nachází v hloubi srdce; jahau — vzdal se; yuvā eva — už jako mladý muž; mala-vat — jako výkaly; uttama-śloka-lālasaḥ — který tak rád sloužil Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, Jenž je známý jako Uttamaśloka.

Traducción

Překlad

Cuando estaba en la flor de la juventud, el gran Mahārāja Bharata lo abandonó todo, porque estaba deseoso de servir a la Suprema Personalidad de Dios, Uttamaśloka. Abandonó a su bella esposa, a sus buenos hijos, a sus grandes amigos y un imperio enorme. Eran cosas muy difíciles de abandonar, pero Mahārāja Bharata era tan excelso que las abandonó como se abandona el excremento después de evacuar. Esa era la grandeza de su majestad.

Velký Mahārāja Bharata se v rozkvětu mládí vzdal všeho, protože nadevše rád sloužil Uttamaślokovi, Nejvyšší Osobnosti Božství. Vzdal se své krásné ženy, hodných dětí, velkých přátel a obrovské říše. Vzdát se těchto věcí je velice obtížné, ale Mahārāja Bharata byl na takové úrovni, že je opustil stejně, jako člověk opustí svůj trus poté, co se vykálí. Taková byla vznešenost Jeho Veličenstva.

Significado

Význam

El nombre de Dios es Kṛṣṇa porque es tan atractivo que por Él el devoto puro puede abandonar todo lo que existe en el mundo material. Mahārāja Bharata era un rey ideal, instructor y emperador del mundo. Poseía todas las opulencias del mundo material; pero Kṛṣṇa es tan atractivo que atrajo al rey Bharata, haciendo que se desapegase de todas sus posesiones materiales. Aun así, por alguna razón, el rey se apegó a un cervatillo y cayó de su posición. En su siguiente vida tuvo que aceptar un cuerpo de ciervo. Pero, debido a la gran misericordia de Kṛṣṇa, no olvidó su posición y podía entender por qué había caído. Por eso, en su siguiente vida, como Jaḍa Bharata, Mahārāja Bharata tuvo mucho cuidado de no desperdiciar su energía; para poder concentrarse en su servicio devocional, se hacía pasar por sordomudo. Del gran rey Bharata tenemos que aprender a ser cuidadosos en el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa. Una pequeña distracción retrasará nuestro servicio devocional. Aun así, el servicio ofrecido a la Suprema Personalidad de Dios nunca se pierde: svalpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt (Bg. 2.40). Un poco de servicio devocional sincero es un bien permanente. Como se afirma en elŚrīmad-Bhāgavatam (1.5.17):

Bůh se jmenuje Kṛṣṇa, protože je tak přitažlivý, že čistý oddaný se pro Něho dokáže vzdát všeho v tomto hmotném světě. Mahārāja Bharata byl ideální král, učitel a vládce lidstva. Vlastnil veškeré bohatství hmotného světa, ale Kṛṣṇa je tak přitažlivý, že Mahārāje Bharatu od všeho jeho hmotného vlastnictví odlákal k Sobě. Král přesto z nějakého důvodu našel zalíbení v malém jelínkovi, poklesl ze svého postavení a musel v příštím životě přijmout tělo jelena. Díky nesmírné Kṛṣṇově milosti na své postavení nezapomněl a uvědomoval si, jak poklesl. V dalším životě si proto jako Jaḍa Bharata dával velký pozor, aby nemrhal svou energií, a vydával se za hluchého a němého. Tak se mohl soustředit na svou oddanou službu. Od slavného krále Bharaty se musíme učit, jak být při rozvoji vědomí Kṛṣṇy opatrní. Malá nepozornost může naši oddanou službu načas zbrzdit. Žádná služba Nejvyšší Osobnosti Božství přesto není nikdy ztracena. Svalpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt (Bg. 2.40). I trocha upřímné oddané služby je trvalým kladem. Śrīmad-Bhāgavatam (1.5.17) uvádí:

tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer
bhajann apakvo ’tha patet tato yadi
yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṁ
ko vārtha āpto ’bhajatāṁ sva-dharmataḥ
tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer
bhajann apakvo 'tha patet tato yadi
yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṁ
ko vārtha āpto 'bhajatāṁ sva-dharmataḥ

Si de un modo u otro sentimos atracción por Kṛṣṇa, todo lo que hacemos como servicio devocional es un bien permanente. Incluso si caemos, por inmadurez o debido a las malas compañías, los méritos devocionales nunca se pierden. Acerca de esto hay abundantes ejemplos: Ajāmila, Mahārāja Bharata, y muchos otros. El movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa está dando a todo el mundo la oportunidad de que al menos se ocupen en servicio devocional durante un tiempo. Un poco de servicio nos servirá de estímulo para avanzar y, de ese modo, lograr el éxito en la vida.

Když je člověk jakýmkoliv způsobem přitahován ke Kṛṣṇovi, pak každá oddaná služba, kterou vykoná, je trvalým kladem. I když kvůli nezralosti nebo špatné společnosti poklesne, to, čeho dosáhl v oddané službě, se mu nikdy neztratí. Existuje pro to mnoho příkladů — Ajāmila, Mahārāja Bharata a mnozí další. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy dává každému příležitost zaměstnat se alespoň na nějaký čas oddanou službou. Každá trocha služby bude člověku podnětem k pokroku, a jeho život tak bude úspěšný.

In this verse the Lord is described as Uttamaśloka. Uttama means “the best,” and śloka means “reputation.” Lord Kṛṣṇa is full in six opulences, one of which is reputation. Aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ (Viṣṇu Purāṇa 6.5.47). Kṛṣṇa’s reputation is still expanding. We are spreading the glories of Kṛṣṇa by pushing forward this Kṛṣṇa consciousness movement. Kṛṣṇa’s reputation, five thousand years after the Battle of Kurukṣetra, is still expanding throughout the world. Every important individual within this world must have heard of Kṛṣṇa, especially at the present moment, due to the Kṛṣṇa consciousness movement. Even people who do not like us and want to suppress the movement are also somehow or other chanting Hare Kṛṣṇa. They say, “The Hare Kṛṣṇa people should be chastised.” Such foolish people do not realize the true value of this movement, but the mere fact that they want to criticize it gives them a chance to chant Hare Kṛṣṇa, and this is its success.

V tomto verši je Pán označen jako Uttamaśloka. Uttama znamená “nejlepší” a śloka znamená “věhlas”. Pán Kṛṣṇa oplývá v plné míře šesti vznešenými vlastnostmi a sláva je jednou z nich. Aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ. Kṛṣṇova sláva stále roste. My šíříme Kṛṣṇův věhlas prosazováním tohoto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Kṛṣṇova sláva se i dnes, pět tisíc let po bitvě na Kurukṣetře, šíří po celém světě. Každý významný člověk již jistě o Kṛṣṇovi slyšel; zvláště nyní, díky hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Dokonce i lidé, kteří nás nemají v oblibě a chtějí hnutí potlačit, také v nějaké souvislosti vyslovují Hare Kṛṣṇa. Říkají: “Tomu hnutí Hare Kṛṣṇa musíme učinit přítrž!” Tito hlupáci si neuvědomují skutečnou hodnotu tohoto hnutí, ale samotná jejich snaha ho kritizovat jim dává příležitost vyslovovat Hare Kṛṣṇa, a tím je úspěšná.