Skip to main content

Text 29

Sloka 29

Texto

Verš

kadācid īśvarasya bhagavato viṣṇoś cakrāt paramāṇv-ādi-dvi-parārdhāpavarga-kālopalakṣaṇāt parivartitena vayasā raṁhasā harata ābrahma-tṛṇa-stambādīnāṁ bhūtānām animiṣato miṣatāṁ vitrasta-hṛdayas tam eveśvaraṁ kāla-cakra-nijāyudhaṁ sākṣād bhagavantaṁ yajña-puruṣam anādṛtya pākhaṇḍa-devatāḥ kaṅka-gṛdhra-baka-vaṭa-prāyā ārya-samaya-parihṛtāḥ sāṅketyenābhidhatte.
kadācid īśvarasya bhagavato viṣṇoś cakrāt paramāṇv-ādi-dvi-parārdhāpavarga-kālopalakṣaṇāt parivartitena vayasā raṁhasā harata ābrahma-tṛṇa-stambādīnāṁ bhūtānām animiṣato miṣatāṁ vitrasta-hṛdayas tam eveśvaraṁ kāla-cakra-nijāyudhaṁ sākṣād bhagavantaṁ yajña-puruṣam anādṛtya pākhaṇḍa-devatāḥ kaṅka-gṛdhra-baka-vaṭa-prāyā ārya-samaya-parihṛtāḥ sāṅketyenābhidhatte.

Synonyms

Synonyma

kadācit — a veces; īśvarasya — del Señor Supremo; bhagavataḥ — de la Suprema Personalidad de Dios; viṣṇoḥ — del Señor Viṣṇu; cakrāt — del disco; paramāṇu-ādi — comenzando con el tiempo de los diminutos átomos; dvi-parārdha — la duración de la vida de Brahmā; apavarga — finalizando; kāla — de tiempo; upalakṣaṇāt — con las características; parivartitena — girar; vayasā — por el orden cronológico de las eras; raṁhasā — rápidamente; harataḥ — quitar; ā-brahma — comenzando con el Señor Brahmā; tṛṇa-stamba-ādīnām — hasta las pequeñas matas de hierba; bhūtānām — de todas las entidades vivientes; animiṣataḥ — sin pestañear (sin fallar); miṣatām — ante los ojos de las entidades vivientes (que no pueden detenerlo); vitrasta-hṛdayaḥ — con el corazón lleno de temor; tam — a Él; eva — ciertamente; īśvaram — al Señor Supremo; kāla-cakra-nija-āyudham — cuya arma personal es el disco del tiempo; sākṣāt — directamente; bhagavantam — a la Suprema Personalidad de Dios; yajña-puruṣam — que acepta toda clase de ceremonias de sacrificio; anādṛtya — sin preocuparse de; pākhaṇḍa-devatāḥ — encarnaciones de Dios inventadas (dioses hechos por los hombres o semidioses); kaṅka — águilas; gṛdhra — buitres; baka — garzas; vaṭa-prāyāḥ — como cuervos; ārya-samaya-parihṛtāḥ — a quienes se rechaza en las Escrituras védicas autorizadas, que los āryas aceptan; sāṅketyena — por invención, o sin estar basados en la autoridad que indican las Escrituras; abhidhatte — considera dignas de adoración.

kadācit — někdy; īśvarasya — Nejvyššího Pána; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; cakrāt — od disku; paramāṇu-ādi — počínaje časem nepatrných atomů; dvi-parārdha — délka života Brahmy; apavarga — konče; kāla — času; upalakṣaṇāt — s příznaky; parivartitena — otáčení; vayasā — chronologickým pořadím věků; raṁhasā — rychle; harataḥ — odebírá; ā-brahma — počínaje Pánem Brahmou; tṛṇa-stamba-ādīnām — až po malé trsy trávy; bhūtānām — všech živých bytostí; animiṣataḥ — bez mrknutí oka (neomylně); miṣatām — před očima živých bytostí (aniž by tomu mohly zabránit); vitrasta-hṛdayaḥ — s obavami v srdci; tam — o Něho; eva — jistě; īśvaram — Nejvyššího Pána; kāla-cakra-nija-āyudham — Jehož osobní zbraní je disk času; sākṣāt — přímo; bhagavantam — Nejvyšší Osobnost Božství; yajña-puruṣam — Jenž přijímá všechny druhy obětních obřadů; anādṛtya — aniž by se staral o; pākhaṇḍa-devatāḥ — smyšlené inkarnace Boha (polobozi či bozi, kteří jsou výtvorem člověka); kaṅka — káňata; gṛdhra — supi; baka — volavky; vaṭa-prāyāḥ — jako vrány; ārya-samaya-parihṛtāḥ — kteří jsou zavrženi autorizovanými védskými písmy, jež uznávají Árjové; sāṅketyena — na základě smyšlenky, nepodložené autoritou písem; abhidhatte — přijímá jako hodné uctívání.

Translation

Překlad

El arma personal del Señor Kṛṣṇa, el disco, recibe el nombre de hari-cakra, el disco de Hari. Ese cakra es la rueda del tiempo. Se expande desde el comienzo de los átomos hasta el momento de la muerte de Brahmā, y controla todas las actividades. Con su constante girar, consume la vida de las entidades vivientes, desde el Señor Brahmā hasta la insignificante brizna de hierba. De ese modo pasamos por la infancia, la niñez, la juventud y la madurez, y nos dirigimos también hacia el final de la vida. Esa rueda del tiempo es imposible de detener. Siendo el arma personal de la Suprema Personalidad de Dios, es muy intransigente. A veces el alma condicionada teme la proximidad de la muerte y desea adorar a alguien que pueda salvarla de ese peligro que la amenaza. Pero ni siquiera entonces tiene en cuenta a la Suprema Personalidad de Dios, cuya arma es el incansable factor tiempo. En lugar de ello, se refugia en un dios hecho por el hombre y de quien se habla en escrituras desautorizadas. Esos dioses son como águilas, buitres, garzas y cuervos. Las Escrituras védicas no los mencionan. La inminente muerte es como el ataque de un león, y ni los buitres, ni las águilas, ni los cuervos ni las garzas pueden salvarnos de ese ataque. Quien se refugia en dioses desautorizados, hechos por los hombres, no puede salvarse de las garras de la muerte.

Osobní zbraň, kterou používá Pán Kṛṣṇa — Jeho disk — se nazývá hari-cakra, disk Pána Hariho. Touto cakrou je kolo času. Sahá od počátku atomů až po okamžik smrti Pána Brahmy a ovládá všechny činnosti. Neustále se otáčí a ukrajuje ze životů živých bytostí, počínaje Pánem Brahmou a konče nepatrným stéblem trávy. Tímto způsobem člověk prochází z kojeneckého věku do dětství, mládí a dospělosti, a tak se blíží ke konci svého života. Toto kolo času není možné zastavit. Je velice přesné, protože je osobní zbraní Nejvyšší Osobnosti Božství. Někdy chce podmíněná duše ve strachu z blížící se smrti uctívat někoho, kdo by ji mohl zachránit před bezprostředním nebezpečím. Přesto se však nestará o Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, Jehož zbraní je nepřemožitelný časový faktor. Místo toho se podmíněná duše uchyluje k falešným bohům, o kterých se zmiňují neautorizovaná písma. Takoví bozi jsou jako káňata, supi, volavky a vrány. Védská písma se na ně neodvolávají. Bezprostřední smrt je jako útok lva a supi, káňata, vrány ani volavky nemohou člověka před takovým útokem zachránit. Přijetí útočiště u neautorizovaných, člověkem vytvořených bohů nemůže nikoho vyrvat ze spárů smrti.

Purport

Význam

It is stated: hariṁ vinā mṛtiṁ na taranti. No one can save himself from the cruel hands of death without being favored by Hari, the Supreme Personality of Godhead. In Bhagavad-gītā it is stated, mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te: whoever fully surrenders unto Kṛṣṇa can be saved from the cruel hands of material nature. The conditioned soul, however, sometimes wants to take shelter of a demigod, man-made god, pseudo incarnation or bogus svāmī or yogī. All these cheaters claim to follow religious principles, and all this has become very popular in this Age of Kali. There are many pāṣaṇḍīs who, without referring to the śāstras, pose themselves as incarnations, and foolish people follow them. Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, has left behind Him Śrīmad-Bhāgavatam and Bhagavad-gītā. Not referring to these authorized scriptures, rascals take shelter of man-made scriptures and try to compete with Lord Kṛṣṇa. That is the greatest difficulty one encounters when trying to promote spiritual consciousness in human society. The Kṛṣṇa consciousness movement is trying its best to bring people back to Kṛṣṇa consciousness in its pure form, but the pāṣaṇḍīs and atheists, who are cheaters, are so numerous that sometimes we become perplexed and wonder how to push this movement forward. In any case, we cannot accept the unauthorized ways of so-called incarnations, gods, cheaters and bluffers, who are described here as crows, vultures, buzzards and herons.

Je řečeno: hariṁ vinā mṛtiṁ na taranti. Bez přízně Hariho, Nejvyšší Osobnosti Božství, se nikdo nemůže zachránit před krutými spáry smrti. Bhagavad-gītā uvádí: mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te — každý, kdo se plně odevzdá Kṛṣṇovi, může být z krutých spárů hmotné přírody vysvobozen. Podmíněná duše se však někdy chce odevzdat nějakému polobohu, falešnému bohu, pseudoinkarnaci nebo falešnému svāmīmu či yogīnovi. Všichni tito podvodníci tvrdí, že se řídí náboženskými zásadami, a začali být také v současném věku Kali velice populární. Existuje mnoho pāṣaṇḍīch, kteří se bez odkazů na śāstry vydávají za inkarnace, a hloupí lidé je následují. Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, nám po Sobě zanechal Śrīmad-Bhāgavatam a Bhagavad-gītu. Darebáci se bez odkazů na tato autorizovaná písma obracejí na písma vytvořená člověkem a pokoušejí se s Pánem Kṛṣṇou soupeřit. To je největší potíž, se kterou se setkáváme při své snaze pozdvihnout úroveň duchovního vědomí v lidské společnosti. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy vynakládá veškeré úsilí na to, aby přivedlo lidi zpátky k vědomí Kṛṣṇy v jeho čisté podobě, ale podvodných pāṣaṇḍīch a ateistů je tolik, že jsme někdy uvedeni do rozpaků a uvažujeme, jak toto hnutí dále prosazovat. V žádném případě však nemůžeme přijmout neautorizované způsoby takzvaných inkarnací, bohů, podvodníků a šarlatánů, kteří jsou zde označeni za vrány, supy, káňata a volavky.