Skip to main content

Text 24

Sloka 24

Texto

Verš

atha ca duhitaraṁ prajāpater viśvakarmaṇa upayeme barhiṣmatīṁ nāma tasyām u ha vāva ātmajān ātma-samāna-śīla-guṇa-karma-rūpa-vīryodārān daśa bhāvayām babhūva kanyāṁ ca yavīyasīm ūrjasvatīṁ nāma.
atha ca duhitaraṁ prajāpater viśvakarmaṇa upayeme barhiṣmatīṁ nāma tasyām u ha vāva ātmajān ātma-samāna-śīla-guṇa-karma-rūpa-vīryodārān daśa bhāvayām babhūva kanyāṁ ca yavīyasīm ūrjasvatīṁ nāma.

Palabra por palabra

Synonyma

atha — a continuación; ca — también; duhitaram — con la hija; prajāpateḥ — de uno de los prajāpatis encargados del aumento de la población; viśvakarmaṇaḥ — llamado Viśvakarmā; upayeme — se casó; barhiṣmatīm — Barhiṣmatī; nāma — llamada; tasyām — en ella; u ha — como es famoso; vāva — maravilloso; ātma-jān — hijos; ātma-samāna — exactamente iguales que él; śīla — carácter; guṇa — cualidad; karma — actividades; rūpa — belleza; vīrya — poderío; udārān — cuya magnanimidad; daśa — diez; bhāvayām babhūva — engendró; kanyām — hija; ca — también; yavīyasīm — la más joven de todos; ūrjasvatīm — Ūrjasvatī; nāma — llamada.

atha — poté; ca — také; duhitaram — dceru; prajāpateḥ — jednoho z Prajāpatiů pověřených zvyšováním počtu obyvatelstva; viśvakarmaṇaḥ — jménem Viśvakarmā; upayeme — oženil se s; barhiṣmatīm — Barhiṣmatī; nāma — jménem; tasyām — s ní; u ha — jak je oslavováno; vāva — úžasné; ātma-jān — syny; ātma-samāna — přesně takové, jako byl on; śīla — charakter; guṇa — vlastnosti; karma — činnosti; rūpa — krása; vīrya — chrabrost; udārān — jejichž velkodušnost; daśa — deset; bhāvayām babhūva — zplodil; kanyām — dceru; ca — také; yavīyasīm — ze všech nejmladší; ūrjasvatīm — Ūrjasvatī; nāma — jménem.

Traducción

Překlad

A continuación, Mahārāja Priyavrata se casó con Barhiṣmatī, la hija del prajāpati Viśvakarmā. En ella engendró diez hijos, que eran iguales a él en belleza, personalidad, magnanimidad y demás cualidades. Tuvo también una hija, la más joven de sus descendientes, que recibió el nombre de Ūrjasvatī.

Poté se Mahārāja Priyavrata oženil s Barhiṣmatī, dcerou Prajāpatiho Viśvakarmy, s níž zplodil deset synů, kteří se mu vyrovnali krásou, charakterem, velkodušností a dalšími vlastnostmi. Zplodil také dceru, jež byla ze všech nejmladší a jmenovala se Ūrjasvatī.

Significado

Význam

Mahārāja Priyavrata, además de cumplir la orden del Señor Brahmā y asumir los deberes del gobierno, se casó con Barhiṣmatī, la hija de Viśvakarmā, uno de los prajāpatis. Mahārāja Priyavrata había recibido una formación completa en cuanto a conocimiento trascendental; de modo que, después de regresar al hogar, podría haber llevado las tareas del gobierno como brahmacārī. Sin embargo, después de regresar a la vida de familia, también aceptó una esposa. El principio a seguir es que quien entra en la orden de gṛhastha, debe llevar una vida perfecta dentro de esa orden, lo que significa que debe vivir pacíficamente con esposa e hijos. Cuando murió la primera esposa de Caitanya Mahāprabhu, Su madre Le pidió que Se casase por segunda vez. Él tenía veinte años, y a los veinticuatro iba a entrar en la orden de sannyāsa; pero aun así, como Su madre Se lo había pedido, volvió a casarse. «Mientras permanezca en la vida familiar —dijo a Su madre—, debo tener esposa, pues vida de familia no significa únicamente vivir en una casa. La verdadera vida familiar consiste en vivir en una casa con una esposa».

Mahārāja Priyavrata nejenže přijal vládní povinnosti, aby splnil nařízení Pána Brahmy, ale také se oženil s Barhiṣmatī, dcerou Viśvakarmy, jednoho z Prajāpatiů. Jelikož získal dokonalé transcendentální poznání, mohl se vrátit domů a vládnout jako brahmacārī. Místo toho však po návratu k životu v domácnosti přijal také manželku. Zásadou je, že když se někdo stane gṛhasthou, musí žít v tomto stavu příkladně; to znamená pokojně žít se svou manželkou a dětmi. Když Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi zemřela první žena, matka Ho požádala, aby se oženil podruhé. Bylo Mu dvacet let a ve věku dvaceti čtyř let měl přijmout sannyās, ale přesto se na žádost Své matky znovu oženil. Řekl jí: “Dokud jsem hospodář, musím mít manželku, protože život hospodáře neznamená žít doma. Skutečný život hospodáře znamená žít v domě s manželkou.”

En este verso hay tres palabras muy significativas: u ha vāva, que se usan para expresar asombro. Priyavrata Mahārāja había hecho un voto de renunciación, pero aceptar una esposa y engendrar hijos son cosas que no tienen nada que ver con el sendero de la renunciación; son las actividades de quienes emprenden la senda del disfrute. Debido a ello, el hecho de que Priyavrata Mahārāja, que había seguido la senda de la renunciación, siguiese ahora la senda del disfrute, causó gran asombro.

Tři slova jsou zde velice významná — u ha vāva. Tato slova se používají pro vyjádření úžasu. Priyavrata Mahārāja složil slib odříkání, ale přijmout manželku a plodit děti nemá s cestou odříkání nic společného — jsou to činnosti spojené s cestou požitku. To, že Priyavrata Mahārāja, který kráčel cestou odříkání, nyní přijal cestu požitku, tedy vyvolávalo velký úžas.

A veces se nos critica porque yo, que soy un sannyāsī, he participado en las ceremonias de matrimonio de mis discípulos. Es necesario explicar, sin embargo, que si hemos intervenido en el matrimonio de algunos miembros de esta asociación, a pesar de haber emprendido el sendero de la renunciación, es porque en una sociedad consciente de Kṛṣṇa, que es la sociedad humana ideal, también deben establecerse matrimonios ideales. A las personas que no tienen interés en establecer el daiva-varṇāśrama, el sistema trascendental de cuatro órdenes sociales y cuatro órdenes espirituales, esto puede resultarles muy sorprendente. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura, sin embargo, deseaba restablecer ese ordenamiento social. En el sistema de daiva-varṇāśrama no es la cuna de la persona lo que define su categoría social, ya que en elBhagavad-gītā se dice que los factores que se deben tener en cuenta son guṇa y karma, es decir, las cualidades y las actividades. Ese daiva-varṇāśrama debe establecerse por todo el mundo a fin de perpetuar una sociedad consciente deKṛṣṇa perfecta. Esto les parecerá muy sorprendente a los críticos necios, pero es una de la funciones de toda sociedad consciente de Kṛṣṇa.

Někdy jsme kritizováni, neboť přestože jsem sannyāsī, zúčastňuji se svatebních obřadů svých žáků. Musíme však vysvětlit, že jelikož jsme začali vytvářet společnost vědomou si Kṛṣṇy a v lidské společnosti musí také existovat ideální manželství, musíme se v zájmu náležitého ustanovení takové ideální společnosti podílet na oddávání některých jejích členů, přestože jsme přijali cestu odříkání. Ti, kdo nemají příliš velký zájem o ustanovení daiva-varṇāśramy, transcendentálního systému čtyř společenských řádů a čtyř duchovních stavů, se tomu mohou divit. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura si ovšem přál obnovit daiva-varṇāśramu. V tomto systému nelze nikomu přiznat společenské postavení na základě dědičného práva, neboť v Bhagavad-gītě je řečeno, že určujícími hledisky jsou guṇa a karma, vlastnosti a činnosti. Daiva-varṇāśrama je přesně tím, co je třeba postupně vyvinout na celém světě, aby bylo umožněno šíření vědomí Kṛṣṇy. Hloupé kritiky to možná udiví, ale toto je jedna z úloh společnosti, která si je vědomá Kṛṣṇy.