Skip to main content

Text 29

Sloka 29

Texto

Verš

parituṣyet tatas tāta
tāvan-mātreṇa pūruṣaḥ
daivopasāditaṁ yāvad
vīkṣyeśvara-gatiṁ budhaḥ
parituṣyet tatas tāta
tāvan-mātreṇa pūruṣaḥ
daivopasāditaṁ yāvad
vīkṣyeśvara-gatiṁ budhaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

parituṣyet — debe sentirse satisfecha; tataḥ — por lo tanto; tāta — mi querido niño; tāvat — hasta esa; mātreṇa — cualidad; pūruṣaḥ — una persona; daiva — destino; upasāditam — ofrecido por; yāvat — como; vīkṣya — ver; īśvara-gatim — el proceso del Supremo; budhaḥ — la persona inteligente.

parituṣyet — člověk by měl být spokojen; tataḥ — proto; tāta — drahý chlapče; tāvat — k této; mātreṇa — vlastnosti; pūruṣaḥ — osoba; daiva — osudem; upasāditam — udělené; yāvat — jako; vīkṣya — vidět; īśvara-gatim — cesta Nejvyššího; budhaḥ — ten, kdo je inteligentní.

Traducción

Překlad

El proceso de la Suprema Personalidad de Dios es muy maravilloso. La persona inteligente debe aceptar ese proceso y sentirse satisfecha con las cosas favorables y desfavorables que Su voluntad suprema le depare.

Jednání Nejvyšší Osobnosti Božství je podivuhodné a úžasné. Inteligentní člověk by to měl uznat a spokojit se se vším dobrým i zlým, co ho svrchovanou vůlí Pána potká.

Significado

Význam

El gran sabio Nārada instruyó a Dhruva Mahārāja diciéndole que hay que sentirse satisfecho en toda circunstancia. Toda persona inteligente debe saber que nuestro concepto corporal de la existencia nos ata al sufrimiento y al disfrute. A quien está en la posición trascendental, más allá del concepto corporal de la vida, se le considera inteligente. Para el devoto, los reveses de la fortuna son bendiciones del Señor Supremo. Esa es una característica especial del devoto. Para él, el sufrimiento es misericordia de Dios; por ello, cuando le aflige el sufrimiento, ofrece reverencias al Señor con el cuerpo, la mente y el intelecto. La persona inteligente debe depender de la misericordia del Señor, y sentirse siempre satisfecha.

Velký mudrc Nārada Dhruvovi Mahārājovi vysvětluje, že je třeba být za všech okolností spokojený. Inteligentní osoba si musí uvědomit, že kvůli našemu tělesnému pojetí života jsme vystaveni utrpení a požitku. Za inteligentního je považován ten, kdo je na transcendentální úrovni, mimo tělesné pojetí života. Zvláště oddaný přijímá všechny neúspěchy ve svém životě jako dary Nejvyššího Pána. Když se ocitne v nějakém neštěstí, přijímá to jako milost Boha a tělem, myslí a inteligencí se Pánovi opakovaně klaní. Inteligentní člověk by tedy měl být vždy spokojený a záviset na Pánově milosti.