Skip to main content

Text 7

Sloka 7

Texto

Verš

tato mīḍhvāṁsam āmantrya
śunāsīrāḥ saharṣibhiḥ
bhūyas tad deva-yajanaṁ
sa-mīḍhvad-vedhaso yayuḥ
tato mīḍhvāṁsam āmantrya
śunāsīrāḥ saharṣibhiḥ
bhūyas tad deva-yajanaṁ
sa-mīḍhvad-vedhaso yayuḥ

Palabra por palabra

Synonyma

tataḥ — a continuación; mīḍhvāṁsam — al Señor Śiva; āmantrya — invitar; śunāsīrāḥ — los semidioses encabezados por el rey Indra; saha ṛṣibhiḥ — con todos los grandes sabios, encabezados por Bhṛgu; bhūyaḥ — de nuevo; tat — aquel; deva-yajanam — lugar donde se adora a los semidioses; sa-mīḍhvat — con el Señor Śiva; vedhasaḥ — con el Señor Brahmā; yayuḥ — fueron.

tataḥ — poté; mīḍhvāṁsam — Pána Śivu; āmantrya — pozvali; śunāsīrāḥ — polobozi v čele s králem Indrou; saha ṛṣibhiḥ — se všemi velkými mudrci v čele s Bhṛguem; bhūyaḥ — znovu; tat — to; deva-yajanam — na místo, kde se uctívají polobozi; sa-mīḍhvat — s Pánem Śivou; vedhasaḥ — s Pánem Brahmou; yayuḥ — odešli.

Traducción

Překlad

A continuación, Bhṛgu, el principal de los grandes sabios, invitó al Señor Śiva al recinto de sacrificio, y todos ellos —los semidioses, los sabios, el Señor Śiva y el Señor Brahmā— fueron al lugar donde se estaba ejecutando el gran sacrificio.

Bhṛgu Muni, nejvýznamnější z velkých mudrců, poté Pána Śivu pozval do obětní arény. Všichni polobozi spolu s mudrci, Pánem Śivou a Pánem Brahmou tedy odešli na místo, kde byla prováděna velkolepá oběť.

Significado

Význam

El Señor Śiva había trastornado por completo el curso del sacrificio organizado por Dakṣa. Por esa razón, los semidioses allí presentes, junto con el Señor Brahmā y los grandes sabios, le pidieron específicamente que fuese y reavivase el fuego de sacrificio. Hay un dicho muy conocido: śiva-hīna-yajña: «Sin la presencia del Señor Śiva, todo sacrificio fracasa». El Señor Viṣṇu es Yajñeśvara, la Suprema Personalidad en cuanto a los sacrificios, pero en todo yajña es necesaria la presencia de todos los semidioses, encabezados por el Señor Brahmā y el Señor Śiva.

Pán Śiva zmařil Dakṣovu oběť, a proto ho všichni přítomní polobozi spolu s Pánem Brahmou a velkými mudrci poprosili, aby znovu zažehl obětní oheň. Známé rčení praví, že oběť, které se nezúčastní Pán Śiva, je odsouzená k nezdaru (śiva-hīna-yajña). Yajñeśvara, Nejvyšší Osoba co se týče obětí, je Pán Viṣṇu, ale při každé yajñi musí být přítomni i všichni polobozi v čele s Pánem Brahmou a Pánem Śivou.