Skip to main content

Text 53

Sloka 53

Texto

Verš

evam adhyātma-yogena
karmāṇy anusamācaran
putrān utpādayām āsa
pañcārciṣy ātma-sammatān
evam adhyātma-yogena
karmāṇy anusamācaran
putrān utpādayām āsa
pañcārciṣy ātma-sammatān

Synonyms

Synonyma

evam — de este modo; adhyātma-yogena — por medio del bhakti-yoga; karmāṇi — actividades; anu — siempre; samācaran — ejecutar; putrān — hijos; utpādayām āsa — engendrados; pañca — cinco; arciṣi — en su esposa; ātma — propio; sammatān — conforme a su deseo.

evam — takto; adhyātma-yogena — prostřednictvím bhakti-yogy; karmāṇi — činnosti; anu — vždy; samācaran — vykonával; putrān — syny; utpādayām āsa — zplodil; pañca — pět; arciṣi — se svou manželkou, Arci; ātma — vlastní; sammatān — podle své touhy.

Translation

Překlad

Desde la posición liberada del servicio devocional, Pṛthu Mahārāja no solo ejecutó toda clase de actividades fruitivas, sino que también engendró cinco hijos en su esposa, Arci. En verdad, engendró todos esos hijos conforme a su propio deseo.

Pṛthu Mahārāja setrvával na osvobozené úrovni oddané služby. Nejenže vykonával všechny plodonosné činnosti, ale také se svou manželkou Arci zplodil pět synů. Všechny je zplodil podle své vlastní touhy.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: En su vida de casado, Pṛthu Mahārāja engendró cinco hijos en su esposa, Arci, y los engendró conforme a su deseo. No nacieron de modo imprevisto, ni por accidente. En la era actual (Kali-yuga), la manera de engendrar hijos según el propio deseo es prácticamente desconocida. A este respecto, el secreto del éxito depende de la adopción por parte de los padres de los diversos métodos purificatorios denominados saṁskāras. El primer saṁskāra, el garbhādhāna-saṁskāra, que es el saṁskāra para la concepción del hijo, es obligatorio, en especial para las castas superiores, es decir, los brāhmaṇas y kṣatriyas. Como se afirma en el Bhagavad-gītā, la vida sexual que no va contra los principios religiosos es Kṛṣṇa mismo, y esos principios religiosos establecen que, cuando se desee engendrar un hijo, antes de la relación sexual se debe ejecutar el garbhādhāna-saṁskāra. Ciertamente, la condición mental de los padres antes de la relación sexual influirá en la mentalidad del niño que se engendre. Es muy probable que un hijo engendrado como fruto de la lujuria no sea la clase de hijo que sus padres desearían. Como se explica en los śāstras: yathā yonir yathā bījam. Yathā yoniḥ se refiere a la madre, y yathā bījam, al padre. Si los padres preparan su condición mental antes de la relación sexual, el niño que engendren reflejará, sin duda alguna, esa mentalidad. Por lo tanto, de las palabras ātma-sammatān se desprende que tanto Pṛthu Mahārāja como Arci se sometieron al proceso purificatorio garbhādhāna antes de concebir hijos, y de esa forma, todos los hijos que engendraron respondían a sus deseos y a su actitud mental purificada. Pṛthu Mahārāja no engendró hijos por lujuria, ni se sentía atraído por su esposa con fines de complacencia sensorial. Como gṛhastha, los engendró para que en el futuro administrasen su gobierno por todo el mundo.

Pṛthu Mahārāja měl jako hospodář se svou manželkou Arci pět synů, a všechny je zplodil tak, jak si přál. Nenarodili se nečekaně nebo náhodou. Způsob, jak zplodit děti podle vlastní touhy, je v současném věku Kali prakticky neznámý. Tajemství úspěchu spočívá v tom, že rodiče musí přijmout různé očistné metody zvané saṁskāry. První z nich—garbhādhāna-saṁskāra neboli saṁskāra pro početí dítěte — je zvláště pro příslušníky vyšších tříd (brāhmaṇy a kṣatriye) povinná. Bhagavad-gītā uvádí, že sex, který není v rozporu s náboženskými zásadami, je Kṛṣṇa Samotný, a náboženské zásady přikazují, že kdo chce zplodit dítě, musí před pohlavním stykem vykonat garbhādhāna-saṁskāru. Mentální stav otce a matky před jejich spojením nepochybně ovlivní mentalitu budoucího dítěte. Dítě zplozené na popud chtíče nemusí být vždy takové, jaké by si rodiče přáli. Śāstry říkají: yathā yonir yathā bījam. Yathā yoniḥ poukazuje na matku a yathā bījam na otce. Je-li mentální stav rodičů před pohlavním stykem náležitě připravený, dítě, které se narodí, mu bude jistě odpovídat. Ze slov ātma-sammatān tedy vyplývá, že Pṛthu Mahārāja s Arci podstoupili před každým početím očistnou metodu garbhādhāna, a proto všechny syny zplodili podle svých tužeb a očištěného stavu mysli. Pṛthu Mahārāja neplodil své děti na popud chtíče a nebyl také ke své manželce přitahován za účelem smyslového požitku. Zplodil děti jako gṛhastha pro budoucí řízení své celosvětové vlády.