Skip to main content

Text 50

Sloka 50

Texto

Verš

karmāṇi ca yathā-kālaṁ
yathā-deśaṁ yathā-balam
yathocitaṁ yathā-vittam
akarod brahma-sāt-kṛtam
karmāṇi ca yathā-kālaṁ
yathā-deśaṁ yathā-balam
yathocitaṁ yathā-vittam
akarod brahma-sāt-kṛtam

Synonyms

Synonyma

karmāṇi — actividades; ca — también; yathā-kālam — adecuado al momento y las circunstancias; yathā-deśam — adecuadas al lugar y la situación; yathā-balam — adecuadas a las propias fuerzas; yathā-ucitam — en la medida de lo posible; yathā-vittam — en la medida en que se puede invertir dinero a ese respecto; akarot — ejecutó; brahma-sāt — en la Verdad Absoluta; kṛtam — hizo.

karmāṇi — činnosti; ca — také; yathā-kālam — odpovídající času a okolnostem; yathā-deśam — odpovídající místu a situaci; yathā-balam — odpovídající vlastní síle; yathā-ucitam — jak jen bylo možné; yathā-vittam — kolik peněz jen lze v této souvislosti utratit; akarot — vykonával; brahma-sāt — v Absolutní Pravdě; kṛtam — jednal.

Translation

Překlad

Mahārāja Pṛthu estaba satisfecho en sí mismo, y por esa razón ejecutaba sus deberes lo más perfectamente posible conforme al momento, las circunstancias, sus fuerzas y la situación económica. En sus actividades solo perseguía un objetivo, satisfacer a la Verdad Absoluta. De esa manera, actuaba como debía.

Mahārāja Pṛthu, spokojený sám v sobě, plnil své povinnosti tak dokonale, jak jen mu čas, situace, síla a finanční poměry dovolovaly. Jediným cílem všech jeho činností bylo uspokojit Absolutní Pravdu. Jednal tedy tak, jak se má.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: Mahārāja Pṛthu era un monarca responsable, y tenía que cumplir con sus deberes de kṣatriya, rey y devoto al mismo tiempo. Como era perfecto en el servicio devocional del Señor, podía ejecutar sus deberes prescritos con toda perfección, conforme al momento, las circunstancias, las posibilidades económicas y su capacidad personal. A este respecto, en este verso es significativa la palabra karmāṇi. Las de Pṛthu Mahārāja no eran actividades corrientes, pues estaban relacionadas con la Suprema Personalidad de Dios. El consejo de Śrīla Rūpa Gosvāmī es que las cosas favorables al servicio devocional no se deben rechazar, ni se debe considerar que una actividad favorable para el servicio devocional es como un trabajo corriente, o una actividad fruitiva. Una persona común, por ejemplo, trabaja para ganar dinero y complacer sus sentidos. Un devoto puede ejecutar el mismo trabajo, exactamente de la misma forma, pero su objetivo es satisfacer al Señor Supremo; por consiguiente, sus actividades no son actividades comunes.

Mahārāja Pṛthu byl zodpovědný monarcha a musel vykonávat povinnosti kṣatriyi, krále a oddaného zároveň. Jelikož dosáhl dokonalosti v oddané službě Pánu, mohl plnit své předepsané povinnosti úplným a dokonalým způsobem, jak odpovídalo času, okolnostem, jeho finanční situaci a osobním schopnostem. Významné je v této souvislosti slovo karmāṇi. Činnosti Pṛthua Mahārāje nebyly obyčejné, jelikož se pojily s Nejvyšší Osobností Božství. Śrīla Rūpa Gosvāmī radí, že věci příznivé pro oddanou službu není správné odmítat a také není správné považovat činnosti příznivé pro oddanou službu za obyčejnou práci či plodonosné jednání. Obyčejný dělník například vykonává svou práci, aby si vydělal peníze na svůj smyslový požitek. Oddaný může vykonávat stejnou práci naprosto stejným způsobem, ale jeho cílem je uspokojit Nejvyššího Pána. Jeho činnosti tudíž nejsou obyčejné.

Las actividades de Pṛthu Mahārāja no eran, por lo tanto, corrientes, sino que eran completamente espirituales y trascendentales, pues su objetivo era la satisfacción del Señor. Al igual que Arjuna, que era un guerrero y tuvo que luchar para satisfacer a Kṛṣṇa, Pṛthu Mahārāja también llevó a cabo sus deberes de rey para satisfacer a Kṛṣṇa. En verdad, todo lo que hizo como emperador del mundo fueron actos perfectamente adecuados para un devoto puro. Un poeta vaiṣṇava dice a este respecto: vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñe nā bujhāya: nadie puede entender las actividades de un devoto puro. Esas actividades pueden parecer actividades corrientes, pero encierran un profundo significado: la satisfacción del Señor. Para entender las actividades de un vaiṣṇava, hay que tener mucha experiencia. Mahārāja Pṛthu nunca se permitió actuar fuera de la institución de cuatro varṇas y cuatro āśramas, aunque, como vaiṣṇava, era un paramahaṁsa, trascendental a todas las actividades materiales. Seguía en su posición de kṣatriya gobernante del mundo, pero al mismo tiempo era trascendental a esas actividades, pues satisfacía a la Suprema Personalidad de Dios. Ocultando su personalidad de devoto puro, externamente se mostraba como un rey muy poderoso y con gran sentido del deber. En otras palabras, ni una sola de sus actividades se llevó a cabo para la complacencia de sus propios sentidos; todo lo que hizo estaba destinado a satisfacer los sentidos del Señor. Esto se explica claramente en el siguiente verso.

Činnosti Pṛthua Mahārāje tedy nebyly obyčejné, ale zcela duchovní a transcendentální, neboť jeho cílem bylo uspokojovat Pána. Arjuna jakožto válečník musel pro uspokojení Kṛṣṇy bojovat a Pṛthu Mahārāja plnil pro Kṛṣṇovo uspokojení své královské povinnosti. Vše, co jako vládce celého světa vykonal, bylo skutečně hodné čistého oddaného. Jeden vaiṣṇavský básník proto řekl: vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñe nā bujhāya—nikdo nedokáže pochopit činnosti čistého oddaného. Mohou vypadat jako obyčejné činnosti, ale skrývá se za nimi hluboký smysl — uspokojení Nejvyššího Pána. Na to, aby člověk dokázal pochopit činnosti vaiṣṇavy, se musí stát velkým odborníkem. Mahārāja Pṛthu by nikdy nejednal mimo rámec instituce čtyř vareṇ a čtyř āśramů, přestože jako vaiṣṇava byl paramahaṁsa, transcendentální všem hmotným činnostem. Zachovával si své postavení kṣatriyi, aby vládl světu, a zároveň byl těmto činnostem transcendentální, neboť uspokojoval Nejvyšší Osobnost Božství. Skrýval, že je čistým oddaným, a navenek vystupoval jako velice mocný král, vědomý si své povinnosti. Jinými slovy, žádnou ze svých činností nevykonával pro vlastní smyslový požitek, ale vším se snažil uspokojovat smysly Nejvyššího Pána. To jasně vysvětluje další verš.