Skip to main content

Text 34

Sloka 34

Texto

Verš

sa vai bhavān ātma-vinirmitaṁ jagad
bhūtendriyāntaḥ-karaṇātmakaṁ vibho
saṁsthāpayiṣyann aja māṁ rasātalād
abhyujjahārāmbhasa ādi-sūkaraḥ
sa vai bhavān ātma-vinirmitaṁ jagad
bhūtendriyāntaḥ-karaṇātmakaṁ vibho
saṁsthāpayiṣyann aja māṁ rasātalād
abhyujjahārāmbhasa ādi-sūkaraḥ

Palabra por palabra

Synonyma

saḥ — él; vai — ciertamente; bhavān — tú mismo; ātma — por ti mismo; vinirmitam — fabricado; jagat — este mundo; bhūta — los elementos físicos; indriya — los sentidos; antaḥ-karaṇa — la mente, el corazón; ātmakam — que consta de; vibho — ¡oh, señor!; saṁsthāpayiṣyan — mantener; aja — ¡oh, innaciente!; mām — a mí; rasātalāt — de la región plutónica; abhyujjahāra — sacaste; ambhasaḥ — del agua; ādi — original; sūkaraḥ — el jabalí.

saḥ — On; vai — jistě; bhavān — Ty; ātma — Tebou; vinirmitam — vytvořený; jagat — tento svět; bhūta — hmotné prvky; indriya — smysly; antaḥ-karaṇa — mysl, srdce; ātmakam — sestávající z; vibho — ó Pane; saṁsthāpayiṣyan — udržuješ; aja — ó nezrozený; mām — mě; rasātalāt — z pekelných oblastí; abhyujjahāra — vynesl; ambhasaḥ — z vody; ādi — původní; sūkaraḥ — kanec.

Traducción

Překlad

Mi querido señor, tú eres siempre innaciente. En cierta ocasión, adoptaste la forma del jabalí original y me rescataste de las aguas del fondo del universo. Mediante tu propia energía, y para mantener el mundo, has creado todos los elementos físicos, los sentidos y el corazón.

Můj milý Pane, jsi věčně nezrozený. Jednou jsi mě v podobě původního kance zachránil z vod na dně vesmíru. Svou vlastní energií jsi stvořil všechny hmotné prvky, smysly a srdce, abys zajistil udržování světa.

Significado

Význam

Este verso remite a la ocasión en que el Señor Kṛṣṇa, apareciendo con la forma del jabalí supremo Varāha, rescató la Tierra, que estaba hundida en el agua. El asura Hiraṇyākṣa había desviado la Tierra de su órbita, y la había hundido en las aguas del océano Gabhodaka. En esa ocasión, la Tierra fue rescatada por el Señor, que adoptó la forma del jabalí original.

Tento verš se vztahuje na dobu, kdy se Pán Kṛṣṇa zjevil jako svrchovaný kanec, Varāha, a zachránil Zemi, která byla potopená ve vodě. Asura Hiraṇyākṣa ji vychýlil z její oběžné dráhy a uvrhl do vod oceánu Garbhodaka. Poté ji Pán v podobě původního kance zachránil.