Skip to main content

Texts 27-28

Sloka 27-28

Texto

Verš

athābhipretam anvīkṣya
brahmaṇo madhusūdanaḥ
viṣaṇṇa-cetasaṁ tena
kalpa-vyatikarāmbhasā
athābhipretam anvīkṣya
brahmaṇo madhusūdanaḥ
viṣaṇṇa-cetasaṁ tena
kalpa-vyatikarāmbhasā
loka-saṁsthāna-vijñāna
ātmanaḥ parikhidyataḥ
tam āhāgādhayā vācā
kaśmalaṁ śamayann iva
loka-saṁsthāna-vijñāna
ātmanaḥ parikhidyataḥ
tam āhāgādhayā vācā
kaśmalaṁ śamayann iva

Palabra por palabra

Synonyma

atha — inmediatamente después; abhipretam — intención; anvīkṣya — observando; brahmaṇaḥ — de Brahmā; madhusūdanaḥ — aquel que mató al demonio Madhu; viṣaṇṇa — deprimido; cetasam — del corazón; tena — por él; kalpa — milenio; vyatikara-ambhasā — agua devastadora; loka-saṁsthāna — situación del sistema planetario; vijñāne — en la ciencia; ātmanaḥ — de sí mismo; parikhidyataḥ — suficientemente angustiado; tam — a él; āha — dijo; agādhayā — profundamente pensativo; vācā — mediante palabras; kaśmalam — impurezas; śamayan — disipando; iva — de esa manera.

atha — potom; abhipretam — záměr; anvīkṣya — chápající; brahmaṇaḥ — Brahmy; madhusūdanaḥ — hubitel démona Madhua; viṣaṇṇa — sklíčený; cetasam — v srdci; tena — jeho; kalpa — věk; vyatikara-ambhasā — pustošící voda; loka-saṁsthāna — umístění planetárního systému; vijñāne — ve vědě; ātmanaḥ — sebe samého; parikhidyataḥ — velice znepokojen; tam — jemu; āha — řekl; agādhayā — hluboce uvážlivými; vācā — slovy; kaśmalam — nečistoty; śamayan — odstraňující; iva — takto.

Traducción

Překlad

El Señor vio que Brahmā estaba muy angustiado por el planeamiento y la construcción de los diferentes sistemas planetarios, y que se deprimió al ver el agua devastadora. Pudo entender la intención de Brahmā, y, en consecuencia, habló con palabras profundas y sensatas, disipando toda la ilusión que había surgido.

Pán viděl, že si Brahmā dělal veliké starosti ohledně plánu a stavby různých planetárních systémů a že byl při pohledu na pustošící vodu velice stísněný. Chápal Brahmův záměr, a proto pronesl hluboká, uvážlivá slova, jimiž odstranil všechnu vzniklou iluzi.

Significado

Význam

El agua devastadora era tan temible, que hasta Brahmā se perturbó ante su aparición, y se angustió mucho al no saber cómo situar los diferentes sistemas planetarios en el espacio sideral, para alojar a las diferentes clases de entidades vivientes, como los seres humanos, los seres inferiores a los seres humanos, y los seres superiores. Todos los planetas del universo están situados conforme a diferentes grados de entidades vivientes que se encuentran bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Existen tres modalidades de naturaleza material, y, cuando se mezclan entre sí, se convierten en nueve. Cuando las nueve se mezclan, se convierten en ochenta y una, y las ochenta y una también se mezclan; así que no nos imaginamos, en fin de cuentas, cómo el engaño aumenta cada vez más. Brahmā tenía que acomodar diferentes lugares y situaciones para los cuerpos que requieren las almas condicionadas. La tarea era solo para Brahmā, y nadie en el universo puede ni siquiera entender cuán difícil era. Pero, por la gracia del Señor, Brahmā pudo ejecutar la tremenda labor tan perfectamente, que todo el mundo se sorprende de ver la habilidad del vidhātā, el regulador.

Pustošící vody byly tak hrůzostrašné, že i Brahmā byl jimi znepokojen. Začal si dělat veliké starosti s tím, jak umístit ve vnějším prostoru různé planetární systémy a jak je osídlit různými druhy živých bytostí — lidskými, nižšími než jsou lidské a nadlidskými. Umístění všech planet ve vesmíru odpovídá různým úrovním živých bytostí pod různým vlivem kvalit hmotné přírody. Existují tři kvality hmotné přírody, a když se navzájem smíchají, je jich devět. Když se promíchá těchto devět, vzniká osmdesát jedna kvalit, které se dále mísí, takže si nakonec ani neuvědomujeme, jak iluze neustále vzrůstá. Pán Brahmā musel připravit různá místa a podmínky pro potřebná těla podmíněných duší. Tohoto úkolu se mohl zhostit jedině Brahmā a nikdo ve vesmíru nemůže ani pochopit, jak obtížný úkol to byl. Brahmā však byl milostí Pána schopný splnit tento náročný úkol tak dokonale, že zručnost tohoto vidhāty, vrchního stavitele, přivádí každého k úžasu.