Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Texto

Verš

nātiprasīdati tathopacitopacārair
ārādhitaḥ sura-gaṇair hṛdi baddha-kāmaiḥ
yat sarva-bhūta-dayayāsad-alabhyayaiko
nānā-janeṣv avahitaḥ suhṛd antar-ātmā
nātiprasīdati tathopacitopacārair
ārādhitaḥ sura-gaṇair hṛdi baddha-kāmaiḥ
yat sarva-bhūta-dayayāsad-alabhyayaiko
nānā-janeṣv avahitaḥ suhṛd antar-ātmā

Palabra por palabra

Synonyma

na — nunca; ati — mucho; prasīdati — quedar satisfecho; tathā — tanto como; upacita — con pomposidad; upacāraiḥ — con muchos artículos dignos de adoración; ārādhitaḥ — siendo adorado; sura-gaṇaiḥ — por los semidioses celestiales; hṛdi baddha-kāmaiḥ — con corazones llenos de toda clase de deseos materiales; yat — aquello que; sarva — todas; bhūta — entidades vivientes; dayayā — para darles misericordia sin causa; asat — no devoto; alabhyayā — no siendo logrado; ekaḥ — aquel que no tiene igual; nānā — varios; janeṣu — en entidades vivientes; avahitaḥ — percibido; suhṛt — amigo bienqueriente; antaḥ — internamente; ātmā — Superalma.

na — nikdy; ati — velice; prasīdati — uspokojen; tathā — nakolik; upacita — okázalým představením; upacāraiḥ — s mnoha předměty pro uctívání; ārādhitaḥ — uctíván; sura-gaṇaiḥ — nebeskými polobohy; hṛdi baddha-kāmaiḥ — se srdci plnými všemožných hmotných tužeb; yat — to, co; sarva — všechny; bhūta — živé bytosti; dayayā — prokázat bezpříčinnou milost; asat — neoddaný; alabhyayā — nedosažené; ekaḥ — jeden jediný; nānā — různé; janeṣu — v živých bytostech; avahitaḥ — vnímaný; suhṛt — přítel přející dobro; antaḥ — uvnitř; ātmā — Nadduše.

Traducción

Překlad

Mi Señor, Tú no Te satisfaces mucho con la adoración de los semidioses, que organizan para Ti una adoración muy pomposa, con variados artículos, pero que están llenos de anhelos materiales. Tú estás situado en el corazón de todo el mundo en la forma de Superalma, únicamente para dar Tu misericordia sin causa, y eres el eterno bienqueriente, pero no eres accesible al no devoto.

Můj Pane, nejsi příliš uspokojen uctíváním polobohů, kteří jej vykonávají okázalým způsobem za použití mnoha předmětů, ale jsou plni hmotných tužeb. Pobýváš v srdci každého jako Nadduše, abys prokázal Svoji bezpříčinnou milost, a jsi věčným příznivcem všech, ale neoddaný si Tě nezíská.

Significado

Význam

Los semidioses de los planetas celestiales, que son administradores delegados para los asuntos materiales, son también devotos del Señor. Pero, al mismo tiempo, tienen deseos de opulencia material y complacencia de los sentidos. El Señor es tan bondadoso que les otorga toda clase de felicidad material; más de la que pueden desear; pero no Se siente satisfecho con ellos, porque no son devotos puros. El Señor no quiere que ninguno de Sus innumerables hijos (las entidades vivientes) permanezca en el mundo material de las tres clases de miserias, para sufrir perpetuamente los tormentos materiales de nacimiento, muerte, vejez y enfermedades. Los semidioses de los planetas celestiales, y también muchos devotos de este planeta, quieren permanecer en el mundo material como devotos del Señor, y sacar provecho de la felicidad material. Lo hacen a riesgo de caer a la condición inferior de existencia, y esto hace que el Señor Se sienta insatisfecho con ellos.

Polobozi na nebeských planetách, kteří jsou pověřenými správci hmotných záležitostí, jsou také oddaní Pána, ale zároveň touží po hmotném bohatství a smyslovém požitku. Pán je tak laskavý, že jim udílí všemožné hmotné štěstí — víc než si mohou přát — ale není s nimi spokojen, protože nejsou čistí oddaní. Pán chce, aby žádný z Jeho nespočetných synů (živých bytostí) nezůstával v hmotném světě trojího strádání, kde neustále trpí hmotnými bolestmi rození, smrti, stáří a nemoci. Polobozi na nebeských planetách, a stejně tak i mnoho oddaných na této planetě, chtějí zůstat v hmotném světě jako oddaní Pána a využívat hmotného štěstí. Činí tak s nebezpečím, že poklesnou do nižších úrovní existence, a z toho důvodu s nimi není Pán spokojen.

Los devotos puros no están deseosos de ningún disfrute material, ni sienten tampoco aversión por él. Acoplan por completo sus deseos con los deseos del Señor, y no realizan nada por su propia cuenta. Arjuna es un buen ejemplo de esto. Movido por su propio sentimiento, debido al afecto familiar, Arjuna no quería pelear, pero finalmente, después de oír el Śrīmad Bhagavad-gītā, accedió a pelear por los intereses del Señor. Por consiguiente, el Señor Se satisface mucho con los devotos puros, debido a que no actúan por la complacencia de los sentidos, sino solo en función del deseo del Señor. En forma de Paramātmā, Superalma, está situado en el corazón de todo el mundo, brindando siempre la oportunidad de un buen consejo. Así pues, todo el mundo debe aceptar la oportunidad, y ofrecerle servicio amoroso trascendental completa y únicamente a Él.

Čistí oddaní ani netouží po žádném hmotném požitku, ani proti němu nejsou zaujatí. Chtějí své touhy zcela sladit s touhami Pána a nevykonávají nic sami pro sebe. Dobrým příkladem je Arjuna. Arjuna nechtěl bojovat kvůli svému sentimentu, založenému na rodinných citech, ale po vyslechnutí Śrīmad Bhagavad-gīty nakonec souhlasil, že bude bojovat v zájmu Pána. Pán je tedy velice spokojen s čistými oddanými, kteří nejednají pro smyslový požitek, ale jedině v souladu s Jeho touhou. Jako Paramātmā neboli Nadduše pobývá v srdci každého a každému vždy nabízí dobrou radu. Každý by měl proto využít příležitosti a zasvětit celý svůj život transcendentální láskyplné službě Jemu.

Los no devotos, sin embargo, no son ni como los semidioses ni como los devotos puros, sino que están en contra de la relación trascendental con el Señor. Se han revelado en contra del Señor, y deben someterse perpetuamente a las reacciones de sus propias actividades.

Neoddaní ovšem nejsou ani jako polobozi, ani jako čistí oddaní, ale mají odpor k transcendentálnímu vztahu s Pánem. Bouří se proti Němu a musí neustále zakoušet reakce za své vlastní činnosti.

El Bhagavad-gītā (4.11) declara: ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham: «Aunque el Señor es igualmente bondadoso con todos los seres vivientes, ellos, por su parte, pueden complacer al Señor ya sea mucho o poco». Los semidioses reciben el nombre de devotos sakāma, devotos con deseos materiales, mientras que los devotos puros reciben el nombre de devotos niṣkāma, debido a que no tienen ningún deseo dirigido hacia sus intereses personales. Los devotos sakāma están interesados en sí mismos, porque no piensan en los demás, y, por consiguiente, no pueden satisfacer al Señor perfectamente, mientras que los devotos puros asumen la responsabilidad misionera de convertir a los no devotos en devotos, y, por lo tanto, pueden satisfacer al Señor más que los semidioses. El Señor no hace caso a los no devotos, aunque está situado en el corazón de todo el mundo como bienqueriente y Superalma. No obstante, también les da la oportunidad de recibir Su misericordia a través de Sus devotos puros que están ocupados en actividades misioneras. A veces, el propio Señor desciende para realizar actividades misioneras, como lo hizo en la forma de Śrī Caitanya, pero la mayoría de las veces envía a Sus representantes genuinos, y así confiere a los no devotos Su misericordia sin causa. El Señor está tan satisfecho con Sus devotos puros que quiere darles el mérito del éxito misionero, aunque Él podría realizar la tarea personalmente. Ese es el signo de Su satisfacción con Sus devotos puros niṣkāma, en comparación con los devotos sakāma. Mediante esa clase de actividades trascendentales, el Señor queda libre del cargo de ser parcial, y, simultáneamente, exhibe el placer que Le producen los devotos.

Bhagavad-gītā (4.11) říká: ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham. “I když je Pán ke všem živým bytostem stejně vlídný, některé jsou schopny Ho potěšit více a jiné méně.” Polobozi se nazývají sakāma oddaní neboli oddaní s hmotnými tužbami v mysli, zatímco čistí oddaní se nazývají niṣkāma oddaní, protože nemají žádný osobní zájem. Sakāma oddaní jsou vedeni pouze vlastním zájmem, protože nemyslí na druhé, a proto nemohou Pána dokonale uspokojit, ale čistí oddaní na sebe berou misionářský úkol měnit neoddané v oddané, a proto dokáží uspokojit Pána více než polobozi. Pán nedbá na neoddané, i když sídlí v srdci každého jako jeho příznivec a Nadduše. Zároveň jim však dává možnost získat Jeho milost prostřednictvím Svých čistých oddaných, kteří se věnují misionářské činnosti. Někdy za účelem misionářských činností sestupuje Pán Samotný, jak to učinil v podobě Pána Caitanyi, ale většinou posílá Své pravé zástupce, a neoddaným tím projevuje Svoji bezpříčinnou milost. Pán je se Svými čistými oddanými tak spokojen, že jim chce přenechat zásluhy za misionářský úspěch, přestože by mohl vše zařídit Sám. To je známkou Jeho spokojenosti s čistými niṣkāma oddanými na rozdíl od sakāma oddaných. Těmito transcendentálními činnostmi Pán vylučuje možnost obvinění ze zaujatosti a zároveň projevuje Svoji radost z oddaných.

Ahora surge una pregunta: si el Señor está situado en los corazones de los no devotos, ¿por qué estos no se sienten movidos a volverse devotos? Puede responderse que los obstinados no devotos son como la tierra estéril de un campo alcalino, en el que ninguna actividad agrícola puede tener éxito. Como parte integral del Señor, toda entidad viviente individual tiene una diminuta cantidad de independencia, y, por el mal uso de esa diminuta independencia, el no devoto comete ofensa tras ofensa, tanto contra el Señor como contra Sus devotos puros ocupados en labores misioneras. Como resultado de semejantes actos, se vuelven tan estériles como un terreno alcalino en el que no hay ninguna capacidad de producir.

Nyní může vyvstat otázka: Když Pán pobývá i v srdcích neoddaných, proč se nechtějí stát oddanými? Lze odpovědět tak, že tvrdohlaví neoddaní jsou jako neúrodná země nebo pole s alkalickou půdou, na kterém jsou všechny zemědělské činnosti bezvýsledné. Každá individuální živá bytost má jako nedílná část Pána nepatrné množství nezávislosti a jejím zneužíváním se neoddaní dopouštějí jedné urážky za druhou, jak vůči Pánu, tak vůči Jeho čistým oddaným zaměstnaným misionářskou prací. Výsledkem toho je, že jsou neúrodní jako alkalické pole, na kterém nemůže nic vyrůst.