Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Texto

Verš

sa vai nivṛtti-dharmeṇa
vāsudevānukampayā
bhagavad-bhakti-yogena
tirodhatte śanair iha
sa vai nivṛtti-dharmeṇa
vāsudevānukampayā
bhagavad-bhakti-yogena
tirodhatte śanair iha

Palabra por palabra

Synonyma

saḥ — eso; vai — también; nivṛtti — desapego; dharmeṇa — por ocuparse; vāsudeva — la Suprema Personalidad de Dios; anukampayā — por la misericordia de; bhagavat — en relación con la Personalidad de Dios; bhakti-yogena — por vincularse; tirodhatte — disminuye; śanaiḥ — gradualmente; iha — en esta existencia.

saḥ — ta; vai — také; nivṛtti — odpoutanost; dharmeṇa — zaměstnáním; vāsudeva — Nejvyšší Osobnost Božství; anukampayā — Jeho milostí; bhagavat — ve vztahu k Osobnosti Božství; bhakti-yogena — spojením; tirodhatte — zmenšuje; śanaiḥ — postupně; iha — v této existenci.

Traducción

Překlad

Pero ese erróneo concepto de la identidad del ser puede disminuirse gradualmente por la misericordia de la Personalidad de Dios, Vāsudeva, a través del proceso del servicio devocional al Señor bajo la modalidad del desapego.

Toto mylné pojetí vlastní totožnosti však může být milostí Osobnosti Božství Vāsudeva postupně odstraněno oddanou službou Pánu v náladě odpoutanosti.

Significado

Význam

La cualidad temblorosa de la existencia material, que proviene de la identificación con la materia, o de creerse Dios bajo la influencia material de la especulación filosófica, puede ser erradicada mediante el servicio devocional al Señor, por la misericordia de la Personalidad de Dios, Vāsudeva. Como se explicó en el Canto Primero, debido a que la aplicación del servicio devocional a Śrī Vāsudeva invoca el conocimiento puro, desapega rápidamente del concepto material de la vida, y, en esa forma, revive la propia condición normal de existencia espiritual, incluso en esta vida, y libera de los vientos materiales que hacen que uno tiemble. Solo el conocimiento en lo referente al servicio devocional puede elevar hacia el sendero de la liberación. Desarrollar conocimiento con objeto de conocer todo, sin ofrecer servicio devocional, se considera una labor infructuosa, y mediante esa clase de labor de amor, no se puede obtener el resultado deseado. A Śrī Vāsudeva se Le complace únicamente mediante el servicio devocional, y, por lo tanto, Su misericordia se percibe mediante la compañía de devotos puros del Señor. Los devotos puros del Señor son trascendentales a todos los deseos materiales, incluso al deseo de obtener resultados de las actividades fruitivas y de la especulación filosófica. Si uno quiere adquirir la misericordia del Señor, tiene que relacionarse con devotos puros. Únicamente esa clase de relación puede, gradualmente, liberar de los elementos temblorosos.

Chvění hmotné existence pochází ze ztotožňování se s hmotou nebo z považování se za Boha následkem hmotného vlivu filozofické spekulace a může být milostí Osobnosti Božství Vāsudeva odstraněno oddanou službou Pánu. Jak jsme rozebírali v prvním zpěvu, jelikož vykonávání oddané služby Pánu Vāsudevovi přináší čisté poznání, pomáhá člověku rychle se zbavit hmotného pojetí života. Oživuje tak jeho přirozenou duchovní existenci ještě v tomto životě a osvobozuje ho z hmotné atmosféry, která způsobuje jeho chvění. Pouze poznání získané v oddané službě může člověka dovést k osvobození. Rozvoj poznání pro samotné poznání a nesouvisející s oddanou službou nemá žádný smysl; taková nezištná činnost člověku nepřinese vytoužený výsledek. Pána Vāsudeva těší jedině oddaná služba a Jeho milost si lze uvědomit ve společnosti čistých oddaných Pána. Čistí oddaní Pána jsou transcendentální všem hmotným tužbám, včetně touhy po výsledcích plodonosných činností a filozofické spekulace. Chce-li někdo získat milost Pána, musí se stýkat s čistými oddanými. Jedině taková společnost může člověka postupně osvobodit od všeho chvění.