Skip to main content

Text 19

Sloka 19

Texto

Verš

naitac citraṁ tvayi kṣattar
bādarāyaṇa-vīryaje
gṛhīto ’nanya-bhāvena
yat tvayā harir īśvaraḥ
naitac citraṁ tvayi kṣattar
bādarāyaṇa-vīryaje
gṛhīto ’nanya-bhāvena
yat tvayā harir īśvaraḥ

Synonyms

Synonyma

na — nunca; etat — preguntas de esa índole; citram — muy sorprendente; tvayi — en ti; kṣattaḥ — ¡oh, Vidura!; bādarāyaṇa — de Vyāsadeva; vīrya-je — nacido del semen; gṛhītaḥ — aceptado; ananya-bhāvena — sin desviarse del pensamiento; yat — debido a que; tvayā — por ti; hariḥ — la Personalidad de Dios; īśvaraḥ — el Señor.

na — nejsou; etat — takové dotazy; citram — příliš podivuhodné; tvayi — u tebe; kṣattaḥ — ó Viduro; bādarāyaṇa — Vyāsadeva; vīrya-je — zrozen ze semene; gṛhītaḥ — přijal; ananya-bhāvena — bez vedlejších myšlenek; yat — protože; tvayā — tebou; hariḥ — Osobnost Božství; īśvaraḥ — Pán.

Translation

Překlad

¡Oh, Vidura! No es en absoluto sorprendente que tú hayas aceptado al Señor sin desviar el pensamiento, ya que naciste del semen de Vyāsadeva.

Ó Viduro, není divu, že přijímáš Pána bez vedlejších myšlenek, neboť ses narodil ze semene Vyāsadeva.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: El valor de un gran parentesco y un nacimiento noble se evalúa aquí en relación con el nacimiento de Vidura. La cultura de un ser humano comienza cuando el padre implanta su semen en el vientre de la madre. La entidad viviente, según su nivel de trabajo, es puesta en el semen de un padre en particular, y debido a que Vidura no era una entidad viviente ordinaria, se le dio la oportunidad de nacer del semen de Vyāsa. El nacimiento de un ser humano constituye una gran ciencia, y, por lo tanto, la reforma del acto de fecundación conforme al ritual védico denominado garbhādhāna-saṁskāra es muy importante para generar una buena población. El problema no es cómo detener el crecimiento de la población, sino cómo generar una buena población, del nivel de Vidura, Vyāsa y Maitreya. No hay necesidad de detener el crecimiento de la población, si los hijos nacen como seres humanos, cumplidas todas las precauciones referentes a su nacimiento. El llamado control de la natalidad no es solo vicioso, sino también inútil.

Zde je v souvislosti s Vidurovým původem oceněno narození v dobré a vznešené rodině. Charakter člověka se začíná utvářet ve chvíli, kdy otec umístí své semeno do lůna matky. Živá bytost se dostává do semene určitého otce podle úrovně svých činností, a jelikož Vidura nebyl obyčejná živá bytost, dostal příležitost se narodit ze semene Vyāsy. Zrození člověka je velká věda, a aby se rodili lidé s dobrými vlastnostmi, je velice důležité očistit akt oplodnění védským rituálem zvaným garbhādhāna-saṁskāra. Není nutné bránit přírůstku obyvatelstva, ale umožnit, aby se rodili ušlechtilí lidé, jako je Vidura, Vyāsa a Maitreya. Jestliže se děti budou rodit jako lidé a jejich zrození budou předcházet všechna potřebná opatření, potom může přibývat obyvatelstva neomezeně. Takzvané omezování porodnosti je nejen hříšné, ale navíc i nesmyslné.