Skip to main content

Text 10

Sloka 10

Texto

Verš

tasyānuraktasya muner mukundaḥ
pramoda-bhāvānata-kandharasya
āśṛṇvato mām anurāga-hāsa-
samīkṣayā viśramayann uvāca
tasyānuraktasya muner mukundaḥ
pramoda-bhāvānata-kandharasya
āśṛṇvato mām anurāga-hāsa-
samīkṣayā viśramayann uvāca

Synonyms

Synonyma

tasya — su (de Maitreya); anuraktasya — si bien estaba apegado; muneḥ — del sabio; mukundaḥ — el Señor que otorga la salvación; pramoda-bhāva — en una actitud placentera; ānata — caído; kandharasya — del hombro; āśṛṇvataḥ — mientras escuchaba de esa manera; mām — a mí; anurāga-hāsa — sonriendo bondadosamente; samīkṣayā — particularmente viéndome a mí; viśra-mayan — permitiéndome descansar por completo; uvāca — dijo.

tasya — jeho (Maitreyovo); anuraktasya — i když upoutaného; muneḥ — mudrce; mukundaḥ — Pán, který uděluje osvobození; pramoda-bhāva — radostně; ānata — pokleslá; kandharasya — ramena; āśṛṇvataḥ — když takto naslouchal; mām — na mě; anurāga-hāsa — s vlídným úsměvem; samīkṣayā — hledící přímo na mě; viśra-mayan — nechávající mě, abych si odpočal; uvāca — řekl.

Translation

Překlad

Maitreya Muni estaba sumamente apegado a Él [el Señor], y estaba escuchando con una actitud placentera y con su hombro caído. Sonriéndome y lanzándome una mirada particular, habiéndome permitido descansar, el Señor habló de la siguiente manera.

Maitreya Muni byl k Němu (k Pánovi) velice poután a radostně naslouchal s pokleslými rameny. Pán počkal, až si odpočinu, s úsměvem na mě pohlédl a promluvil následovně.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: Si bien tanto Uddhava como Maitreya eran grandes almas, la atención del Señor se dirigió más a Uddhava, debido a que este era un devoto puro e inmaculado. Un jñāna-bhakta, aquel cuya devoción está mezclada con el punto de vista monista, no es un devoto puro. Si bien Maitreya era un devoto, su devoción estaba mezclada. El Señor corresponde con Sus devotos sobre la base del amor trascendental, y no sobre la base del conocimiento filosófico o las actividades fruitivas. En el amoroso servicio trascendental del Señor no hay lugar para el conocimiento monista ni las actividades fruitivas. Las gopīs de Vṛndāvana no eran ni eruditos muy cultos ni yogīs místicos. Ellas sentían un amor espontáneo por el Señor, y, por ello, Él Se volvió su corazón y su alma, y las gopīs también se volvieron el corazón y el alma del Señor. Śrī Caitanya aprobó la relación de las gopīs con el Señor, diciendo que es suprema. Aquí la actitud del Señor para con Uddhava era más íntima que con Maitreya Muni.

Ačkoliv byli oba, Uddhava i Maitreya, velké duše, Pán věnoval více pozornosti Uddhavovi, který byl neposkvrněným oddaným. Jñāna-bhakta neboli ten, jehož oddanost je smíšena s monistickým názorem, není čistým oddaným. I když Maitreya byl oddaný, jeho oddanost byla smíšená. Pán jedná se Svými oddanými na základě jejich transcendentální lásky k Němu, a nikoliv na základě jejich filozofického poznání nebo plodonosných činností. V transcendentální láskyplné službě Pánu není žádné místo pro monistické poznání nebo plodonosné činnosti. Gopī ve Vṛndāvanu nebyly ani vysoce vzdělaní učenci, ani mystičtí yogīni. Cítily spontánní lásku k Pánu — Kṛṣṇa byl duší jejich života, a gopī byly proto také duší Jeho života. Śrī Caitanya si cenil vztah gopī k Pánu jako nejvyšší. Zde vidíme, že k Uddhavovi se Pán choval důvěrněji než k Maitreyovi Munimu.