Skip to main content

Capítulo 33

KAPITOLA TŘICÁTÁ TŘETÍ

Actividades de Kapila

Činnosti Pána Kapily

Text 1:
Śrī Maitreya dijo: De esta manera, Devahūti, la madre del Señor Kapila y esposa de Kardama Muni, se liberó por completo de la ignorancia al respecto del servicio devocional y del conocimiento trascendental. Ofreció sus reverencias al Señor, el autor de los principios básicos del sistema de filosofía sāṅkhya, que es la base para la liberación, y Lo satisfizo recitando las siguientes oraciones.
Sloka 1:
Śrī Maitreya řekl: Devahūti, matka Pána Kapily a žena Kardamy Muniho, se vysvobodila z nevědomosti ohledně oddané služby a transcendentálního poznání. Složila poklony Pánovi, autorovi základních pravidel sāṅkhyové filozofie, která vede k osvobození, a uspokojila Ho následující modlitbou.
Text 2:
Devahūti dijo: Se dice que Brahmā es innaciente porque nace de la flor de loto que brota de Tu abdomen mientras estás acostado en el océano del fondo del universo. Pero incluso Brahmā lo único que hizo fue meditar en Ti, pues Tu cuerpo es la fuente de ilimitados universos.
Sloka 2:
Devahūti řekla: O Brahmovi je řečeno, že je nezrozený, neboť se rodí z lotosového květu, který roste z Tvého pupku, když ležíš na oceánu ve spodní části vesmíru. Pán Brahmā však meditoval o Tobě, Jenž jsi zdrojem nekonečných vesmírů.
Text 3:
Mi querido Señor, aunque Tú personalmente no tienes nada que hacer, has repartido Tus energías en las interacciones de las modalidades materiales de la naturaleza, y esa es la razón de que se produzcan la creación, el mantenimiento y la disolución de la manifestación cósmica. Mi querido Señor, lo que Tú determinas se cumple sin depender de nada externo a Tí; Tú eres la Suprema Personalidad de Dios para todas las entidades vivientes. Tú has creado para ellas la manifestación material, y aunque eres uno, Tus distintas energías pueden actuar de múltiples maneras. Todo esto nos resulta inconcebible.
Sloka 3:
Můj milý Pane, i když Ty Osobně nemusíš nic dělat, rozšířil jsi Své energie ve vzájemném působení hmotných kvalit přírody, a tak dochází ke stvoření, udržování a zničení vesmírného projevu. Můj milý Pane, jsi nezávislý ve Svém odhodlání a jsi Nejvyšší Pán všech živých bytostí. Pro ně tvoříš hmotný svět, a ačkoliv jsi jeden jediný, Tvé nesčetné energie působí v rozmanitých oblastech. To vše je pro nás nepředstavitelné.
Text 4:
Eres la Suprema Personalidad de Dios, y has nacido de mi abdomen. ¡Oh, mi Señor!, ¿cómo puede hacer esto el Uno Supremo, aquel en cuyo vientre está situada toda la manifestación cósmica? La respuesta es que sí puede, pues al final del milenio Te acuestas en la hoja de un árbol de los banianos y, como un bebé, Te chupas el dedo gordo de Tu pie de loto.
Sloka 4:
Ačkoliv jsi Nejvyšší Pán, přesto ses zrodil z mého lůna. Ó můj Pane! Jak je možné, aby Nejvyšší, v Jehož břichu se nachází celý vesmír, učinil něco takového? Je to možné, neboť když na konci věku ulehneš na banyánový list, cucáš si palec Své lotosové nohy jako malé nemluvně.
Text 5:
Mi querido Señor, Tú has adoptado ese cuerpo para disminuir las actividades pecaminosas de los caídos y enriquecer su conocimiento de la devoción y la liberación. Como esos pecadores dependen de Tu guía, por Tu propia voluntad adoptas encarnaciones, como la del jabalí y otras. De la misma manera, ahora has hecho Tu advenimiento para distribuir conocimiento trascendental entre los que dependen de Ti.
Sloka 5:
Můj milý Pane, přijal jsi toto tělo, abys omezil hříšné činnosti pokleslých duší a obohatil jejich poznání oddaností a osvobozením. Všichni hříšní lidé závisí na Tvých pokynech, a proto se vlastní vůlí zjevuješ v různých inkarnacích, například v inkarnaci kance a mnoha dalších. Nyní ses zjevil proto, abys těm, kdo na Tobě závisí, předal transcendentální poznání.
Text 6:
No diré nada del avance espiritual de quienes ven directamente a la Persona Suprema, pero incluso una persona nacida en una familia de comedores de perros adquiere inmediatamente las aptitudes necesarias para ejecutar sacrificios védicos si, aunque sea una sola vez, pronuncia el santo nombre de la Suprema Personalidad de Dios, canta acerca de Él, escucha Sus pasatiempos, Le ofrece reverencias o simplemente Lo recuerda.
Sloka 6:
Nemluvě o těch, kdo jsou tak pokročilí, že Nejvyššího Pána vidí tváří v tvář; i ti, kdo se narodili v rodinách pojídačů psů — pokud jen jednou vysloví nebo zazpívají svaté jméno Nejvyššího Pána, slyší o Jeho zábavách, pokloní se Mu nebo si na Něj dokonce jen vzpomenou — jsou okamžitě způsobilí vykonávat védské oběti.
Text 7:
¡Oh, qué gloriosos son aquellos cuyas lenguas cantan Tu santo nombre! Incluso si han nacido en familias de comedores de perros, esas personas son dignas de adoración. Las personas que cantan el santo nombre de Tu Señoría deben de haber ejecutado toda clase de austeridades y sacrificios de fuego, y deben de haber obtenido toda la buena educación de los āryas. Para estar cantando el santo nombre de Tu Señoría, deben de haberse bañado en lugares sagrados de peregrinaje, haber estudiado los Vedas y haber cumplido todos los requisitos necesarios.
Sloka 7:
Jak slavní jsou ti, jejichž jazyky opěvují Tvé svaté jméno! Takové osoby jsou hodné úcty, i když se narodily v rodinách pojídačů psů. Ti, kdo opěvují Tvé svaté jméno, se museli podrobit všem druhům odříkání, obětovat v ohni a osvojit si ušlechtilé chování Árijců. Jelikož zpívají Tvé svaté jméno, museli se vykoupat na posvátných poutních místech, studovat Vedy a splnit veškeré ostatní požadavky.
Text 8:
Yo, mi Señor, creo que Tú eres el propio Señor Viṣṇu con el nombre de Kapila, y que eres la Suprema Personalidad de Dios, el Brahman Supremo. Los santos y los sabios, liberados de todas las perturbaciones de la mente y los sentidos, meditan en Ti, pues solo por Tu misericordia puede alguien liberarse de las garras de las tres modalidades de la naturaleza material. Cuando llega la disolución, los Vedas se sostienen solamente en Ti.
Sloka 8:
Věřím, ó můj Pane, že jsi Samotný Pán Viṣṇu, který má jméno Kapila. Jsi Nejvyšší Osobnost Božství, Nejvyšší Brahman! Světci a mudrci, kteří jsou osvobozeni od smyslových a mentálních žádostí, o Tobě meditují, neboť jen Tvou milostí je možné se vyprostit z pout tří kvalit hmotné přírody. Když dojde ke zničení, nacházejí všechny Vedy útočiště v Tobě.
Text 9:
Entonces, la Suprema Personalidad de Dios Kapila, satisfecho con las palabras de Su madre, por quien sentía mucho afecto, le respondió con gravedad.
Sloka 9:
Kapila, Nejvyšší Osobnost Božství, byl spokojen se slovy Své matky, které byl velice nakloněný, a vážným hlasem jí odpověděl.
Text 10:
La Personalidad de Dios dijo: Mi querida madre, el sendero de autorrealización que acabo de enseñarte es muy fácil. Es un sistema que puedes llevar a cabo sin dificultad, y siguiéndolo te liberarás muy pronto, incluso estando todavía en tu cuerpo actual.
Sloka 10:
Nejvyšší Pán řekl: Drahá matko, cesta seberealizace, kterou jsem ti vyložil, je velice snadná. Můžeš se jí bez potíží věnovat, a tak budeš velice brzy osvobozena, dokonce i ve Svém současném těle.
Text 11:
Mi querida madre, ciertamente, los que son verdaderos trascendentalistas siguen Mis instrucciones, tal como te las he dado a ti. Puedes tener la seguridad de que si recorres este sendero de autorrealización perfectamente, te liberarás de la temible contaminación de la materia, y finalmente llegarás a Mí. Madre, sin duda, las personas que no conocen a fondo este método de servicio devocional, no pueden salir del ciclo de nacimientos y muertes.
Sloka 11:
Drahá matko, skuteční transcendentalisté následují Mé pokyny tak, jak jsem ti je předal. Buď ujištěna, že budeš-li dokonale následovat tuto cestu seberealizace, vysvobodíš se z hrozivého hmotného znečištění a nakonec Mne dosáhneš. Matko, ten, kdo nepoznal tuto cestu oddané služby, se nemůže osvobodit z koloběhu zrození a smrti.
Text 12:
Śrī Maitreya dijo: La Suprema Personalidad de Dios Kapila, después de instruir a Su querida madre, le pidió permiso y abandonó Su hogar, pues había cumplido ya Su misión.
Sloka 12:
Śrī Maitreya řekl: Poté, co Nejvyšší Osobnost Božství Kapila poučil Svou milovanou matku, opustil s jejím svolením domov, neboť Jeho poslání bylo dovršeno.
Text 13:
Siguiendo las enseñanzas de su hijo, Devahūti comenzó también a practicar bhakti-yoga en aquel mismo āśrama. Practicó samādhi en la casa de Kardama Muni, que, debido a los adornos de flores, aparecía tan hermosa que era considerada la corona de flores del río Sarasvatī.
Sloka 13:
Devahūti začala ve svém āśramu provozovat bhakti-yogu podle pokynů svého syna. Pohroužila se do samādhi v domě Kardamy Muniho, který byl tak nádherně ozdobený květinami, že byl považován za květinovou korunu řeky Sarasvatī.
Text 14:
Empezó a bañarse tres veces al día, y de este modo, su ondulado cabello negro se fue volviendo gris. Poco a poco, debido a la austeridad, su cuerpo adelgazó; se vestía con ropa vieja.
Sloka 14:
Začala se koupat třikrát denně, a její černé kadeře tak postupně zešedivěly. Následkem odříkání byla celá vyzáblá a měla na sobě jen otrhané cáry.
Text 15:
El hogar y el ajuar doméstico de Kardama, que era uno de los prajāpatis, mostraban tanto bienestar, gracias a sus poderes místicos de austeridad y yoga, que a veces su opulencia era objeto de la envidia de los que viajan con aviones por el espacio exterior.
Sloka 15:
Kardama, jeden z Prajāpatiů, stvořil dům a vše, co k němu patří, prostřednictvím mystické síly, kterou získal provozováním yogy a odříkáním. Dům byl tak přepychový, že mu ho někdy záviděli i ti, kdo cestují letadly v meziplanetárním prostoru.
Text 16:
A continuación se describe la opulencia de la casa de Kardama Muni. Los colchones y la ropa de cama eran tan blancos como la espuma de la leche, las sillas y los asientos eran de marfil y estaban cubiertos por telas con encajes y filigranas de oro, y los sofás eran de oro y tenían almohadones muy suaves.
Sloka 16:
Zde je popis přepychového domu Kardamy Muniho. Prostěradla a matrace na postelích se bělaly jako mléčná pěna, židle a lavičky byly ze slonoviny a pokrývaly je látky s jemnými zlatými krajkami a ze zlata byly také pohovky, na nichž ležely velmi měkké polštáře.
Text 17:
Las paredes de la casa estaban hechas de mármol de la mejor calidad, decoradas con joyas valiosas. No se necesitaba iluminación, pues la casa se iluminaba con los rayos de esas joyas. Todas las mujeres de la casa iban profusamente adornadas con joyería.
Sloka 17:
Stěny byly z prvotřídního mramoru a osázené drahokamy. Nebylo třeba osvětlení, jelikož drahokamy osvětlovaly celý dům. Ženy v domě byly bohatě ozdobeny šperky.
Text 18:
El complejo del edificio principal estaba rodeado de hermosos jardines, con flores dulces y fragantes y muchos árboles que producían fruta fresca y eran altos y bonitos. Los pájaros que cantaban en los árboles, cuyas voces cantarinas, unidas al sonido zumbador de las abejas, creaban una atmósfera lo más agradable posible, hacían muy atractivos los jardines.
Sloka 18:
V prostranství kolem hlavních komnat byly krásné zahrady, v nichž kvetly sladce vonící květiny. Rostlo tam také mnoho vysokých a krásných stromů, které plodily osvěžující ovoce. Zvláštním kouzlem těchto zahrad bylo, že na stromech seděli zpěvní ptáci, a jejich zpěv, který se mísil s bzučením včel, činil celou atmosféru úžasně příjemnou.
Text 19:
Cuando Devahūti entraba en aquel primoroso jardín para bañarse en el estanque lleno de flores de loto, los gandharvas, acompañantes de los habitantes del cielo, cantaban alabando la gloriosa vida familiar de Kardama. Su gran esposo, Kardama, la protegió por completo en toda ocasión.
Sloka 19:
Když Devahūti vstoupila do této krásné zahrady, aby se vykoupala ve vodní nádrži plné lotosů, společníci nebeských bytostí, Gandharvové, opěvovali slávu Kardamova rodinného života. Kardama, její velký manžel, ji chránil za všech okolností.
Text 20:
Aunque su posición era única desde todos los puntos de vista, la santa Devahūti, a pesar de todas sus posesiones, que eran la envidia incluso de las damas de los planetas celestiales, abandonó todas aquellas comodidades. La única pena que sentía era estar separada de su gran hijo.
Sloka 20:
Zbožná Devahūti byla v každém ohledu v jedinečném postavení. Přes veškeré své jmění, které jí záviděly i ženy z nebeských planet, se však svého pohodlí vzdala. Jediné, co ji trápilo, bylo odloučení od jejího syna.
Text 21:
El esposo de Devahūti ya había abandonado el hogar y aceptado la orden de vida de renuncia, y ahora Kapila, su único hijo, partió del hogar. Aunque ella conocía todas las verdades de la vida y la muerte, y aunque su corazón estaba limpio de toda suciedad, al perder a su hijo se sintió muy apenada, como una vaca que sufre con la muerte de su ternero.
Sloka 21:
Nejprve opustil domov a přijal řád odříkání Devahūtin manžel a poté odešel také její jediný syn Kapila. Ačkoliv znala pravdu o životě a smrti a její srdce bylo zbavené všech nečistot, přesto hořce bědovala nad ztrátou svého syna, stejně jako kráva pláče nad mrtvým teletem.
Text 22:
¡Oh, Vidura! Meditando siempre en su hijo, la Suprema Personalidad de Dios Kapiladeva, muy pronto se desapegó de su hermoso hogar.
Sloka 22:
Ó Viduro, stálou meditací o svém synovi, Nejvyšší Osobnosti Božství Kapiladevovi, ztratila velmi brzy zájem o svůj přepychově zařízený domov.
Text 23:
A continuación, habiendo escuchado con un deseo intenso y con todo detalle la explicación de su hijo, Kapiladeva, la Personalidad de Dios de eterna sonrisa, Devahūti empezó a meditar constantemente en la forma Viṣṇu del Señor Supremo.
Sloka 23:
Poté, když Devahūti s velkým nadšením a do všech podrobností vyslechla svého syna Kapiladeva, věčně usměvavou Osobnost Božství, začala nepřetržitě meditovat o Viṣṇuově podobě Nejvyššího Pána.
Texts 24-25:
De este modo, se ocupó con seriedad en servicio devocional. Como su renunciación era intensa, solamente aceptaba lo que era imprescindible para el cuerpo. Por haber comprendido la Verdad Absoluta, alcanzó una posición de conocimiento; su corazón se purificó; estaba completamente absorta en meditar en la Suprema Personalidad de Dios, y todos los recelos debidos a las modalidades de la naturaleza material desaparecieron.
Sloka 24-25:
Dokázala to svou odhodlanou oddanou službou. Ve své askezi byla velice silná, a proto přijímala pouze to, co tělo bezpodmínečně potřebuje. Díky realizaci Absolutní Pravdy dosáhla poznání, její srdce se očistilo a plně se pohroužila do meditace o Nejvyšší Osobnosti Božství. Všechny obavy způsobené kvalitami hmotné přírody se vytratily.
Text 26:
Cuando su mente se ocupó por completo en el Señor Supremo, ella comprendió el conocimiento del Brahman impersonal. Como alma que ha comprendido el Brahman, estaba libre de las designaciones del concepto materialista de la vida. De esta manera, todos los sufrimientos materiales desaparecieron, y alcanzó la bienaventuranza trascendental.
Sloka 26:
Automaticky realizovala poznání neosobního Brahmanu, neboť její mysl byla naprosto pohroužena do myšlenek na Nejvyššího Pána. Jelikož realizovala Brahman, zbavila se veškerých označení spojených s materialistickým pojetím života. Všechny hmotné útrapy zmizely a Devahūti dosáhla transcendentální blaženosti.
Text 27:
Situada en trance eterno, y libre de la ilusión que impulsan las tres modalidades de la naturaleza material, ella olvidó su cuerpo material, tal como se olvidan los cuerpos que se tienen en sueños.
Sloka 27:
Pohroužena ve věčném tranzu a nedotčena iluzí způsobenou kvalitami hmotné přírody, zapomněla na své hmotné tělo, stejně jako zapomeneme na všechna těla, o kterých se nám zdálo.
Text 28:
Las doncellas espirituales creadas por su esposo Kardama cuidaban de su cuerpo, y como entonces su mente no sufría de ansiedad, su cuerpo no adelgazó. Tenía el aspecto del fuego rodeado por el humo.
Sloka 28:
O její tělo pečovaly nebeské dívky stvořené jejím manželem Kardamou, a jelikož její mysl nesužovaly žádné obavy, nebyla vyzáblá. Vypadala jako oheň, který je zahalený dýmem.
Text 29:
Como estaba siempre absorta en pensar en la Suprema Personalidad de Dios, no se daba cuenta de que a veces llevaba el cabello suelto o no iba correctamente vestida.
Sloka 29:
Byla neustále pohroužena v myšlenkách na Nejvyšší Osobnost Božství, a proto si ani neuvědomovala, že měla rozpuštěné vlasy a neupravený oděv.
Text 30:
Mi querido Vidura, Devahūti, siguiendo los principios que Kapila le enseñó, pronto se liberó del cautiverio material, y alcanzó sin dificultad a la Suprema Personalidad de Dios, en la forma de Superalma.
Sloka 30:
Drahý Viduro, Devahūti se následováním principů, které jí vysvětlil Kapila, brzy osvobodila z hmotného otroctví a bez potíží dosáhla Nejvyšší Osobnosti Božství v podobě Nadduše.
Text 31:
El palacio en que Devahūti logró la perfección, mi querido Vidura, se considera un lugar sumamente sagrado. Es conocido en los tres mundos con el nombre de Siddhapada.
Sloka 31:
Palác, ve kterém Devahūti dosáhla dokonalosti, můj milý Viduro, je považován za nejposvátnější místo a je známý ve všech třech světech pod jménem Siddhapada.
Text 32:
Querido Vidura, los elementos materiales de su cuerpo se hicieron agua y ahora forman la corriente de un río, el más sagrado de todos los ríos. Cualquiera que se baña en él obtiene también la perfección, y por esa causa, todas las personas que desean la perfección van allí a bañarse.
Sloka 32:
Milý Viduro, hmotné prvky jejího těla se rozpustily ve vodě, která nyní tvoří nejposvátnější ze všech řek. Každý, kdo se v této řece vykoupe, dosáhne rovněž dokonalosti, a proto k ní přicházejí všichni, kdo po dokonalosti touží.
Text 33:
Mi querido Vidura, el gran sabio Kapila, la Personalidad de Dios, dejó la ermita de Su padre, habiendo recibido el permiso de Su madre, y Se fue en dirección nordeste.
Sloka 33:
Můj milý Viduro, velký mudrc Kapila, Osobnost Božství, opustil se svolením Své matky otcovu poustevnu a odešel na severovýchod.
Text 34:
Mientras iba hacia el norte, los habitantes del cielo conocidos como cāraṇas y gandharvas, además de los munis y de las doncellas de los planetas celestiales, Le oraron y Le ofrecieron todo respeto. El océano Le ofreció oblaciones y un lugar de residencia.
Sloka 34:
Během Jeho cesty na sever se k Němu modlily a uctívaly Ho všechny nebeské bytosti, jež jsou známé jako Cāraṇové a Gandharvové, spolu s mudrci a dívkami z nebeských planet. Oceán ho obdaroval obětinami a sídlem.
Text 35:
Kapila Muni permanece todavía allí en trance para la liberación de las almas condicionadas de los tres mundos, y recibe la adoración de todos los ācāryas, los grandes maestros del sistema de filosofía sāṅkhya.
Sloka 35:
Kapila Muni setrvává na tomto místě dodnes, pohroužený v tranzu pro vysvobození podmíněných duší tří světů. Uctívají Jej všichni ācāryové neboli velcí učitelé sāṅkhyové filozofie.
Text 36:
Mi querido hijo, puesto que me has preguntado, te he respondido. ¡Oh, tú, que eres intachable!, las descripciones de Kapiladeva, de Su madre y de Sus actividades son los más puros de todos los discursos puros.
Sloka 36:
Můj milý synu, jelikož jsi se mne tázal, náležitě jsem ti odpověděl. Ó bezhříšný Viduro, vyprávění o činnostech Kapiladeva a Jeho matky je nejčistší ze všech čistých pojednání.
Text 37:
El relato de las relaciones entre Kapiladeva y Su madre es muy confidencial, y cualquiera que escucha o lee esta narración se vuelve devoto de la Suprema Personalidad de Dios, a quien transporta Garuḍa, y, a continuación, entra en la morada del Señor Supremo para ocuparse en el amoroso servicio trascendental al Señor.
Sloka 37:
Vyprávění o Kapiladevovi a Jeho matce je velmi důvěrné. Každý, kdo je vyslechne nebo přečte, se stane oddaným Nejvyššího Pána, jehož nosí Garuḍa, a poté vstoupí do sídla Nejvyšší Osobnosti Božství, kde se bude věnovat transcendentální laskyplné službě Pánu.