Skip to main content

Text 15

Sloka 15

Texto

Verš

mitho yadaiṣāṁ bhavitā vivādo
madhv-āmadātāmra-vilocanānām
naiṣāṁ vadhopāya iyān ato ’nyo
mayy udyate ’ntardadhate svayaṁ sma
mitho yadaiṣāṁ bhavitā vivādo
madhv-āmadātāmra-vilocanānām
naiṣāṁ vadhopāya iyān ato ’nyo
mayy udyate ’ntardadhate svayaṁ sma

Palabra por palabra

Synonyma

mithaḥ — entre sí; yadā — cuando; eṣām — de ellos; bhavitā — ocurrirá; vivādaḥ — riña; madhu-āmada — embriaguez causada por la bebida; ātāmra-vilocanānām — de sus ojos color rojo cobre; na — no; eṣām — de ellos; vadha-upāyaḥ — medios de desaparición; iyān — de esta manera; ataḥ — además de esto; anyaḥ — alternativa; mayi — a Mi; udyate — partida; antaḥ-dadhate — desaparecerán; svayam — ellos mismos; sma — ciertamente.

mithaḥ — navzájem; yadā — když; eṣām — jejich; bhavitā — nastane; vivādaḥ — hádka; madhu-āmada — opojeni pitím; ātāmra-vilocanānām — s očima rudýma jako měď; na — ne; eṣām — jich; vadha-upāyaḥ — způsob odchodu; iyān — takovýto; ataḥ — kromě toho; anyaḥ — jiný; mayi — při Mém; udyate — odchodu; antaḥ-dadhate — odejdou; svayam — oni sami; sma — jistě.

Traducción

Překlad

Cuando riñan entre sí, influenciados por la embriaguez, con sus ojos rojos como el cobre a consecuencia de la bebida [madhu], solo entonces desaparecerán; de no ser así, no será posible. A Mi partida, ocurrirá ese incidente.

Budou moci odejít jedině tak, že s očima rudýma jako měď z pití (nápoje madhu) se pohádají navzájem. Jinak to nebude možné. Dojde k tomu v době Mého odchodu.

Significado

Význam

El Señor y Sus acompañantes aparecen y desaparecen por la voluntad del Señor. Ellos no están sujetos a las leyes de la naturaleza material. Nadie podía matar a la familia del Señor, ni había posibilidad alguna de que murieran en forma natural por las leyes de la naturaleza. Por consiguiente, la única manera en que podía ocurrir su desaparición era que fingieran luchar entre sí, como si riñeran embriagados por la bebida. La supuesta lucha también tendría lugar por la voluntad del Señor, sin lo cual no habría causa para que pelearan. Así como se hizo que Arjuna estuviera influenciado por la ilusión debido al afecto familiar y a raíz de esto se habló el Bhagavad-gītā, del mismo modo, por la voluntad del Señor, y por nada más, se hizo que la dinastía Yadu se embriagara. Los devotos y acompañantes del Señor son almas completamente entregadas. Así pues, son instrumentos trascendentales en manos del Señor, y pueden ser utilizados de cualquier manera que el Señor desee. Los devotos puros también disfrutan de esos pasatiempos del Señor, ya que quieren verlo feliz. Los devotos del Señor nunca mantienen una individualidad independiente; por el contrario, utilizan su individualidad en busca de la satisfacción de los deseos del Señor, y esta cooperación de los devotos con el Señor hace que los pasatiempos del Señor se vuelvan una escena perfecta.

Pán a Jeho společníci přicházejí a odcházejí Jeho vůlí a nepodléhají zákonům hmotné přírody. Nikdo nebyl schopen pozabíjet Pánovu rodinu a její členové ani nemohli zemřít přirozenou smrtí. Jedinou možností, jak uskutečnit jejich odchod, tedy bylo nainscenovat jejich vzájemný boj, jako kdyby se poprali v opilosti. K tomuto “boji” došlo také vůlí Pána, neboť jinak by neměli důvod spolu bojovat. Stejně jako byl Arjuna ovlivněn iluzí rodinných citů, aby došlo k vyslovení Bhagavad-gīty, tak se i členové yaduovské dynastie opili, jelikož to byla vůle Pána a nic jiného. Oddaní a společníci Pána jsou zcela odevzdané duše; jsou tedy transcendentálními nástroji v Jeho rukách a Pán je může použít jakýmkoliv způsobem si přeje. Čistí oddaní mají z těchto Pánových zábav sami také radost, protože chtějí, aby byl šťastný. Oddaní Pána si nikdy nenárokují nezávislou individualitu, ale naopak se snaží využít své individuality pro naplňování tužeb Pána. Tato spolupráce oddaných s Pánem vytváří dokonalé podmínky pro Jeho zábavy.