Skip to main content

Text 38

Sloka 38

Texto

Verš

yo ’ntaḥ praviśya bhūtāni
bhūtair atty akhilāśrayaḥ
sa viṣṇv-ākhyo ’dhiyajño ’sau
kālaḥ kalayatāṁ prabhuḥ
yo ’ntaḥ praviśya bhūtāni
bhūtair atty akhilāśrayaḥ
sa viṣṇv-ākhyo ’dhiyajño ’sau
kālaḥ kalayatāṁ prabhuḥ

Palabra por palabra

Synonyma

yaḥ — aquel que; antaḥ — dentro; praviśya — entrando; bhūtāni — entidades vivientes; bhūtaiḥ — por entidades vivientes; atti — aniquila; akhila — de todos; āśrayaḥ — el sustento; saḥ — Él; viṣṇu — Viṣṇu; ākhyaḥ — de nombre; adhiyajñaḥ — el disfrutador de todos los sacrificios; asau — ese; kālaḥ — factor tiempo; kalayatām — de todos los amos; prabhuḥ — el amo.

yaḥ — ten, který; antaḥ — dovnitř; praviśya — vstupuje; bhūtāni — živé bytosti; bhūtaiḥ — živými bytostmi; atti — ničí; akhila — každého; āśrayaḥ — opora; saḥ — On; viṣṇu — Viṣṇu; ākhyaḥ — jménem; adhiyajñaḥ — poživatel všech obětí; asau — ten; kālaḥ — časový faktor; kalayatām — všech pánů; prabhuḥ — pán.

Traducción

Překlad

El Señor Viṣṇu, la Suprema Personalidad de Dios, el disfrutador de todos los sacrificios, es el factor tiempo y el amo de todos los amos. Él entra en el corazón de todos, es el sustento de todos, y hace que todo ser sea aniquilado por otro.

Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, který je poživatelem všech obětí, je časový faktor a pán všech pánů. Vstupuje do srdce každého, je oporou každého a způsobuje, že jedna živá bytost ničí druhou.

Significado

Význam

En este pasaje se describe claramente al Señor Viṣṇu, la Suprema Personalidad de Dios. Él es el disfrutador supremo, y todos los demás trabajan como sirvientes Suyos. Como se afirma en el Caitanya-caritāmṛta (Ādi 5.14): ekale īśvara kṛṣṇa: El único Señor Supremo es Viṣṇu. Āra saba bhṛtya: Todos los demás son Sus sirvientes. El Señor Brahmā, el Señor Śiva y los demás semidioses, son todos sirvientes. Ese mismo Viṣṇu entra como Paramātmā en cada corazón, y también hace que cada ser sea aniquilado por otro ser.

Tato pasáž jasně popisuje Pána Viṣṇua, Nejvyšší Osobnost Božství. Je nejvyšším poživatelem a všichni ostatní jednají jako Jeho služebníci. Jak je řečeno v Caitanya-caritāmṛtě (Ādi 5.14): ekale īśvara kṛṣṇa — jediný Nejvyšší Pán je Viṣṇu. Āra saba bhṛtya — všichni ostatní jsou Jeho služebníci. Pán Brahmā, Pán Śiva a všichni ostatní polobozi jsou služebníci. Tentýž Viṣṇu vstupuje do srdce každého jako Paramātmā a způsobuje zničení každé bytosti jinou bytostí.