Skip to main content

Text 1

Sloka 1

Texto

Verš

śrī-bhagavān uvāca
prakṛti-stho ’pi puruṣo
nājyate prākṛtair guṇaiḥ
avikārād akartṛtvān
nirguṇatvāj jalārkavat
śrī-bhagavān uvāca
prakṛti-stho ’pi puruṣo
nājyate prākṛtair guṇaiḥ
avikārād akartṛtvān
nirguṇatvāj jalārkavat

Palabra por palabra

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — la Personalidad de Dios dijo; prakṛti-sthaḥ — residiendo en el cuerpo material; api — aunque; puruṣaḥ — la entidad viviente; na — no; ajyate — es influida; prākṛtaiḥ — de la naturaleza material; guṇaiḥ — por las modalidades; avikārāt — por ser inmutable; akartṛtvāt — por estar liberada del sentimiento de propiedad; nirguṇatvāt — por estar libre de la influencia de las cualidades de la naturaleza material; jala — sobre el agua; arkavat — como el sol.

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; prakṛti-sthaḥ — pobývající v hmotném těle; api — ačkoliv; puruṣaḥ — živá bytost; na — ne; ajyate — je ovlivněna; prākṛtaiḥ — hmotné přírody; guṇaiḥ — kvalitami; avikārāt — neboť je beze změn; akartṛtvāt — díky tomu, že nic neprohlašuje za své; nirguṇatvāt — neboť je neovlivněna kvalitami hmotné přírody; jala — na vodě; arkavat — jako slunce.

Traducción

Překlad

La Personalidad de Dios, Kapila, continuó: Cuando la entidad viviente, a pesar de morar en un cuerpo material, es inmutable y no pretende ningún tipo de propiedad, y debido a ello está libre de la influencia de las modalidades de la naturaleza material, no la afectan las reacciones de las modalidades, tal como al sol no lo afecta su propio reflejo en el agua.

Osobnost Božství Kapila pokračoval: Když je živá bytost takto nedotčena vlivem kvalit hmotné přírody, jelikož je neměnná a nic neprohlašuje za své, pak nepodléhá reakcím těchto kvalit, přestože pobývá v hmotném těle, stejně jako slunce zůstává nedotčené svým odrazem na vodě.

Significado

Význam

En el capítulo anterior, el Señor Kapiladeva estableció la conclusión de que el simple hecho de empezar a desempeñar servicio devocional nos permite obtener desapego y conocimiento trascendental para entender la ciencia de Dios. Aquí se confirma el mismo principio. La posición de la persona desapegada de las modalidades de la naturaleza material es como la del sol reflejado en el agua: ni los movimientos, ni el frío, ni la inestabilidad del agua pueden afectar al sol. Análogamente, vāsudeve bhagavati bhakti-yogaḥ prayojitaḥ (Bhāg. 1.2.7): Cuando alguien se ocupa por completo en las actividades del servicio devocional, bhakti-yoga, se vuelve como el sol reflejado en el agua. El devoto en realidad está en el mundo trascendental, aunque parezca estar en el mundo material. De la misma manera que el sol reflejado parece estar en el agua pero está a muchos millones de kilómetros de distancia del agua, el que se ocupa en el proceso de bhakti-yoga es nirguṇa, está libre de la influencia de las cualidades de la naturaleza material.

V minulé kapitole došel Pán Kapiladeva k závěru, že když člověk začne vykonávat oddanou službu, může získat odpoutanost a transcendentální poznání, s nimiž pochopí vědu o Bohu. Zde se potvrzuje stejná věc. Ten, kdo je odpoutaný od kvalit hmotné přírody, je ve stejné situaci jako slunce, které se zrcadlí na vodě. Když se slunce zrcadlí na vodě, nemohou ho ovlivnit její pohyby, její klid či vlnění. Stejně tak — vāsudeve bhagavati bhakti-yogaḥ prayojitaḥ (Bhāg. 1.2.7) — když se člověk plně zaměstná činnostmi oddané služby, bhakti-yogou, dostane se do postavení slunce odraženého na vodě. Přestože se zdá, že oddaný je v hmotném světě, ve skutečnosti je v transcendentálním světě. Stejně jako se zdá, že slunce je ve vodě, ale přitom je od ní mnoho milionů kilometrů daleko, tak i ten, kdo se věnuje bhakti-yoze, je nirguṇa, neovlivněný kvalitami hmotné přírody.

Avikāra significa «sin cambio». En el Bhagavad-gītā se confirma que las entidades vivientes son partes integrales del Señor Supremo; por ello, su posición eterna es colaborar con Él, adaptando su energía al Señor Supremo. Esa es su posición inmutable. Tan pronto como emplean su energía y sus actividades en la complacencia de los sentidos, ese cambio en su posición se denomina vikāra. Por el contrario, si cuando están en el cuerpo material practican servicio devocional siguiendo las directrices del maestro espiritual, llegan a la posición en que no hay cambio, pues ese es su deber natural. Como se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam, liberación significa reintegración en la posición original propia. La posición original consiste en ofrecer servicio al Señor (bhakti-yogena, bhaktyā). Cuando nos desapegamos de la atracción por la materia y nos ocupamos por completo en servicio devocional, eso es inmutabilidad. Akartṛtvāt significa no hacer nada por complacer los sentidos. En las acciones que se hacen por cuenta propia, hay sentimiento de propiedad, y por lo tanto, reacción, pero cuando todo se hace para Kṛṣṇa, no hay sentimiento de propiedad sobre las acciones. Por medio de esa inmutabilidad y no reclamando propiedad sobre las actividades, podemos situarnos inmediatamente en la posición trascendental en que no nos afectan las modalidades de la naturaleza material, igual que al sol no le afecta el agua en la que se refleja.

Avikāra znamená “beze změn”. V Bhagavad-gītě je potvrzeno, že každá živá bytost je nedílnou částí Nejvyššího Pána, a jejím věčným posláním je proto s Pánem spolupracovat a využívat energii v souladu s Ním. To je její neměnné postavení. Změna tohoto postavení, kdy živá bytost zaměří svoji energii a činnosti na smyslový požitek, se nazývá vikāra. Pokud člověk vykonává oddanou službu podle pokynů duchovního mistra, může dojít do stavu beze změn již v tomto hmotném těle, protože je to jeho přirozená povinnost. Jak je řečeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu, osvobození znamená návrat do svého původního postavení. Původní postavení znamená sloužit Pánu (bhakti-yogena, bhaktyā). Jakmile se člověk odpoutá od hmotných svodů a plně se zaměstná oddanou službou, dosahuje neměnnosti. Akartṛtvāt znamená nedělat nic pro smyslový požitek. Pokud člověk dělá něco na vlastní nebezpečí, přisuzuje tuto činnost sobě, a proto ho za ni čekají reakce, ale pokud dělá vše pro Kṛṣṇu, neprohlašuje žádné činnosti za své. Neměnnost a nepřivlastňování si činností jsou známky transcendentálního postavení, ve kterém je živá bytost nedotčena kvalitami hmotné přírody, stejně jako je odraz slunce nedotčený vodou.