Skip to main content

Text 5

Sloka 5

Texto

Verš

maitreya uvāca
pitari prasthite ’raṇyaṁ
mātuḥ priya-cikīrṣayā
tasmin bindusare ’vātsīd
bhagavān kapilaḥ kila
maitreya uvāca
pitari prasthite ’raṇyaṁ
mātuḥ priya-cikīrṣayā
tasmin bindusare ’vātsīd
bhagavān kapilaḥ kila

Palabra por palabra

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya dijo; pitari — cuando el padre; prasthite — partió; araṇyam — hacia el bosque; mātuḥ — a Su madre; priya-cikīrṣayā — con el deseo de complacer; tasmin — junto a ese; bindusare — el lago Bindu-sarovara; avātsīt — Se quedó; bhagavān — el Señor; kapilaḥ — Kapila; kila — en verdad.

maitreyaḥ uvāca — Maitreya řekl; pitari — když otec; prasthite — odešel; araṇyam — do lesa; mātuḥ — Jeho matka; priya-cikīrṣayā — s touhou potěšit; tasmin — na tom; bindusare — jezero Bindu-sarovara; avātsīt — zůstal; bhagavān — Pán; kapilaḥ — Kapila; kila — vskutku.

Traducción

Překlad

Maitreya dijo: Cuando Kardama partió hacia el bosque, el Señor Kapila Se quedó en la ribera del Bindu-sarovara para complacer a Su madre, Devahūti.

Maitreya řekl: Když Kardama odešel do lesa, Pán Kapila zůstal na břehu Bindu-sarovary, aby těšil Svoji matku Devahūti.

Significado

Význam

Cuando el padre está ausente, el deber del hijo mayor es cuidar de su madre y servirla lo mejor que pueda, de modo que no sufra por estar separada de su esposo. Por su parte, el deber del esposo es abandonar el hogar tan pronto como tenga un hijo ya mayor que pueda cuidar de la esposa y de los asuntos familiares. Así es el sistema védico de vida familiar. No se debe permanecer implicado continuamente en asuntos familiares hasta el momento de la muerte. El esposo debe irse, y uno de sus hijos mayores puede cuidar de los asuntos familiares y de la esposa.

V otcově nepřítomnosti má dospělý syn povinnost starat se o svoji matku a sloužit jí, jak nejlépe může, aby necítila odloučení od svého manžela. Manželovou povinností je odejít z domova, jakmile má dospělého syna, který se může starat o jeho ženu a domácnost. Takový je védský systém rodinného života. Muž nemá zůstávat až do chvíle smrti zapletený v rodinných starostech. Musí odejít. O domácnost a jeho manželku se může postarat dospělý syn.