Skip to main content

Text 42

42

Texto

Текст

mad-bhayād vāti vāto ’yaṁ
sūryas tapati mad-bhayāt
varṣatīndro dahaty agnir
mṛtyuś carati mad-bhayāt
мад-бгайа̄д ва̄ті ва̄то ’йам̇
сӯрйас тапаті мад-бгайа̄т
варшатіндро дахатй аґнір
мр̣тйуш́ чараті мад-бгайа̄т

Palabra por palabra

Послівний переклад

mat-bhayāt — por temor a Mí; vāti — sopla; vātaḥ — el viento; ayam — esto; sūryaḥ — el Sol; tapati — brilla; mat-bhayāt — por temor a Mí; varṣati — derrama lluvias; indraḥ — Indra; dahati — arde; agniḥ — el fuego; mṛtyuḥ — la muerte; carati — va; mat-bhayāt — por temor a Mí.

мат-бгайа̄т  —  від страху переді Мною; ва̄ті  —  віє; ва̄тах̣  —  вітер; айам  —  це; сӯрйах̣  —  сонце; тапаті  —  світить; мат-бгайа̄т  —  від страху переді Мною; варшаті  —  ллє дощі; індрах̣  —  Індра; дахаті  —  палить; аґніх̣  —  вогонь; мр̣тйух̣  —  смерть; чараті  —  іде; мат-бгайа̄т  —  від страху переді Мною.

Traducción

Переклад

Por Mi supremacía sopla el viento, por temor a Mí; por temor a Mí brilla el Sol; y el Señor de las nubes, Indra, envía lluvias por temor a Mí. El fuego arde por temor a Mí, y la muerte va y viene cobrando su tributo por temor a Mí.

Вітер віє від страху переді Мною і Моєю верховною владою, від страху переді Мною світить сонце, і від страху переді Мною Індра посилає дощі. Від страху переді Мною палає вогонь і від страху переді Мною смерть ходить і збирає свою данину.

Significado

Коментар

La Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, dice en el Bhagavad-gītā que las leyes de la naturaleza actúan siempre correctamente debido a Su supervisión. No hay que pensar que la naturaleza funciona de forma automática, sin una supervisión. Las Escrituras védicas dicen que el semidiós Indra controla las nubes, que el dios del Sol distribuye el calor, que Candra distribuye la reconfortante luz de la luna, y que el viento sopla bajo la supervisión del semidiós Vāyu. Pero por encima de todos estos semidioses está la Suprema Personalidad de Dios, la entidad viviente principal. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Los semidioses también son simples entidades vivientes, pero por su fidelidad, por su servicio devocional, han sido elevados a esos puestos. Estos semidioses o directores, como Candra, Varuṇa y Vāyu, reciben el nombre de adhikārī-devatā. Los semidioses son como ministros del gobierno. El área de gobierno del Señor Supremo no consiste solo en uno, dos o tres planetas; hay millones de planetas y millones de universos. La Suprema Personalidad de Dios gobierna un territorio inmenso, para lo cual precisa de asistentes. Los semidioses son considerados como miembros de Su cuerpo. Las Escrituras védicas nos hablan de ellos. El dios del Sol, el dios de la Luna, el dios del fuego y el dios del aire actúan bajo la dirección del Señor Supremo. Esto se confirma en el Bhagavad-gītā (9.10): mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram. Él dirige el funcionamiento de las leyes de la naturaleza. Él es quien está detrás de todo, y por eso todo se ejecuta puntual y regularmente.

ПОЯСНЕННЯ: Верховний Бог-Особа, Крішна, каже в «Бгаґавад-ґіті», що природні закони діють бездоганно завдяки тому, що Він наглядає за їхньою діяльністю. Не слід думати, що природа діє сама собою, без нічийого нагляду. Ведичні писання кажуть, що хмарами керує півбог Індра, тепло розподіляє бог Сонця, прохолодне місячне світло розливає Чандра, а повітря рухається згідно з волею півбога Ваю. Але понад цими всіма півбогами стоїть Верховний Бог-Особа, найголовніша жива істота. Нітйо нітйа̄на̄м̇ четанаш́ четана̄на̄м. Півбоги також належать до звичайних живих істот, але завдяки своїй вірності, своєму щирому відданому служінню, вони піднімаються до такого високого становища. Усіх півбогів, або повелителів, як оце Чандра, Варуна чи Ваю, називають адгікарі-деватами. Півбоги    —    це керівники різних ділянок всесвітньої життєдіяльності. Держава Верховного Господа складається не з двох-трьох планет, а з мільйонів планет і мільйонів усесвітів. Верховний Бог-Особа керує велетенською державою, і Йому потрібні помічники. Півбогів вважають за члени Його тіла. Так це пояснює ведична література. Отже, бог Сонця, бог Місяця, бог вогню чи бог повітря діють під керівництвом Верховного Господа. Це підтверджує «Бгаґавад-ґіта»: майа̄дгйакшена пракрітіх̣ сӯйате сачара̄чарам. Природні закони діють під наглядом Господа. За всім стоїть Господь, і тому все у всесвіті проходить впорядковано і своєчасно.

Aquel que se ha refugiado en la Suprema Personalidad de Dios está completamente protegido de toda otra influencia. No sirve a nadie más, ni está obligado a hacerlo. Por supuesto, él no es desobediente, pero todo su poder de pensamiento está absorto en el servicio del Señor. Las afirmaciones de Kapila, la Suprema Personalidad de Dios, de que bajo Su orden sopla el viento, arde el fuego, calienta el Sol, etc., no son sentimentales. Puede que los impersonalistas digan que los devotos del Bhāgavatam crean e imaginan un personaje como la Suprema Personalidad de Dios, y que Le asignan cualidades; pero en realidad no se trata ni de imaginación ni de la imposición de un poder artificial en nombre de Dios. En los Vedas se dice: bhīṣāsmād vātaḥ pavate bhīṣodeti sūryaḥ: «El dios del viento y el dios del Sol actúan por temor al Señor Supremo». Bhīṣāsmād agniś candraś ca mṛtyur dhāvati pañcamaḥ: «Agni, Indra y Mṛtyu actúan también bajo Su dirección». Esto es lo que afirman los Vedas.

Той, хто обрав своїм притулком Верховного Бога-Особу, повністю захищений від усіх сторонніх впливів. Така особа перестає бути чиїмось слугою чи боржником. Звичайно, вона покірно виконує свої обов’язки, але всі її думки зосереджені на служінні Господу. Твердження Господа Капіли про те, що тільки з Його волі дме вітер, горить вогонь і гірє сонце,    —    не вигадка сентиментальних людей. Імперсоналісти кажуть, що Верховного Бога-Особу уявляють собі прихильники «Бгаґаватам», приписуючи Йому якісь якості. Та насправді це не вигадка і Бог    —    це не уявна сила. У Ведах сказано: бгіша̄сма̄д ва̄тах̣ павате бгішодеті сӯрйах̣    —    «Бог вітру і бог Сонця виконують свої обов’язки від страху перед Верховним Господом». Бгіша̄сма̄д аґніш́ чендраш́ ча мр̣тйур дга̄ваті пан̃чамах̣    —    «Аґні, Індра і Мріт’ю також діють згідно з Його волею». Це слова Вед.