Skip to main content

Text 37

Sloka 37

Texto

Verš

eṣa ātma-patho ’vyakto
naṣṭaḥ kālena bhūyasā
taṁ pravartayituṁ deham
imaṁ viddhi mayā bhṛtam
eṣa ātma-patho ’vyakto
naṣṭaḥ kālena bhūyasā
taṁ pravartayituṁ deham
imaṁ viddhi mayā bhṛtam

Synonyms

Synonyma

eṣaḥ — este; ātma-pathaḥ — sendero de autorrealización; avyaktaḥ — difícil de conocer; naṣṭaḥ — perdido; kālena bhūyasā — con el paso del tiempo; tam — este; pravartayitum — para introducir de nuevo; deham — cuerpo; imam — este; viddhi — ten presente, por favor; mayā — por Mí; bhṛtam — adoptado.

eṣaḥ — tato; ātma-pathaḥ — cesta seberealizace; avyaktaḥ — nesnadná na pochopení; naṣṭaḥ — ztracená; kālena bhūyasā — během času; tam — toto; pravartayitum — znovu zavést; deham — tělo; imam — toto; viddhi — prosím věz; mayā — Mnou; bhṛtam — přijaté.

Translation

Překlad

Ahora, con el paso del tiempo, este sendero de autorrealización, que es difícil de entender, se ha perdido. Ten presente, por favor, que he adoptado este cuerpo de Kapila para introducir y explicar de nuevo esta filosofía en la sociedad humana.

Tato cesta seberealizace, kterou je obtížné pochopit, byla v průběhu času ztracena. Prosím věz, že jsem přijal toto tělo Kapily, abych tuto filozofii znovu vysvětlil a zavedl do lidské společnosti.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: No es cierto que la filosofía sāṅkhya sea un sistema de filosofía nuevo presentado por Kapila de la misma manera que los filósofos materiales presentan nuevas clases de pensamiento especulativo mental para desbancar el de otro filósofo. A nivel material, todos, y en especial el especulador mental, tratan de destacar por encima de los demás. El campo de actividad de los especuladores es la mente; las diversas maneras en que se puede agitar la mente no conocen límite; se puede agitar ilimitadamente, y de ese modo puede exponerse una cantidad de teorías ilimitada. La filosofía sāṅkhya no es de esa clase; no es una especulación mental. Es real, pero en tiempos de Kapila se había perdido.

Není pravda, že Kapila zavedl sāṅkhyovou filozofii jako nějaký nový filozofický systém, jako když materialističtí filozofové zavádějí nové způsoby spekulativního uvažování, aby nahradily myšlenky jiných filozofů. Na hmotné úrovni se každý, a zvláště mentální spekulant, snaží vyniknout nad ostatní. Polem činností spekulantů je mysl a vybudit ji lze nekonečně mnoha různými způsoby. Mysl může být neomezeně vybuzená, a člověk tak může předkládat nekonečné množství teorií. Sāṅkhyová filozofie však není nic takového, není to mentální spekulace. Je skutečná, ale v Kapilově době byla ztracena.

Con el paso del tiempo, un determinado tipo de conocimiento puede perderse, o puede quedar transitoriamente cubierto; así es la naturaleza del mundo material. En el Bhagavad-gītā, el Señor Kṛṣṇa ha hecho una afirmación parecida: sa kāleneha mahatā yogo naṣṭaḥ: «Con el paso del tiempo, el sistema de yoga, tal como se presenta en el Bhagavad-gītā, se ha perdido». Descendía en paramparā, en sucesión discipular, pero debido al paso del tiempo, se perdió. El factor tiempo ejerce tanta presión que, por su influencia, todo en este mundo se deteriora o se echa a perder. El sistema de yoga del Bhagavad-gītā se había perdido antes del encuentro entre Kṛṣṇa y Arjuna. Por eso Kṛṣṇa enunció de nuevo el mismo antiguo sistema de yoga, y Arjuna pudo entender correctamente el Bhagavad-gītā. De modo similar, Kapila también dijo que, en realidad, Él no era quien presentaba por primera vez la filosofía sāṅkhya; era una filosofía que ya estaba en vigor, pero que, misteriosamente, con el paso del tiempo se había perdido, y por eso Él advino para volver a exponerla. Ese es el objetivo de toda encarnación de Dios. Yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati bhārata. Dharma significa «la verdadera ocupación de la entidad viviente». Cuando las entidades vivientes no actúan conforme a su ocupación eterna, el Señor viene a exponer la verdadera ocupación de la vida. Cualquier supuesto sistema religioso que no esté en la línea del servicio devocional recibe el nombre de adharma-saṁsthāpana. Cuando la gente olvida su relación eterna con Dios y se ocupa en algo distinto al servicio devocional, esa ocupación recibe el nombre de irreligión. La filosofía sāṅkhya expone cómo se puede salir de la miserable condición de la vida material, y el Señor está explicando personalmente ese sublime sistema.

V průběhu času se může určité poznání ztratit nebo být na čas zakryté — taková je povaha tohoto hmotného světa. Podobnou věc řekl Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě: sa kāleneha mahatā yogo naṣṭaḥ — “V průběhu času byl jógový systém, jak je uvedený v Bhagavad-gītě, ztracen.” Přicházel v učednické posloupnosti, zvané paramparā, ale vlivem času se ztratil. Časový faktor je tak neúprosný, že časem se všechno v tomto hmotném světě zkazí nebo ztratí. Před setkáním Kṛṣṇy a Arjuny byl jógový systém Bhagavad-gīty ztracen. Kṛṣṇa proto tentýž starodávný jógový systém vyložil Arjunovi, který byl schopen Bhagavad-gītu skutečně pochopit. Podobně i Kapila řekl, že systém sāṅkhyové filozofie nezavedl On. Byl známý již dříve, ale v průběhu času se záhadně ztratil, a Kapila se proto zjevil, aby ho znovu ustanovil. To je účel inkarnování Boha. Yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati bhārata. Dharma znamená skutečné zaměstnání živé bytosti. Když je vykonávání věčného zaměstnání živé bytosti narušené, Pán přichází a zavádí činnosti, které jsou skutečnou životní náplní. Každý takzvaný náboženský systém, který není ve shodě s oddanou službou, se nazývá adharma-saṁsthāpana. Když lidé zapomínají na svůj věčný vztah k Bohu a věnují se něčemu jinému než oddané službě, jejich činnosti se nazývají bezbožné. Sāṅkhyová filozofie sděluje, jak se člověk může vyprostit z utrpení hmotného života, a Samotný Pán tento vznešený systém vysvětluje.