Skip to main content

Text 11

Sloka 11

Texto

Verš

sabhājayan viśuddhena
cetasā tac-cikīrṣitam
prahṛṣyamāṇair asubhiḥ
kardamaṁ cedam abhyadhāt
sabhājayan viśuddhena
cetasā tac-cikīrṣitam
prahṛṣyamāṇair asubhiḥ
kardamaṁ cedam abhyadhāt

Palabra por palabra

Synonyma

sabhājayan — adorando; viśuddhena — puro; cetasā — con un corazón; tat — de la Suprema Personalidad de Dios; cikīrṣitam — las actividades planeadas; prahṛṣyamāṇaiḥ — llenos de alegría; asubhiḥ — con sentidos; kardamam — a Kardama Muni; ca — y Devahūti; idam — esto; abhyadhāt — habló.

sabhājayan — uctíval; viśuddhena — s čistým; cetasā — srdcem; tat — Nejvyšší Osobnosti Božství; cikīrṣitam — zamýšlené činnosti; prahṛṣyamāṇaiḥ — s rozjařenými; asubhiḥ — smysly; kardamam — Kardamovi Munimu; ca — a Devahūti; idam — toto; abhyadhāt — řekl.

Traducción

Překlad

Brahmā, tras adorar con los sentidos llenos de alegría y un corazón puro al Señor Supremo por las actividades que tenía planeadas en Su encarnación, habló a Kardama y Devahūti de la siguiente manera.

S rozjařenými smysly a čistým srdcem uctíval Brahmā Nejvyššího Pána za Jeho zamýšlené činnosti v této inkarnaci. Poté promluvil ke Kardamovi a Devahūti.

Significado

Význam

Como se explica en el cuarto capítulo del Bhagavad-gītā, todo aquel que entienda las actividades trascendentales, el advenimiento y la partida de la Suprema Personalidad de Dios debe considerarse que está liberado. Brahmā, por lo tanto, es un alma liberada. Aunque está a cargo del mundo material, no es exactamente como la entidad viviente común. Como está liberado de la mayor parte de las locuras de las entidades vivientes comunes, sabía del advenimiento de la Suprema Personalidad de Dios, y, por esa razón, adoró las actividades del Señor y, con el corazón alegre, alabó a Kardama Muni, porque la Suprema Personalidad de Dios, en la forma de Kapila, había aparecido como hijo suyo. Aquel que pueda llegar a ser padre de la Suprema Personalidad de Dios, es ciertamente un gran devoto. Hay un verso en el que un brāhmaṇa dice que no sabe qué son ni los Vedas ni los Purāṇas, pero que mientras otros tal vez se interesen por los Vedas y los Purāṇas, él está interesado en Nanda Mahārāja, que advino como padre de Kṛṣṇa. El brāhmaṇa quería adorar a Nanda Mahārāja porque la Suprema Personalidad de Dios, en forma de niño, gateaba en el patio de su casa. Esos son algunos de los buenos sentimientos propios de devotos. Cuando un devoto acreditado hace que la Suprema Personalidad de Dios venga como hijo suyo, ¡cuánto se le debe alabar! Brahmā, por consiguiente, no solo adoró a Kapila, la encarnación de Dios, sino que también alabó a su supuesto padre, Kardama Muni.

Jak je uvedeno ve čtvrté kapitole Bhagavad-gīty, každý, kdo chápe transcendentální činnosti, příchod a odchod Nejvyšší Osobnosti Božství, má být považován za osvobozeného. Brahmā je tedy osvobozenou duší. Přestože má na starosti tento hmotný svět, není žádná obyčejná živá bytost. Jelikož je osvobozený od většiny hloupých nápadů obyčejných živých bytostí, věděl o příchodu Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto uctíval Pánovy činnosti. S radostným srdcem také chválil Kardamu Muniho, protože Nejvyšší Pán se v podobě Kapily zjevil jako jeho syn. Ten, kdo se může stát otcem Nejvyšší Osobnosti Božství, je jistě velký oddaný. Jistý brāhmaṇa říká v jednom verši, že neví, co jsou Vedy a Purāṇy, ale zatímco druzí věnují pozornost Vedám nebo Purāṇám, jeho zajímá Nanda Mahārāja, který se zjevil jako otec Kṛṣṇy. Tento brāhmaṇa chtěl uctívat Nandu Mahārāje, protože Nejvyšší Pán jako dítě lezl po dvorku jeho domu. Takto uvažují oddaní. Má-li nějaký uznávaný oddaný Nejvyšší Osobnost Božství za svého syna, jakou zasluhuje chválu! Brahmā tedy nejen že uctíval inkarnaci Boha, Kapilu, ale také chválil jeho takzvaného otce, Kardamu Muniho.