Skip to main content

Text 35

Sloka 35

Texto

Verš

tāv eva hy adhunā prāptau
pārṣada-pravarau hareḥ
diter jaṭhara-nirviṣṭaṁ
kāśyapaṁ teja ulbaṇam
tāv eva hy adhunā prāptau
pārṣada-pravarau hareḥ
diter jaṭhara-nirviṣṭaṁ
kāśyapaṁ teja ulbaṇam

Palabra por palabra

Synonyma

tau — esos dos porteros; eva — ciertamente; hi — dirigidos; adhunā — ahora; prāptau — habiendo obtenido; pārṣada-pravarau — importantes compañeros; hareḥ — de la Suprema Personalidad de Dios; diteḥ — de Diti; jaṭhara — vientre; nirviṣṭam — entrando; kāśyapam — de Kaśyapa Muni; tejaḥ — semen; ulbaṇam — muy fuerte.

tau — tito dva vrátní; eva — jistě; hi — odeslaní; adhunā — nyní; prāptau — dostali; pārṣada-pravarau — důležití společníci; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; diteḥ — Ditino; jaṭhara — lůno; nirviṣṭam — vstupující; kāśyapam — Kaśyapy Muniho; tejaḥ — semeno; ulbaṇam — velice mocné.

Traducción

Překlad

Brahmā continuó: Esos dos porteros principales de la Personalidad de Dios han entrado ahora en el vientre de Diti, tras cubrirlos el poderoso semen de Kaśyapa Muni.

Pán Brahmā pokračoval: Dva hlavní vrátné Osobnosti Božství nyní pokrylo mocné semeno Kaśyapy Muniho, a takto vstoupili do lůna Diti.

Significado

Význam

Aquí hay una prueba clara del modo en que una entidad viviente, que en principio viene de Vaikuṇṭha, queda enjaulada en los elementos materiales. La entidad viviente se refugia en el semen de un padre, que lo inyecta en el vientre de una madre, y, con ayuda del óvulo emulsionado de la madre, la entidad viviente hace crecer un tipo de cuerpo en particular. En relación con esto hay que recordar que el estado de la mente de Kaśyapa Muni no era correcto cuando concibió a los dos hijos, Hiraṇyākṣa e Hiraṇyakaśipu. Por esa causa, el semen que liberó, además de ser extremadamente poderoso, estaba mezclado con la cualidad de la ira. Hay que concluir que, mientras se concibe un hijo, el estado de la mente debe ser muy sobrio y devocional. Con este fin, en las Escrituras védicas se recomienda el garbhādhāna-saṁskāra. Si el estado de la mente del padre no es sobrio, el semen liberado no será muy bueno. De esta manera, la entidad viviente, envuelta en la materia que el padre y la madre han producido, será demoníaca, como Hiraṇyākṣa e Hiraṇyakaśipu. Las condiciones del momento de concebir deben estudiarse cuidadosamente. Se trata de una gran ciencia.

Zde je jasný popis toho, jak je živá bytost, která pochází původně z Vaikuṇṭhaloky, uvězněna v hmotných prvcích. Živá bytost se uchýlí do semene otce, které je vpraveno do lůna matky, a tam s pomocí emulgovaného matčina vajíčka vyvíjí určitý druh těla. V této souvislosti bychom si měli připomenout, že když Kaśyapa Muni počínal své dva syny, Hiraṇyākṣu a Hiraṇyakaśipua, jeho mysl nebyla vyrovnaná. Proto semeno, které vypustil, bylo nesmírně mocné a zároveň smíšené s kvalitou hněvu. Z toho plyne závěr, že když člověk počíná dítě, jeho mysl musí být velice klidná a plná oddanosti. Védská písma z tohoto důvodu doporučují garbhādhāna-saṁskāru. Není-li mysl otce vyrovnaná, semeno, které vypustí, nebude nejlepší a živá bytost, zabalená ve hmotě vytvořené otcem a matkou, bude démonská jako Hiraṇyākṣa a Hiraṇyakaśipu. Podmínky početí je třeba pečlivě zkoumat. Je to veliká věda.