Skip to main content

Text 34

Sloka 34

Texto

Verš

ṛṣaya ūcuḥ
jitaṁ jitaṁ te ’jita yajña-bhāvana
trayīṁ tanuṁ svāṁ paridhunvate namaḥ
yad-roma-garteṣu nililyur addhayas
tasmai namaḥ kāraṇa-sūkarāya te
ṛṣaya ūcuḥ
jitaṁ jitaṁ te ’jita yajña-bhāvana
trayīṁ tanuṁ svāṁ paridhunvate namaḥ
yad-roma-garteṣu nililyur addhayas
tasmai namaḥ kāraṇa-sūkarāya te

Palabra por palabra

Synonyma

ṛṣayaḥ ūcuḥ — los glorificados sabios dijeron; jitam — ¡toda gloria!; jitam — ¡toda victoria!; te — para Ti; ajita — ¡oh, inconquistable!; yajña-bhāvana — aquel a quien se comprende por medio de la ejecución de sacrificios; trayīm — la personificación de los Vedas; tanum — un cuerpo así; svām — propio; paridhunvate — estremeciendo; namaḥ — reverencias; yat — cuyos; roma — pelos; garteṣu — en los poros; nililyuḥ — sumergidos; addhayaḥ — los océanos; tasmai — a Él; namaḥ — ofreciendo reverencias; kāraṇa-sūkarāya — a la forma de cerdo adoptada por motivos; te — a Ti.

ṛṣayaḥ ūcuḥ — slavní mudrci pronesli; jitam — všechna sláva; jitam — všechna vítězství; te — Tobě; ajita — ó nepřemožitelný; yajña-bhāvana — ten, Jehož lze pochopit vykonáváním obětí; trayīm — zosobněné Vedy; tanum — takové tělo; svām — vlastní; paridhunvate — oklepávající; namaḥ — poklony; yat — Jehož; roma — chlupy; garteṣu — v otvorech; nililyuḥ — vnořené; addhayaḥ — oceány; tasmai — Jemu; namaḥ — klanící se; kāraṇa-sūkarāya — kančí podobě, přijaté z určitých důvodů; te — Tobě.

Traducción

Překlad

Todos los sabios dijeron, con gran respeto: ¡Oh, inconquistable disfrutador de todo sacrificio! ¡Toda gloria, toda victoria sean Tuyas! Te mueves en Tu forma que personifica los Vedas, y en los poros capilares de Tu cuerpo están sumergidos los océanos. Por ciertos motivos [para levantar la Tierra] ahora has adoptado la forma de un jabalí.

Všichni mudrci pronesli s velkou úctou: Ó nepřemožitelný uživateli všech obětí, patří Ti všechna sláva a všechna vítězství! Tvé tělo tvoří zosobněné Vedy a v jeho pórech spočívají oceány. Z jistých důvodů (abys vyzdvihl Zemi) jsi nyní přijal podobu kance.

Significado

Význam

El Señor puede adoptar la forma que quiera, y, en toda circunstancia, Él es la causa de todas las causas. Como Su forma es trascendental, Él es siempre la Suprema Personalidad de Dios, y está en el océano Causal en la forma de Mahā-Viṣṇu. Innumerables universos se generan en los poros capilares de Su cuerpo, y, así pues, Su cuerpo trascendental es la personificación de los Vedas. Él es el disfrutador de todos los sacrificios, y es la inconquistable Suprema Personalidad de Dios. Nunca hay que equivocarse pensando que es diferente al Señor Supremo porque acepte la forma de un jabalí para levantar la Tierra. Esto es lo que claramente entendían los sabios y grandes personalidades como Brahmā y otros habitantes de los sistemas planetarios superiores.

Pán může přijmout jakoukoliv podobu, ale za všech okolností je příčinou všech příčin. Jelikož je Jeho podoba transcendentální, je vždy Nejvyšší Osobností Božství, jako v podobě Mahā-Viṣṇua v Oceánu příčin. Z otvorů v kůži, ze kterých vyrůstají Jeho chlupy, vzniká nespočetně mnoho vesmírů, a Jeho transcendentální tělo jsou tedy zosobněné Vedy. Je uživatelem všech obětí a nepřemožitelnou Nejvyšší Osobností Božství. Nelze Ho v žádném případě mylně považovat za někoho jiného než Nejvyššího Pána jen kvůli tomu, že pro vyzdvižení Země přijal podobu kance. Mudrci a velké osobnosti v čele s Brahmou a dašími obyvateli vyšších planetárních systémů to jasně pochopili.