Skip to main content

Text 3

Sloka 3

Texto

Verš

evaṁ kālo ’py anumitaḥ
saukṣmye sthaulye ca sattama
saṁsthāna-bhuktyā bhagavān
avyakto vyakta-bhug vibhuḥ
evaṁ kālo ’py anumitaḥ
saukṣmye sthaulye ca sattama
saṁsthāna-bhuktyā bhagavān
avyakto vyakta-bhug vibhuḥ

Palabra por palabra

Synonyma

evam — así pues; kālaḥ — tiempo; api — también; anumitaḥ — medido; saukṣmye — en lo sutil; sthaulye — en las formas densas; ca — también; sattama — ¡oh, tú, el mejor de todos!; saṁsthāna — combinaciones de los átomos; bhuktyā — por el movimiento; bhagavān — la Suprema Personalidad de Dios; avyaktaḥ — no manifestado; vyakta-bhuk — controlando todo movimiento físico; vibhuḥ — el gran potencial.

evam — takto; kālaḥ — čas; api — také; anumitaḥ — měřen; saukṣmye — v jemných; sthaulye — v hrubých podobách; ca — také; sattama — ó nejlepší; saṁsthāna — kombinace atomů; bhuktyā — pohybem; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; avyaktaḥ — neprojevený; vyakta-bhuk — vládnoucí všem hmotným pohybům; vibhuḥ — veliký zdroj energie.

Traducción

Překlad

Uno puede estimar el tiempo midiendo el movimiento de la combinación atómica de los cuerpos. El tiempo es la potencia de la todopoderosa Personalidad de Dios, Hari, que controla todo movimiento físico, aunque Él no es visible en el mundo físico.

Čas můžeme odhadovat měřením pohybu různých kombinací atomů. Čas je energie všemocné Osobnosti Božství, Hariho, který ovládá všechny hmotné pohyby, přestože není v hmotném světě viditelný.