Skip to main content

Capítulo 10

ГЛАВА ДЕСЯТА

Las divisiones de la creación

Етапи творення

Text 1:
Śrī Vidura dijo: ¡Oh, gran sabio! Por favor, permíteme conocer cómo Brahmā, el abuelo de los habitantes de los planetas, creó los cuerpos de las entidades vivientes a partir de su propio cuerpo y mente, después de la desaparición de la Suprema Personalidad de Dios.
1:
Шрі Відура сказав: О великий мудрецю, розкажи, будь ласка, як Брахма, прабатько мешканців усіх планет усесвіту, творив зі свого тіла й розуму тіла живих істот, після того як Верховний Бог-Особа зникнув з-перед його очей.
Text 2:
¡Oh, tú, el muy erudito! Ten la bondad de erradicar todas mis dudas, y permíteme conocer acerca de todo lo que te he preguntado desde el principio hasta el fin.
2:
О високовчений мудрецю, будь ласка, розсій усі мої сумніви і проясни від початку до кінця усе, про що я тебе запитував.
Text 3:
Sūta Gosvāmī dijo: ¡Oh, hijo de Bhṛgu! El gran sabio Maitreya Muni, oyendo así a Vidura, se sintió muy animado. Todo estaba en su corazón, y, así pues, comenzó a responder a las preguntas, una tras otra.
3:
Сута Ґосвамі сказав: О сину Бгріґу, Відурині слова дуже надихнули великого мудреця Майтрею. У своєму серці він зберігав усе знання, і тому відразу став, одне за одним, відповідати на всі запитання Відури.
Text 4:
El muy erudito sabio Maitreya dijo: ¡Oh, Vidura! Brahmā se dedicó así a realizar penitencias durante cien años celestiales, como le aconsejó la Personalidad de Dios, y se aplicó en el servicio devocional del Señor.
4:
Великий мудрець Майтрея сказав: Отже, Відуро, Брахма, як велів йому Бог-Особа, на сто небесних років присвятив себе аскезі, занурившись у віддане служіння Господу.
Text 5:
Después, Brahmā vio que tanto el loto sobre el cual estaba situado, como el agua sobre la cual crecía el loto, estaban temblando debido a un fuerte y violento viento.
5:
За якийсь час Брахма побачив, як під могутніми поривами шаленого вітру затремтів лотос, на якому він сидів, і завирувала вода, з якої ріс його лотос.
Text 6:
La larga penitencia y el conocimiento trascendental de la comprensión del ser habían hecho que Brahmā madurara en lo referente al conocimiento práctico, y, así pues, bebió el viento por completo, juntamente con el agua.
6:
Завдяки тривалій аскезі і трансцендентній мудрості, здобутій завдяки самоусвідомленню, Брахма досягнув великої зрілості й практичного розуміння. Отож він повністю випив увесь вітер разом із водою.
Text 7:
Después, vio que el loto sobre el cual se hallaba situado estaba extendido por todo el universo, y pensó en cómo crear todos los planetas, que anteriormente se habían fundido en ese mismo loto.
7:
Після того він побачив, що лотос, на якому він сидів, простягається до меж усесвіту. Він став міркувати над тим, як створити всі планети, які перед тим увійшли в непроявлений стан і були сховані в цьому лотосі.
Text 8:
Ocupado así en el servicio de la Suprema Personalidad de Dios, Brahmā entró en el verticilo del loto, y a medida que este se extendía por todo el universo, lo dividió en tres divisiones de mundos, y luego en catorce divisiones.
8:
Присвятивши себе на служіння Верховному Богові-Особі, Господь Брахма увійшов у вінчик лотоса, що розкидався на весь усесвіт, і розділив його спочатку на три світи, а тоді на чотирнадцять планетних рівнів.
Text 9:
Brahmā es la personalidad más excelsa del universo, debido al servicio devocional sin causa que ofrece al Señor, con conocimiento trascendental y maduro. Por consiguiente, creó las catorce divisiones planetarias para que las habitaran los diferentes tipos de entidades vivientes.
9:
Господь Брахма    —    найпіднесеніша особистість у всесвіті, тому що досягнув висот зрілого трансцендентного знання і присвятив себе немотивованому відданому служінню Господеві. Для того, щоб розселити різні категорії живих істот, він створив чотирнадцять планетних рівнів.
Text 10:
Vidura preguntó a Maitreya: ¡Oh, mi señor! ¡Oh, sabio sumamente erudito! Ten la bondad de describir el tiempo eterno, que es otra forma del Señor Supremo, el actor maravilloso. ¿Cuáles son las señales de ese tiempo eterno? Por favor, descríbenoslas detalladamente.
10:
Відура запитав Майтрею: О повелителю, високовчений мудрче, милостиво опиши нам вічний час, одну із форм Верховного Господа, вершителя дивовижних діянь. Які властивості вічного часу? Будь ласка, розкажи про це якнайдокладніше.
Text 11:
Maitreya dijo: El tiempo eterno es la fuente primigenia de las interacciones de las tres modalidades de la naturaleza material. Es inmutable e ilimitado, y actúa como instrumento de la Suprema Personalidad de Dios para Sus pasatiempos en la creación material.
11:
Майтрея сказав: Вічний час    —    це першопричина взаємодії трьох якостей матеріальної природи. Він незмінний і безмежний. Він служить за знаряддя в руках Верховного Бога-Особи, допомагаючи Господу проявляти Його розваги в матеріальному творінні.
Text 12:
Esta manifestación cósmica, como energía material, se separa del Señor Supremo por medio de kāla, que es el aspecto impersonal y no manifestado del Señor. Bajo la influencia de la misma energía material de Viṣṇu, está situada como manifestación objetiva del Señor.
12:
Проявлений космос відокремлюється від Верховного Господа як матеріальна енерґія саме завдяки впливу кали, непроявленого, безособистісного аспекту Господа. Створений космос    —    це об’єктивний прояв Господа Вішну, підпорядкований Його матеріальній енерґії.
Text 13:
Esta manifestación cósmica es tal como es ahora, era igual en el pasado, y continuará de la misma manera en el futuro.
13:
Проявлений космос, як він існує зараз, у такому самому вигляді існував раніше, і так само існуватиме в майбутньому.
Text 14:
Hay nueve diferentes clases de creaciones además de aquella que naturalmente ocurre debido a las interacciones de las modalidades. Hay tres clases de aniquilaciones debido al tiempo eterno, los elementos materiales y la calidad del propio trabajo.
14:
Окрім творення, яке відбувається природно, внаслідок взаємодії ґун природи, є ще дев’ять етапів творення. Також є три різновиди знищення: внаслідок впливу вічного часу, розпаду матеріальних елементів і природи діяльності істоти.
Text 15:
De las nueve creaciones, la primera es la creación del mahat-tattva, el total de los componentes materiales, en la que interactúan las modalidades debido a la presencia del Señor Supremo. En la segunda, se genera el ego falso, en el que surgen los componentes materiales, el conocimiento material y las actividades materiales.
15:
Перший з дев’яти етапів творення    —    це поява махат-таттви, сукупності всіх матеріальних стихій, у якій завдяки присутності Верховного Господа починається взаємодія ґун. Під час другого етапу творення виникає оманне его, і в ньому проявляються матеріальні складники, матеріальне знання і матеріальна діяльність.
Text 16:
Las percepciones sensoriales se crean en la tercera creación, y a partir de estas se generan los elementos. La cuarta creación es la creación del conocimiento y de la capacidad de trabajo.
16:
Чуттєве сприйняття виникло на третьому етапі творення, а з нього постали матеріальні елементи. На четвертому етапі творення виникає знання і здатність до діяльності.
Text 17:
La quinta creación es la de las deidades controladoras, realizada por la interacción de la modalidad de la bondad, de lo cual la mente es el total. La sexta creación es la ignorante oscuridad de la entidad viviente, mediante la cual el amo actúa como un necio.
17:
На п’ятому етапі творення внаслідок перетворення ґуни добра, уособленої в формі розуму, з’являються панівні божества. Шостий етап    —    це створення темряви невігластва, під впливом якої володар починає діяти як дурень.
Text 18:
Todas las anteriores son creaciones naturales de la energía externa del Señor. Ahora óyeme hablar de las creaciones de Brahmā, que es una encarnación de la modalidad de la pasión, y que, en lo referente a la creación, tiene un cerebro como el de la Personalidad de Dios.
18:
Всі описані етапи творення природно йдуть один за одним завдяки впливу зовнішньої енерґії Господа. А тепер послухай про наступні етапи, які здійснює втілення ґуни страсті, Брахма, наділений задля творення всесвіту інтелектом, подібним до інтелекту Бога-Особи.
Text 19:
La séptima creación es la de las entidades inmóviles, que son de seis clases: los árboles frutales sin flores, los árboles y plantas que existen hasta que el fruto madura, las enredaderas, las plantas tubulares, las enredaderas que carecen de apoyo, y los árboles con flores y frutas.
19:
На сьомому етапі з’являються на світ нерухомі істоти, що їх поділяють на шість видів: плодові дерева, які не дають квітів; рослини, які існують доти, доки не достигають їхні плоди; ліани; трубчаті рослини; ліани, які стелються, і дерева, що дають квіти і плоди.
Text 20:
Todos los inmóviles árboles y plantas buscan su sustento hacia arriba. Están prácticamente inconscientes, pero tienen sentimientos internos de dolor. Se manifiestan de una manera variada.
20:
Усі нерухомі істоти    —    дерева й інші рослини    —    шукають живлення, ростучи вгору. Вони майже не проявляють свідомості, але здатні внутрішньо відчувати біль. Вони проявляються в різних формах.
Text 21:
La octava creación es la de las especies inferiores de vida, que son de diferentes variedades, exactamente veintiocho. Todas ellas son sumamente necias e ignorantes. Mediante el olfato reconocen lo que desean, pero no pueden recordar nada en su corazón.
21:
Восьмий етап творення привів на світ нижчі види життя, яких нараховують двадцять вісім різновидів. Усі вони перебувають у глибокому невігластві і мають вкрай слабкі розумові здібності. Вони розпізнають об’єкти своїх бажань за запахом, але не здатні нічого запам’ятати в своєму серці.
Text 22:
¡Oh, Vidura, el más puro de todos! De entre los animales inferiores, la vaca, la cabra, el búfalo, el ciervo kṛṣṇa, el cerdo, el animal gavaya, el venado, el cordero y el camello tienen dos pezuñas.
22:
О найчистіший Відуро, серед нижчих тварин корови, кози, буйволи, чорні антилопи, свині, ґаваї, олені, вівці та верблюди належать до парнокопитних.
Text 23:
El caballo, la mula, el asno, el gaura, el bisonte śarabha y la vaca salvaje tienen solo una pezuña. Ahora puedes oírme hablar de los animales que tienen cinco uñas.
23:
Коні, мули, віслюки, ґаури, бізони шарабги й дикі корови непарнокопитні. А зараз послухай про тварин, які мають лапи з п’ятьма кігтями.
Text 24:
El perro, el chacal, el tigre, el zorro, el gato, el conejo, el sajāru, el león, el mono, el elefante, la tortuga, el caimán, el gosāpa, etc., tienen todos cinco uñas en sus garras. Se les conoce como pañca-nakhas, animales de cinco uñas.
24:
Собаки, шакали, тигри, лисиці, коти, зайці, дикобрази-саджару, леви, мавпи, слони, черепахи, алігатори, іґуани-ґосапи тощо мають лапи з п’ятьма кіггями і тому їх називають, відповідно, панча-накга.
Text 25:
La garza, el buitre, la grulla, el halcón, el bhāsa, el bhallūka, el pavo real, el cisne, el sārasa, el cakravāka, el cuervo, el búho y otros, constituyen las aves.
25:
Чаплі, грифи, лелеки, соколи, бгаси, бгаллуки, павичі, лебеді, сараси, чакраваки, ворони, сови тощо належать до птахів.
Text 26:
La creación de los seres humanos, que son únicamente de una especie y que almacenan sus comestibles en el estómago, es la novena en la rotación. En la raza humana, la modalidad de la pasión es muy prominente. Los humanos están siempre ocupados en medio de una vida desoladora, pero piensan que son felices en todos los aspectos.
26:
Створення людей, що являють собою один вид життя і що наповнюють їжею шлунок,    —    це дев’ятий етап творення. Серед людей переважає ґуна страсті. Люди постійно дуже заклопотані й страждають від численних нещасть, але разом з тим вважають себе за цілковито щасливих.
Text 27:
¡Oh, buen Vidura! Estas tres últimas creaciones y la creación de los semidioses [la décima creación] son creaciones vaikṛtas, que son diferentes de las creaciones prākṛtas [naturales], anteriormente descritas. La aparición de los Kumāras es de ambos tipos.
27:
О шляхетний Відуро, ці останні три етапи творення, а також створення півбогів (десятий етап) належать до категорії вайкріта, на відміну від описаних раніше етапів категорії пракріта (які здійснює природа). Поява Кумар належить відразу до обох категорій.
Texts 28-29:
La creación de los semidioses es de ocho variedades: primero, los semidioses; segundo, los antepasados; tercero, los asuras o demonios; cuarto, los gandharvas y apsarās, o ángeles; quinto, los yakṣas y rākṣasas; sexto, los siddhas, cāraṇas y vidyādharas; séptimo, los bhūtas, pretas y piśācas; y octavo, los seres sobrehumanos, cantantes celestiales, etcétera. Todos son creados por Brahmā, el creador del universo.
28–29:
Істот, які з’являються на наступному етапі і які належать до категорії півбогів, поділяють на вісім різновидів: 1) півбоги, 2) прабатьки, 3) асури, чи демони, 4) ґандгарви та апсари, або ангели, 5) якші та ракшаси, 6) сіддги, чарани та від’ядгари, 7) бгути, прети й пішачі і 8) надлюди, небесні співаки й такі інші. Всіх їх створює Брахма, творець усесвіту.
Text 30:
Ahora he de describir a los descendientes de los manus. El creador, Brahmā, como encarnación de la modalidad de la pasión de la Personalidad de Dios, crea los asuntos universales en cada milenio con inagotables deseos, mediante la fuerza de la energía del Señor.
30:
А зараз я описуватиму нащадків Ману. Отже, творець космосу, Брахма,    —    це втілення Бога-Особи, що керує ґуною страсті. Наділений силою Господньої енерґії, він щоепохи будує всесвіт, не знаючи поразки в своїх бажаннях.