Skip to main content

Text 6

Sloka 6

Texto

Verš

śrī-śuka uvāca
yadā tu rājā sva-sutān asādhūn
puṣṇan na dharmeṇa vinaṣṭa-dṛṣṭiḥ
bhrātur yaviṣṭhasya sutān vibandhūn
praveśya lākṣā-bhavane dadāha
śrī-śuka uvāca
yadā tu rājā sva-sutān asādhūn
puṣṇan na dharmeṇa vinaṣṭa-dṛṣṭiḥ
bhrātur yaviṣṭhasya sutān vibandhūn
praveśya lākṣā-bhavane dadāha

Palabra por palabra

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī dijo; yadā — cuando; tu — pero; rājā — el rey Dhṛtarāṣṭra; sva-sutān — sus propios hijos; asādhūn — deshonestos; puṣṇan — nutriendo; na — nunca; dharmeṇa — en el sendero correcto; vinaṣṭa-dṛṣṭhiḥ — aquel que ha perdido su discernimiento; bhrātuḥ — de su hermano; yaviṣṭhasya — menor; sutān — hijos; vibandhūn — carentes de guardián (padre); praveśya — hizo entrar; lākṣā — laca; bhavane — en la casa; dadāha — incendió.

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; yadā — když; tu — ale; rājā — král Dhṛtarāṣṭra; sva-sutān — své vlastní syny; asādhūn — nečestné; puṣṇan — zaopatřující; na — nikdy; dharmeṇa — na správné cestě; vinaṣṭa-dṛṣṭiḥ — ten, který ztratil schopnost vnitřního pohledu; bhrātuḥ — svého bratra; yaviṣṭhasya — mladšího; sutān — syny; vibandhūn — nemající žádného strážce (otce); praveśya — přiměl ke vstupu; lākṣā — lak; bhavane — v domě; dadāha — zapálil.

Traducción

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī dijo: El rey Dhṛtarāṣṭra, cegado por la influencia de los deseos impíos de nutrir a sus deshonestos hijos, prendió fuego a la casa de laca para quemar a sus sobrinos huérfanos de padre, los Pāṇḍavas.

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Král Dhṛtarāṣṭra byl zaslepený bezbožnými touhami zaopatřit své vlastní nečestné syny, a proto zapálil lakem napuštěný dům, aby jeho osiřelí synovci, Pāṇḍuovci, uhořeli.

Significado

Význam

Dhṛtarāṣṭra era ciego de nacimiento, pero la ceguera por la cual cometía actividades impías para respaldar a sus deshonestos hijos era una ceguera mayor que su carencia física de vista. La carencia física de vista no excluye del progreso espiritual. Pero cuando alguien es ciego espiritualmente, aunque sea apto físicamente, esa ceguera va en peligroso detrimento del sendero progresivo de la vida humana.

Dhṛtarāṣṭra byl slepý od narození, ale slepota, s níž se dopouštěl bezbožných činů na podporu svých nečestných synů, byla horší než jeho tělesná vada. Fyzická slepota člověku nebrání v duchovním pokroku. Je-li však někdo slepý duchovně, i když je tělesně zdravý, je to velice nebezpečná překážka pro jeho pokrok v lidském životě.