Skip to main content

Capítulo 8

ГЛАВА ВОСЬМА

Las preguntas del rey Parīkṣit

Запитання царя Парікшіта

Text 1:
El rey Parīkṣit le preguntó a Śukadeva Gosvāmī: Los oyentes de Nārada Muni son tan afortunados como aquellos que instruyó el Señor Brahmā. ¿Cómo explicó Nārada las cualidades trascendentales del Señor, quien está exento de cualidades materiales, y ante quién habló?
ВІРШ 1:
Цар Парікшіт запитав Шукадеву Ґосвамі : Яким чином Нарада Муні, що його слухати    —    така сама удача, як слухати самого Господа Брахму, розповідав про трансцендентні якості Господа, вільного від матеріальних якостей, а також перед ким він говорив?
Text 2:
El rey dijo: Yo deseo saber. Las narraciones concernientes al Señor, quien posee potencias maravillosas, son ciertamente auspiciosas para los seres vivientes de todos los planetas.
ВІРШ 2:
Цар вів далі: Я прагну знання. Розповіді про Господа, володаря дивовижних енерґій, поза сумнівом, дарують благо живим істотам на всіх планетах.
Text 3:
¡Oh, muy afortunado Śukadeva Gosvāmī!, por favor continúa narrando el Śrīmad-Bhāgavatam, de manera que yo pueda fijar la mente en el Alma Suprema, el Señor Kṛṣṇa, y abandone así este cuerpo, encontrándome libre por completo de las cualidades materiales.
ВІРШ 3:
О найщасливіший з щасливих, Шукадево Ґосвамі, будь ласка, оповідай «Шрімад-Бгаґаватам» далі, щоб я зміг зосередитись на Верховній Душі, Господеві Крішні і, остаточно очистившись від матеріальних якостей, покинути це тіло.
Text 4:
La Personalidad de Dios, Śrī Kṛṣṇa, se manifestará en poco tiempo en los corazones de aquellas personas que oyen el Śrīmad-Bhāgavatam regularmente, y que siempre toman el asunto muy en serio.
ВІРШ 4:
У тих, хто реґулярно слухає «Шрімад-Бгаґаватам» і ставиться до цього дуже серйозно, незабаром у серці проявиться Бог-Особа Шрі Крішна.
Text 5:
La encarnación sonora del Señor Kṛṣṇa, el Alma Suprema [es decir, el Śrīmad-Bhāgavatam], entra en el corazón de un devoto autorrealizado, se sienta en la flor de loto de su relación amorosa, y limpia así el polvo de la asociación material, como la lujuria, la ira y el anhelo. Así pues, actúa como las lluvias de otoño sobre los charcos de agua enlodada.
ВІРШ 5:
Звукове втілення Господа Крішни, Верховної Душі [тобто «Шрімад-Бгаґаватам»], входить у серце самосвідомого відданого і, сівши на лотос любови відданого до Господа, очищує від усього бруду, нагромадженого через стикання з матерією, як то хіть, гнів і пожадання. Це скидається на прихід перших осінніх дощів, що після них каламутні водойми стають прозорими.
Text 6:
Un devoto puro del Señor, cuyo corazón se ha limpiado una vez con el proceso del servicio devocional, nunca abandona los pies de loto del Señor Kṛṣṇa, pues estos lo satisfacen por completo, tal como un viajero se siente satisfecho en el hogar después de un viaje difícil.
ВІРШ 6:
Чистий відданий Господа, серце якого вже очищене відданим служінням, ніколи не покидає лотосових стіп Господа Крішни, бо в їхньому притулку він знаходить цілковите вдоволення, як мандрівник, що після тяжкої подорожі повернувся додому.
Text 7:
¡Oh, brāhmaṇa erudito!, la trascendental alma espiritual es diferente del cuerpo material. ¿Adquiere ella el cuerpo accidentalmente, o por alguna causa? Puesto que eso te es conocido, por favor, ¿querrías explicármelo?
ВІРШ 7:
Вчений брахмано, трансцендентна духовна душа відмінна від матеріального тіла. Вона набуває тіло випадково чи з якоїсь причини? Прохаю, поясни це, бо ти не можеш не знати цього.
Text 8:
Si la Suprema Personalidad de Dios, de cuyo abdomen brotó el tallo de la flor de loto, posee un cuerpo gigantesco acorde con Su propio calibre y medida, entonces, ¿cuál es la diferencia específica entre el cuerpo del Señor y los cuerpos de las entidades vivientes comunes?
ВІРШ 8:
Якщо Верховний Бог-Особа, що з Його живота виростає стебло лотоса, посідає велетенське тіло, яке відповідає Його силі та розмірам, то чим тіло Господа відрізняється від тіл звичайних живих істот?
Text 9:
Brahmā, quien no nació de una fuente material, sino de la flor de loto que sale de la región umbilicoabdominal del Señor, es el creador de todos aquellos que nacen materialmente. Por supuesto que, por la gracia del Señor, Brahmā pudo ver la forma del Señor.
ВІРШ 9:
Брахма, явлений на світ не з матеріального джерела, а з лотоса, який виріс з живота Господа, творить усіх істот, народжених у матерії. Форму Господа Брахмі вдалось побачити, безсумнівно, тільки завдяки ласці Господа.
Text 10:
Por favor, también explica a la Personalidad de Dios, quien yace en todo corazón como la Superalma y como el Señor de todas las energías, pero a quien no toca Su energía externa.
ВІРШ 10:
Також поясни, будь ласка, як Бог-Особа, повелитель усіх енерґій, перебуває в кожному серці як Наддуша і водночас залишається незаторкнутий дією Своєї зовнішньої енерґії.
Text 11:
¡Oh, brāhmaṇa erudito!, se explicó anteriormente que todos los planetas del universo con sus respectivos gobernadores se encuentran situados en las diferentes partes del gigantesco cuerpo del virāṭ-puruṣa. Yo también he oído decir que se considera que los diferentes sistemas planetarios se encuentran en el gigantesco cuerpo del virāṭ-puruṣa. Pero, ¿cuál es la verdadera posición de ellos? Por favor, ¿podrías explicar eso?
ВІРШ 11:
Вчений брахмано, ти вже пояснював, що всі планети всесвіту з їхніми повелителями розміщені в різних частинах велетенського тіла вірат-пуруші. Також я чув, що різні планетні системи становлять велетенське тіло вірат-пуруші. Як же вони розміщені насправді? Чи не поясниш ти це ласкаво?
Text 12:
Por favor, también explica el lapso de tiempo que transcurre entre la creación y la aniquilación, y el de las otras creaciones secundarias, así como la naturaleza del tiempo, que se indica con el sonido de pasado, presente y futuro. Explica también, por favor, la duración y la medida de la vida de los diferentes seres vivientes conocidos como semidioses, seres humanos, etc., que se encuentran en diferentes planetas del universo.
ВІРШ 12:
Також поясни, будь ласка, який проміжок часу відділяє творення від знищення і, так само, вторинне творення від часткового знищення. Будь ласка, роз’ясни також природу часу, що його описують словами «минуле», «майбутнє» та «теперішнє», а разом з тим одиниці виміру та тривалість життя всіляких живих істот    —    півбогів, людей і т. д.    —    на різних планетах всесвіту.
Text 13:
¡Oh, tú el más puro de los brāhmaṇas!, por favor, también explica la causa de las diferentes duraciones del tiempo, tanto cortas como largas, así como también el comienzo del tiempo. Por favor, explica eso en función del transcurso de la acción.
ВІРШ 13:
О найчистіший брахмано! Будь ласка, поясни також, чому одні часові проміжки вважають за короткі, а інші    —    за довгі, і де початковий момент, з якого розгортається ланцюг причин та наслідків.
Text 14:
Y además, ten la bondad de describir cómo la acumulación proporcional de las reacciones que resultan de las diferentes modalidades de la naturaleza material, actúan sobre el ser viviente deseoso, ascendiéndolo o degradándolo entre las diferentes especies de vida, comenzando con los semidioses, y descendiendo hasta las más insignificantes criaturas.
ВІРШ 14:
Тоді також милостиво опиши, як наслідки дій, вчинених під впливом різних ґун матеріальної природи, накопичуючись, впливають на живу істоту, що їх бажає; як вони підносять її (до форм півбогів) чи скидають вниз (до форм найнезначніших створінь), змушуючи народжуватись у різних видах життя.
Text 15:
¡Oh, tú, el mejor de los brāhmaṇas!, por favor, también describe cómo ocurre la creación de los globos a lo largo del universo, la creación de las cuatro direcciones de los cielos, y la creación del firmamento, los planetas, las estrellas, las montañas, los ríos, los mares y las islas, así como también sus diferentes clases de habitantes.
ВІРШ 15:
О найліпший з брахман, будь ласка, опиши також, як відбувається творення небесних куль у всесвіті, чотирьох сторін світу, неба, планет, зірок, гір, річок, морів та островів, а також їхніх різноманітних жителів.
Text 16:
Además, por favor describe el espacio interior y el sideral del universo según las divisiones específicas, así como el carácter y las actividades de las grandes almas, y también las características de las diferentes clasificaciones de las castas y órdenes de vida social.
ВІРШ 16:
Також, будь ласка, опиши космос усередині й зовні всесвіту з усіма його складовими, а також розкажи про характер та діяння великих душ і про ознаки різних каст та станів суспільства.
Text 17:
Por favor, explica todas las diferentes eras de la duración de la creación, y también la duración de esas eras. Háblame también de las diferentes actividades de las diferentes encarnaciones del Señor en diferentes eras.
ВІРШ 17:
Поясни ласкаво, які епохи складають існування світобудови і скільки триває кожна з них. А також повідай мені про діяння різних втілень Господа в різні епохи.
Text 18:
Por favor, explica también cuáles habrían de ser, por lo general, las afiliaciones religiosas comunes de la sociedad humana, así como sus ocupaciones obligatorias específicas en el campo de la religión, y la clasificación de las órdenes sociales así como las órdenes reales administrativas, y los principios religiosos para aquel que esté afligido.
ВІРШ 18:
Також, як твоя ласка, повідай, що об’єднує всі різновиди поширених у суспільстві релігій, а також, які релігійні обов’язки визначено людям різних родів діяльности. Крім того, розкажи, як суспільство поділяється на класи і хто належить до царського стану правителів, а також поясни, якими релігійними засадами керуватись у скруті.
Text 19:
Por favor, explica todo lo referente a los principios elementales de la creación, el número de esos principios elementales, sus causas y su desarrollo, y también el proceso del servicio devocional y el método de los poderes místicos.
ВІРШ 19:
Зроби ласку, опиши докладно первоначала творіння, їхню кількість, їхні причини та розвиток, а також віддане служіння та оволодіння містичними силами.
Text 20:
¿Cuáles son las opulencias de los grandes místicos, y cuál es la comprensión última de estos? ¿Cómo se desapega del cuerpo astral sutil el místico perfecto? ¿Cuál es el conocimiento básico de las Escrituras védicas, entre ellas, las ramas de la historia y los Purāṇas suplementarios?
ВІРШ 20:
Яких можливостей досягають великі містики і куди сягає їхнє пізнання? Як досконалий містик відокремлює себе від тонкого астрального тіла? У чому полягає суть знання ведичної літератури, включно з історичними переказами та додатками, Пуранами?
Text 21:
Por favor, explícame cómo se generan los seres vivientes, cómo son mantenidos y cómo son aniquilados. Háblame también de las ventajas y desventajas de desempeñar servicio devocional para el Señor. ¿Cuáles son los rituales védicos y los mandamientos de los ritos védicos suplementarios? Y, ¿cuáles son los procedimientos de la religión, del desarrollo económico y de la satisfacción de los sentidos?
ВІРШ 21:
Поясни, будь ласка, як народжуються живі істоти, що підтримує їхнє існування і як відбувається їхнє знищення. Також повідай мені, що допомагає і що перешкоджає відданому служінню Господеві. Що являють собою ведичні ритуали, які правила додаткових ведичних обрядів і на яких методах засновані релігія, матеріальне збагачення та задоволення чуттів?
Text 22:
Por favor, también explica cómo los seres vivientes fundidos en el cuerpo del Señor, son creados, y cómo los infieles aparecen en el mundo. También explica, por favor, cómo viven las entidades vivientes no condicionadas.
ВІРШ 22:
Також поясни, будь ласка, як живі істоти, занурені в тіло Господа, входять у творіння і як з’являються на світ безбожники. Також, будь ласка, поясни, як існують незумовлені істоти.
Text 23:
La independiente Personalidad de Dios disfruta de Sus pasatiempos mediante Su potencia interna, y en el momento de la aniquilación los abandona, dejándoselos a la potencia externa, y Él permanece como testigo de todo ello.
ВІРШ 23:
Незалежний Бог-Особа насолоджується Своїми іграми за посередництвом внутрішньої енерґії, а в час знищення залишає їх зовнішній енерґії, Сам споглядаючи все як свідок.
Text 24:
¡Oh, gran sabio, representante del Señor!, ten la bondad de satisfacer mi ansia de conocer todo lo que te he preguntado y todo lo que no te haya preguntado desde el mismo comienzo de mis preguntas. Como soy una alma rendida a ti, por favor, impárteme todo el conocimiento relacionado con esto.
ВІРШ 24:
О великий мудрецю, Господній представниче, милостиво задовольни мою цікавість і дай відповідь на всі запитання, які я порушив, від початку й до кінця, а також на ті запитання, які я не зумів поставити. Я душа, віддана тобі, тож, будь ласка, наділи мене повним знанням цих речей.
Text 25:
¡Oh, gran sabio!, tú eres igual a Brahmā, el ser viviente original. Las demás personas tan solo siguen la costumbre, como la siguieron los especuladores filosóficos anteriores.
ВІРШ 25:
Великий мудрецю, ти не поступаєшся знанням Брахмі, відначальній живій істоті. Натомість усі інші просто тримаються традиційних уявлень, призвичаївшись до ідей попередніх умоглядних філософів.
Text 26:
¡Oh, brāhmaṇa erudito!, por el hecho de beber el néctar del mensaje de la infalible Personalidad de Dios, que está fluyendo y descendiendo del océano de tus palabras, no siento ninguna clase de agotamiento debido a mi ayuno.
ВІРШ 26:
Вчений брахмано, п’ючи нектар послань несхибного Бога- Особи, що струмує з океану твоєї мови, я не відчуваю ніякої слабкости від свого посту.
Text 27:
Sūta Gosvāmī dijo: Así pues, a Śukadeva Gosvāmī lo complació mucho que Mahārāja Parīkṣit lo invitara a hablar de los temas del Señor Śrī Kṛṣṇa con los devotos.
ВІРШ 27:
Сута Ґосвамі сказав: Шукадева Ґосвамі, що його Махараджа Парікшіт попрохав розповісти про Господа Шрі Крішну та про Його відданих, був дуже задоволений.
Text 28:
Él comenzó a responder a las preguntas de Mahārāja Parīkṣit, diciendo que la ciencia de la Personalidad de Dios le fue hablada primero por el propio Señor a Brahmā, cuando este acababa de nacer. El Śrīmad-Bhāgavatam es la Escritura védica suplementaria, y está de conformidad con los Vedas textualmente.
ВІРШ 28:
У відповідь на запитання Махараджі Парікшіта він сказав передусім, що науку про Бога-Особу вперше пояснив Сам Господь, відкривши її Брахмі, коли той щойно народився. «Шрімад-Бгаґаватам» доповнює ведичну літературу, ні в чому не розходячись з нею.
Text 29:
Además, él se dispuso a responder a todo lo que el rey Parīkṣit le había preguntado. Mahārāja Parīkṣit era el mejor de la dinastía de los Pāṇḍus, y por eso pudo hacerle las preguntas indicadas a la persona indicada.
ВІРШ 29:
Він налаштувався відповідати на всі запитання Махараджі Парікшіта. Махараджа Парікшіт був окраса династії Панду і тому вмів запитувати про те, що треба, у того, хто може правильно відповісти.