Skip to main content

Text 6

Sloka 6

Texto

Verš

nāhaṁ veda paraṁ hy asmin
nāparaṁ na samaṁ vibho
nāma-rūpa-guṇair bhāvyaṁ
sad-asat kiñcid anyataḥ
nāhaṁ veda paraṁ hy asmin
nāparaṁ na samaṁ vibho
nāma-rūpa-guṇair bhāvyaṁ
sad-asat kiñcid anyataḥ

Synonyms

Synonyma

na — no; aham — yo; veda — conozco; param — superior; hi — por; asmin — en este mundo; na — tampoco; aparam — inferior; na — ni; samam — igual; vibho — ¡oh, grandioso!; nāma — nombre; rūpa — característica; guṇaiḥ — mediante las cualidades; bhāvyam — todo lo que es creado; sat — eterno; asat — temporal; kiñcit — o cualquier cosa así; anyataḥ — de cualquier otra fuente.

na — ne; aham — já; veda — znám; param — vyšší; hi — protože; asmin — v tomto světě; na — ani; aparam — nižší; na — ne; samam — rovný; vibho — ó veliký; nāma — jméno; rūpa — vlastnosti; guṇaiḥ — podle kvalit; bhāvyam — vše, co je stvořeno; sat — věčné; asat — dočasné; kiñcit — nebo cokoliv takového; anyataḥ — z nějakého jiného zdroje.

Translation

Překlad

Todo lo que entendemos mediante la nomenclatura, las características y los aspectos de una cosa en particular —superior, inferior o igual, eterna o temporal— no es creada de ninguna otra fuente que no sea la de tu señoría, ¡oh, tú, el muy grandioso!

Nic z toho, co známe podle jména, vlastností a kvalit — co je vyšší než my, nižší či rovnocenné, věčné či dočasné — není stvořeno z žádného jiného zdroje, nežli z tebe, ó veliký.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: El mundo manifiesto está lleno de diversas variedades de seres creados bajo 8 400 000 especies de vida, y algunos de ellos son superiores o inferiores a otros. En la sociedad humana se considera que el ser humano es el ser viviente superior, y entre los seres humanos también existen diversas variedades: buenos, malos, iguales, etc. Pero Nārada Muni dio por sentado que ninguno de ellos tiene ninguna otra fuente generadora aparte de su padre, Brahmājī. Por lo tanto, él quería saber todo lo referente a ellos de labios del Señor Brahmā.

Projevený svět je plný rozmanitých bytostí v 8 400 000 životních druzích, z nichž některé jsou vyšší a některé nižší. V lidské společnosti se člověk pokládá za vyšší živou bytost a mezi lidmi existují také různé druhy: dobří, špatní, průměrní atd. Nārada Muni pokládal za samozřejmé, že žádná bytost nepochází z jiného zdroje, nežli z jeho otce Brahmājīho, a chtěl se o nich proto dozvědět vše od Pána Brahmy.