Skip to main content

Text 36

Sloka 36

Texto

Verš

yasyehāvayavair lokān
kalpayanti manīṣiṇaḥ
kaṭya-ādibhir adhaḥ sapta
saptordhvaṁ jaghanādibhiḥ
yasyehāvayavair lokān
kalpayanti manīṣiṇaḥ
kaṭya-ādibhir adhaḥ sapta
saptordhvaṁ jaghanādibhiḥ

Synonyms

Synonyma

yasya — cuyo; iha — en el universo; avayavaiḥ — por las extremidades del cuerpo; lokān — todos los planetas; kalpayanti — imaginan; manīṣiṇaḥ — grandes filósofos; kaṭi-ādibhiḥ — descendiendo desde la cintura; adhaḥ — hacia abajo; sapta — siete sistemas; sapta-ūrdhvam — y siete sistemas hacia arriba; jaghanādibhiḥ — porción delantera.

yasya — Jehož; iha — ve vesmíru; avayavaiḥ — údy těla; lokān — všechny planety; kalpayanti — představují si; manīṣiṇaḥ — velcí filozofové; kaṭi-ādibhiḥ — od pasu dolů; adhaḥ — dolů; sapta — sedm systémů; sapta ūrdhvam — a sedm systémů nahoru; jaghana-ādibhiḥ — přední část.

Translation

Překlad

Grandes filósofos imaginan que todos los sistemas planetarios que se encuentran en el universo, son despliegues de las diferentes extremidades superiores e inferiores del cuerpo universal del Señor.

Velcí filozofové si představují, že všechny planetární systémy ve vesmíru jsou projevy různých vyšších a nižších částí vesmírného těla Pána.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: La palabra kalpayanti, o «imaginan», es significativa. La forma universal virāṭ del Absoluto es una imaginación de los filósofos especuladores, que son incapaces de ajustarse a la eterna forma de dos brazos del Señor Śrī Kṛṣṇa. Si bien la forma universal, como la imaginan los grandes filósofos, es uno de los aspectos del Señor, es más o menos imaginaria. Se dice que los siete sistemas planetarios superiores se encuentran por encima de la cintura de la forma universal, mientras que los sistemas planetarios inferiores se encuentran por debajo de Su cintura. Lo que se quiere decir aquí es, que el Señor Supremo está consciente de todas las partes de Su cuerpo, y en ninguna parte de la creación existe algo que se encuentre más allá de Su control.

Významné je slovo kalpayanti neboli “představují si”. Vesmírná podoba Absolutního (virāṭ) je představou spekulativních filozofů, kteří nedokáží přijmout věčnou dvourukou podobu Pána Śrī Kṛṣṇy. I když vesmírná podoba, jak si ji představují velcí filozofové, je jedním z rysů Pána, je víceméně imaginární. V tomto verši je řečeno, že sedm vyšších planetárních systémů je umístěno nad pasem vesmírné podoby, zatímco nižší planetární systémy jsou umístěny pod ním. Tím je zdůrazněno, že Nejvyšší Pán si je vědom každé části Svého těla a nikde ve stvoření neexistuje nic, co by nepodléhalo Jeho vládě.