Skip to main content

Text 16

Sloka 16

Texto

Verš

vicakṣaṇā yac-caraṇopasādanāt
saṅgaṁ vyudasyobhayato ’ntar-ātmanaḥ
vindanti hi brahma-gatiṁ gata-klamās
tasmai subhadra-śravase namo namaḥ
vicakṣaṇā yac-caraṇopasādanāt
saṅgaṁ vyudasyobhayato ’ntar-ātmanaḥ
vindanti hi brahma-gatiṁ gata-klamās
tasmai subhadra-śravase namo namaḥ

Synonyms

Synonyma

vicakṣaṇāḥ — sumamente intelectual; yat — cuyo; caraṇa-upasādanāt — por el simple hecho de uno dedicarse a los pies de loto; saṅgam — apego; vyudasya — renunciando por completo; ubhayataḥ — por la existencia presente y futura; antaḥ-ātmanaḥ — del corazón y el alma; vindanti — se mueve progresivamente; hi — ciertamente; brahma-gatim — hacia la existencia espiritual; gata-klamāḥ — sin dificultad; tasmai — a Él; subhadra — sumamente auspicioso; śravase — a aquel que es oído; namaḥ — mis debidas reverencias; namaḥ — una y otra vez.

vicakṣaṇāḥ — vysoce inteligentní; yat — kteří; caraṇa-upasādanāt — pouze se odevzdají lotosovým nohám; saṅgam — připoutanosti; vyudasya — zcela se vzdávají; ubhayataḥ — k současnosti a budoucnosti; antaḥ-ātmanaḥ — srdcem a duší; vindanti — činí pokrok; hi — jistě; brahma-gatim — k duchovní existenci; gata-klamāḥ — bez potíží; tasmai — Jemu; subhadra — dokonale příznivému; śravase — tomu, o Němž se naslouchá; namaḥ — klaním se; namaḥ — znovu a znovu.

Translation

Překlad

Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias una y otra vez al supremamente auspicioso Señor Śrī Kṛṣṇa. Por el simple hecho de entregarse a Sus pies de loto, la gente sumamente intelectual se libera de todos los apegos a la existencia presente y futura, y progresa hacia la existencia espiritual sin dificultad.

Znovu a znovu se uctivě klaním dokonale příznivému Pánu Śrī Kṛṣṇovi. Inteligentní lidé, kteří se pouze odevzdají u Jeho lotosových nohou, jsou zbaveni veškeré připoutanosti k současnosti i budoucnosti a bez potíží činí pokroky na cestě k duchovní existenci.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: El Señor Śrī Kṛṣṇa ha instruido repetidamente a Arjuna, o, a decir verdad, a todos los interesados en volverse devotos puros de Él. En la última fase de la instrucción que Él dio en el Bhagavad-gītā (18.64-66), dio instrucciones muy confidenciales, de la manera siguiente:

Pán Śrī Kṛṣṇa několikrát poučil Arjunu a s ním i všechny ostatní, aby se stali Jeho čistými oddanými. Na závěr Svých pokynů v Bhagavad-gītě (18.64-66) mu sdělil velice důvěrné rady:

sarva-guhyatamaṁ bhūyaḥ
śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
iṣṭo ’si me dṛḍham iti
tato vakṣyāmi te hitam
sarva-guhyatamaṁ bhūyaḥ
śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
iṣṭo 'si me dṛḍham iti
tato vakṣyāmi te hitam
man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo ’si me
man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo ’si me
sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ
sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

«Mi querido Arjuna, tú eres muy querido por Mí, y, en consecuencia, solo por tu bien, voy a revelar la parte más secreta de Mis instrucciones. Es simplemente esta: vuélvete un devoto puro de Mí y entrégate únicamente a Mí, y Yo te prometo la existencia espiritual plena, mediante la cual puedes ganarte el derecho eterno de prestarme un amoroso servicio trascendental. Solo abandona todas las demás formas de religiosidad, y entrégate exclusivamente a Mí y confía en que Yo te protegeré de todos tus actos pecaminosos y te redimiré. No te preocupes más».

“Můj milý Arjuno, jsi Mi velice drahý, a pro tvé dobro ti odhalím nejtajnější pokyny ze všech. Jsou prosté: staň se Mým čistým oddaným, odevzdej se pouze Mně a Já ti slibuji plnou duchovní existenci, ve které získáš věčné právo na transcendentální láskyplnou službu Mně. Zanech všech ostatních druhů náboženství, odevzdej se výhradně Mně a věř, že Já tě ochráním od všech tvých hříšných činů a že tě osvobodím. Už neměj žádný strach.”

Las personas que son inteligentes le prestan suma atención a esta última instrucción del Señor. El conocimiento acerca del ser, que se denomina «conocimiento confidencial», es el primer paso en la iluminación espiritual, y un paso más adelante está la comprensión de Dios, que se denomina «conocimiento más confidencial». La culminación del conocimiento del Bhagavad-gītā es la comprensión de Dios, y cuando uno llega a esa etapa de comprensión de Dios, natural y voluntariamente se convierte en devoto del Señor, para prestarle un amoroso servicio trascendental. Este servicio devocional que se le presta al Señor se basa siempre en el amor por Dios, y es de una naturaleza distinta a la del servicio rutinario, tal como se prescribe en el karma-yoga, jñāna-yoga o dhyāna-yoga. En el Bhagavad-gītā existen diferentes instrucciones para esos hombres de diferentes categorías, y hay diversas descripciones para el varṇāśrama-dharma, sannyāsa-dharma, yati-dharma, la orden de vida de renuncia, el control de los sentidos, la meditación, la perfección de los poderes místicos, etc.; pero aquel que, movido por el amor espontáneo que siente por el Señor, se entrega a Él por entero para prestarle servicio, asimila de hecho la esencia de todo el conocimiento que se describe en los Vedas. Aquel que adopta este método muy hábilmente, logra de inmediato la perfección de la vida. Y esa perfección de la vida humana se denomina brahma-gati, o la marcha progresiva en la existencia espiritual. Tal como lo enuncia Śrīla Jīva Gosvāmī sobre la base de las afirmaciones védicas, brahma-gati significa conseguir una forma espiritual prácticamente igual a la del Señor, y con esa forma el ser viviente liberado vive eternamente en uno de los planetas espirituales situados en el cielo espiritual. El logro de esa perfección de la vida se encuentra fácilmente a la disposición de un devoto puro del Señor, sin que el devoto tenga que someterse a ningún método difícil de perfeccionamiento. Esa clase de vida devocional está colmada de kīrtanam, smaraṇam, īkṣaṇam, etc., tal como se mencionó en el verso anterior. Uno debe adoptar, pues, esta sencilla forma de vida devocional, con el fin de lograr la máxima perfección que se halla disponible en cualquier categoría de forma de vida humana de cualquier parte del mundo. Cuando el Señor Brahmā se encontró con el Señor Kṛṣṇa, este último en forma de niño juguetón de Vṛndāvana, ofreció la oración en la que dijo:

Inteligentní lidé přijmou tento závěrečný pokyn Pána se vší vážností. Poznání vlastního já je prvním krokem v duchovní realizaci a nazývá se důvěrné poznání a o krok dál je realizace Boha, která se nazývá ještě důvěrnější poznání. Vrcholem učení Bhagavad-gīty je realizace Boha a jakmile člověk dosáhne tohoto stádia, stane se přirozeně a dobrovolně oddaným Pána a začne Mu prokazovat láskyplnou transcendentální službu. Tato oddaná služba Pánovi se vždy zakládá na lásce k Bohu a je jiná než rutinní služba, jakou předepisuje karma-yoga, jñāna-yoga nebo dhyāna-yoga. V Bhagavad-gītě jsou různé pokyny pro různé druhy lidí a je tam popsána varṇāśrama-dharma, sannyāsa-dharma, yati-dharma, život v odříkání, ovládání smyslů, meditace, způsob získávání mystických sil atd., ale ten, kdo se plně odevzdá Pánovi, aby Mu sloužil ze spontánní lásky k Němu, skutečně naplňuje podstatu všeho poznání popsaného ve Vedách. Člověk, který inteligentně přijme tuto metodu, velice rychle dosáhne dokonalosti života. Tato dokonalost lidského života se nazývá brahma-gati neboli pokroky na cestě k duchovní existenci. Śrīla Jīva Gosvāmī na základě védských textů prohlašuje, že brahma-gati znamená dosáhnout podobné duchovní podoby jako má Pán, ve které osvobozená živá bytost žije věčně na jedné z duchovních planet v duchovním nebi. Čistý oddaný Pána této dokonalosti života snadno dosáhne, aniž by se musel věnovat obtížným metodám. Život oddaného naplňuje kīrtanam, smaraṇam, īkṣaṇam atd., jak bylo uvedeno v předchozím verši. Tento jednoduchý způsob duchovního života tedy musí přijmout každý, kdo chce dosáhnout nejvyšší dokonalosti, která je dostupná pro lidi všech skupin a kategorií v kterékoliv části světa. Když Brahmā přistoupil k Pánu Kṛṣṇovi, který si hrál jako dítě ve Vṛndāvanu, modlil se k Němu následujícími slovy:

śreyaḥ-sṛtiṁ bhaktim udasya te vibho
kliśyanti ye kevala-bodha-labdhaye
teṣām asau kleśala eva śiṣyate
nānyad yathā sthūla-tuṣāvaghātinām
śreyaḥ-sṛtiṁ bhaktim udasya te vibho
kliśyanti ye kevala-bodha-labdhaye
teṣām asau kleśala eva śiṣyate
nānyad yathā sthūla-tuṣāvaghātinām

(Bhāg. 10.14.4)

(Bhāg. 10.14.4)

El bhakti-yoga es la perfección de mayor calidad que debe alcanzar la persona inteligente, en lugar de realizar una gran cantidad de actividades espirituales. El ejemplo que se cita aquí es muy apropiado. Un puñado de granos de arroz es más valioso que montones de cáscaras de arroz sin nada dentro. De igual modo, uno no debe dejarse atraer por el malabarismo del karma-kāṇḍa o del jñāna-kāṇḍa, y ni siquiera por las ejecuciones gimnásticas del yoga, sino que, hábilmente, debe entregarse a las sencillas ejecuciones de kīrtanam, smaraṇam, etc., bajo la guía experta de un maestro espiritual genuino, y, sin ninguna dificultad, lograr la máxima perfección.

Bhakti-yoga je nejvyšším stupněm dokonalosti, kterého může inteligentní člověk dosáhnout namísto vykonávání velkého množství duchovních činností. V citovaném verši je uveden velice výstižný příklad — hrst skutečné rýže je cennější než hromady prázdných rýžových slupek. Stejně tak by nás nemělo přitahovat žonglérství karma-kāṇḍy či jñāna-kāṇḍy ani gymnastické cviky yogy, ale měli bychom inteligentně začít vykonávat jednoduché kīrtanam, smaraṇam atd. pod vedením pravého duchovního mistra, a tak bez potíží dosáhnout nejvyšší dokonalosti.