Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Texto

Verš

śrī-garga uvāca
ayaṁ hi rohiṇī-putro
ramayan suhṛdo guṇaiḥ
ākhyāsyate rāma iti
balādhikyād balaṁ viduḥ
yadūnām apṛthag-bhāvāt
saṅkarṣaṇam uśanty api
śrī-garga uvāca
ayaṁ hi rohiṇī-putro
ramayan suhṛdo guṇaiḥ
ākhyāsyate rāma iti
balādhikyād balaṁ viduḥ
yadūnām apṛthag-bhāvāt
saṅkarṣaṇam uśanty api

Palabra por palabra

Synonyma

śrī-gargaḥ uvāca — Garga Muni dijo; ayam — este; hi — en verdad; rohiṇī-putraḥ — el hijo de Rohiṇī; ramayan — complacer; suhṛdaḥ — a todos Sus amigos y familiares; guṇaiḥ — con cualidades trascendentales; ākhyāsyate — será llamado; rāmaḥ — con el nombre de Rāma, el disfrutador supremo; iti — de ese modo; bala-ādhikyāt — debido a Su fuerza extraordinaria; balam viduḥ — será conocido con el nombre de Balarāma; yadūnām — de la dinastía Yadu; apṛthak-bhāvāt — por no estar separada de ti; saṅkarṣaṇam — con el nombre de Saṅkarṣaṇa, o uniendo dos familias; uśanti — atrae; api — también.

śrī-gargaḥ uvāca — Gargamuni pravil; ayam — tento; hi — zajisté; rohiṇī-putraḥ — syn Rohiṇī; ramayan — těšící; suhṛdaḥ — všechny své přátele a příbuzné; guṇaiḥ — transcendentálními vlastnostmi; ākhyāsyate — bude zván; rāmaḥ — jménem Rāma, nejvyšší poživatel; iti — takto; bala-ādhikyāt — pro svou neobyčejnou sílu; balam viduḥ — bude znám jako Balarāma; yadūnām — Yaduovské dynastie; apṛthak-bhāvāt — jelikož nebude oddělen od tebe; saṅkarṣaṇam — jménem Saṅkarṣaṇa neboli spojení dvou rodin; uśanti — přitahuje; api — také.

Traducción

Překlad

Garga Muni dijo: Con Sus cualidades trascendentales, este niño, el hijo de Rohiṇī, dará felicidad plena a Sus amigos y familiares, y por ello será conocido con el nombre de Rāma. Como además manifestará una fuerza física extraordinaria, también Le llamarán Bala. Y por unir a dos familias —la de Vasudeva y la de Nanda Mahārāja—, recibirá el nombre de Saṅkarṣaṇa.

Gargamuni pravil: “Toto dítě, syn Rohiṇī, bude svými transcendentálními vlastnostmi přinášet veškeré štěstí svým příbuzným a přátelům. Proto se Mu bude říkat Rāma. A jelikož bude projevovat neobyčejnou tělesnou sílu, bude rovněž známý jako Bala. Navíc se bude jmenovat Saṅkarṣaṇa, neboť spojuje dvě rodiny-Vasudevovu rodinu s rodinou Nandy Mahārāje.”

Significado

Význam

Baladeva era en realidad hijo de Devakī, pero fue llevado del vientre de Devakī al de Rohiṇī. Este hecho no fue revelado. En el Hari-vaṁśa hallamos la siguiente afirmación:​​​​​​​

Baladeva byl ve skutečnosti synem Devakī, ale byl z jejího lůna přemístěn do lůna Rohiṇī. Tato skutečnost zůstala skryta. V Hari-vaṁśe je uvedeno:

pratyuvāca tato rāmaḥ
sarvāṁs tān abhitaḥ sthitān
yādaveṣv api sarveṣu
bhavanto mama vallabhāḥ
pratyuvāca tato rāmaḥ
sarvāṁs tān abhitaḥ sthitān
yādaveṣv api sarveṣu
bhavanto mama vallabhāḥ

Garga Muni sí reveló a Nanda Mahārāja que Balarāma sería conocido con el nombre de Saṅkarṣaṇa por el hecho de unir a dos familias, la yadu-vaṁśa y la vaṁśa de Nanda Mahārājauna de ellas conocida como kṣatriya y la otra como vaiśya. Ambas familias descendían de un mismo antepasado; la única diferencia estaba en que Nanda Mahārāja había nacido de una esposa vaiśya, mientras que Vasudeva había nacido de una esposa kṣatriya. Más tarde, Nanda Mahārāja se casó con una vaiśya, y Vasudeva con una kṣatriya. Así pues, las familias de Nanda Mahārāja y de Vasudeva venían del mismo padre, pero una rama era kṣatriya y la otravaiśya. Ahora Baladeva unía ambas ramas, y por esa razón fue conocido con el nombre de Saṅkarṣaṇa.

Gargamuni prozradil Nandovi Mahārājovi, že Balarāma bude známý jako Saṅkarṣaṇa vzhledem k tomu, že spojuje dvě rodiny-yadu-vaṁśu a vaṁśu Nandy Mahārāje, z nichž jedna je kṣatriyská a druhá vaiśyovská. Obě rodiny pocházely od společného předka a lišily se pouze v tom, že se Nanda Mahārāja narodil manželce z rodu vaiśyů, zatímco Vasudeva se narodil kṣatriyské manželce. Později se Nanda Mahārāja oženil s vaiśyovskou dívkou a Vasudeva s kṣatriyskou. Proto se rodiny Nandy Mahārāje a Vasudevy dělily na kṣatriyskou a vaiśyovskou větev, přestože měly obě stejného otce. Nyní je Baladeva spojil, a proto byl známý jako Saṅkarṣaṇa.