Skip to main content

Text 1

Sloka 1

Texto

Verš

śrī-śuka uvāca
bahir-antaḥ-pura-dvāraḥ
sarvāḥ pūrvavad āvṛtāḥ
tato bāla-dhvaniṁ śrutvā
gṛha-pālāḥ samutthitāḥ
śrī-śuka uvāca
bahir-antaḥ-pura-dvāraḥ
sarvāḥ pūrvavad āvṛtāḥ
tato bāla-dhvaniṁ śrutvā
gṛha-pālāḥ samutthitāḥ

Palabra por palabra

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī dijo; bahiḥ-antaḥ-pura-dvāraḥ — las puertas interiores y exteriores de la casa; sarvāḥ — todas; pūrva-vat — como antes; āvṛtāḥ — se cerraron; tataḥ — a continuación; bāla-dhvanim — el llanto del recién nacido; śrutvā — escuchando; gṛha-pālāḥ — todos los habitantes de la casa, y especialmente los porteros; samutthitāḥ — despertaron.

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; bahiḥ-antaḥ-pura-dvāraḥ — vnitřní a venkovní dveře domu; sarvāḥ — všechny; pūrva-vat — jako předtím; āvṛtāḥ — zavřely se; tataḥ — poté; bāla-dhvanim — pláč novorozeného dítěte; śrutvā — když slyšeli; gṛha-pālāḥ — všichni obyvatelé domu, zvláště stráže; samutthitāḥ — probudili se.

Traducción

Překlad

Śukadeva Gosvāmī continuó: Mi querido rey Parīkṣit, las puertas exteriores e interiores de la prisión quedaron cerradas como antes. En ese momento, todos los habitantes de la casa, y especialmente los encargados de la vigilancia, despertaron escuchando el llanto del recién nacido.

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj milý králi Parīkṣite, vnitřní a venkovní dveře domu se zavřely jako předtím. Když pak obyvatelé domu, zvláště stráže, uslyšeli pláč novorozeného dítěte, vstali ze svých postelí.

Significado

Význam

En este capítulo pueden verse claramente las actividades de Yoga-māyā. Devakī y Vasudeva perdonan a Kaṁsa todas sus infamias y atrocidades, y Kaṁsa, arrepentido, se postra a sus pies. Pero antes de que se despertasen los guardianes y demás habitantes de la prisión, habían sucedido muchas otras cosas. Había nacido Kṛṣṇa, y Vasudeva Lo había llevado a casa de Yaśodā, en Gokula; las sólidas puertas de la prisión se habían abierto y vuelto a cerrar, y Vasudeva había vuelto a quedar encadenado como antes. Los centinelas, sin embargo, no llegaron a darse cuenta de nada de lo sucedido. Solo despertaron al escuchar el llanto de la recién nacida, Yoga-māyā.

V této kapitole, kde Devakī a Vasudeva odpouštějí Kaṁsovi jeho mnohé nečestné a kruté činy, zatímco Kaṁsa se kaje a padá k jejich nohám, je jasně vidět působení Yogamāyi. Předtím, než se stráže a další lidé ve vězení probudili, se událo mnoho věcí. Narodil se Kṛṣṇa a byl přenesen do domu Yaśody v Gokule, masivní dveře se otevřely a opět zavřely a Vasudeva se stal znovu vězněm spoutaným okovy. Stráže však o těchto událostech nic nevěděly. Probudily se teprve, když uslyšely pláč novorozeného dítěte, kterým byla Yogamāyā.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura ha señalado que los centinelas eran como simples perros. Por la noche, los perros callejeros hacen de vigilantes. Si un perro se pone a ladrar, muchos otros perros le responden inmediatamente. Nadie les ha encargado que vigilen, pero ellos se consideran responsables de proteger su vecindario y, tan pronto como un desconocido entra en él, se ponen todos a ladrar. Tanto Yoga-māyā como Mahā-māyā actúan en todas las actividades materiales(prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ), pero, aunque la energía de la Suprema Personalidad de Dios actúa conforme a las directrices del Señor Supremo (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram), los políticos, diplomáticos y demás centinelas perrunos piensan que ellos protegen sus vecindarios de los peligros del mundo exterior. Así son las actividades de māyā. En cambio, quien se entrega a Kṛṣṇa queda libre de inmediato de la protección que le ofrecen los perros y los guardas perrunos del mundo material.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poznamenává, že stráže byly jako psi. Psi na ulici zastávají v noci úlohu hlídačů. Když jeden začne štěkat, mnoho dalších se přidá. I když jim nikdo nepřikázal dělat hlídače, pokládají za svou zodpovědnost hlídat celou čtvrť, a jakmile do ní někdo cizí vstoupí, všichni začnou štěkat. Při všech hmotných činnostech působí Yogamāyā i Mahāmāyā (prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ), ale přestože energie Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jedná pod Jeho dohledem (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram), hlídací psi, jako jsou politici a diplomaté, si myslí, že chrání svá území před nebezpečím okolního světa. Tak působí māyā. Ten, kdo se však odevzdá Kṛṣṇovi, je zbaven ochrany, kterou poskytují psi a psům podobní strážci tohoto hmotného světa.