Skip to main content

Text 30

Sloka 30

Texto

Verš

dṛṣṭvātha tat-sneha-vaśo ’smṛtātmā
sa go-vrajo ’tyātmapa-durga-mārgaḥ
dvi-pāt kakud-grīva udāsya-puccho
’gād dhuṅkṛtair āsru-payā javena
dṛṣṭvātha tat-sneha-vaśo ’smṛtātmā
sa go-vrajo ’tyātmapa-durga-mārgaḥ
dvi-pāt kakud-grīva udāsya-puccho
’gād dhuṅkṛtair āsru-payā javena

Palabra por palabra

Synonyma

dṛṣṭvā — cuando las vacas vieron a sus terneros abajo; atha — a continuación; tat-sneha-vaśaḥ — debido a un amor extraordinario por los terneros; asmṛta-ātmā — como si se hubiesen olvidado de sí mismas; saḥ — ese; go-vrajaḥ — rebaño de vacas; ati-ātma-pa-durga-mārgaḥ — huyendo de sus cuidadores debido a un cariño extraordinario por los terneros, aunque el camino era muy accidentado y áspero; dvi-pāt — pares de patas juntas; kakut-grīvaḥ — la joroba sacudiéndose al compás del cuello; udāsya-pucchaḥ — levantando la cabeza y la cola; agāt — vinieron; huṅkṛtaiḥ — mugiendo fuertemente; āsru-payāḥ — con la leche fluyendo de sus pezones; javena — con mucha fuerza.

dṛṣṭvā — když krávy spatřily telata pod sebou; atha — poté; tat-sneha-vaśaḥ — z nesmírné lásky k telatům; asmṛta-ātmā — jako kdyby se zapomněly; saḥ — to; go-vrajaḥ — stádo krav; ati-ātma-pa-durga-mārgaḥ — z nebývalé náklonnosti k telatům utíkaly svým hlídačům, i když byla cesta nerovná a tvrdá; dvi-pāt — páry nohou najednou; kakut-grīvaḥ — hrby hýbající se společně s krky; udāsya-pucchaḥ — zdvihající hlavy a ocasy; agāt — přiběhly; huṅkṛtaiḥ — hlasitě bučící; āsru-payāḥ — s mlékem prýštícím ze struků; javena — překotně.

Traducción

Překlad

Cuando vieron a sus terneros desde lo alto de la colina Govardhana, las vacas se olvidaron de sí mismas y de sus cuidadores debido a un cariño extraordinario, y aunque el camino era muy accidentado, corrieron hacia sus terneros llenas de ansiedad, como si solo tuviesen un par de patas. Con la ubre llena y rezumando leche, la cabeza y la cola muy levantada y la joroba sacudiéndose al compás del cuello, se lanzaron por la pendiente hasta llegar a sus terneros, deseosas de alimentarlos.

Když krávy z kopce Govardhanu viděly svá telata, pocítily tak nesmírnou lásku, že zapomněly samy na sebe i na své hlídače, a přestože byla cesta nerovná, dychtivě běžely ke svým telatům. Každá z nich při běhu vypadala, jako kdyby měla jen jeden pár nohou. Plná vemena jim přetékala mlékem, hlavy a ocasy držely zdvižené a hrby se jim hýbaly společně s krky. Tak překotně doběhly ke svým telatům, aby je nakrmily.

Significado

Význam

Generalmente, los terneros y las vacas pastan separados. Los vaqueros adultos cuidan de las vacas, y los niños pequeños de los terneros. Sin embargo, en esta ocasión, las vacas olvidaron su posición nada más ver a los terneros al pie de la colina Govardhana, y se echaron a correr con muchísima fuerza, con la cola tiesa y las patas delanteras y traseras juntas, hasta llegar a sus terneros.

Obvykle se telata a krávy pasou odděleně. Starší muži se starají o krávy a malé děti dohlížejí na telátka. Tentokrát se však stalo, že jakmile krávy spatřily svá telata pod kopcem Govardhanem, okamžitě zapomněly, kam patří. Rozběhly se a jako o překot běželi se zdviženými ocasy a se spojenýma předníma i zadníma nohama, dokud nebyly u svých telátek.