Skip to main content

Text 22

Sloka 22

Texto

Verš

tathāpy ekānta-bhakteṣu
paśya bhūpānukampitam
yan me ’sūṁs tyajataḥ sākṣāt
kṛṣṇo darśanam āgataḥ
tathāpy ekānta-bhakteṣu
paśya bhūpānukampitam
yan me ’sūṁs tyajataḥ sākṣāt
kṛṣṇo darśanam āgataḥ

Synonyms

Synonyma

tathāpi — aun así; ekānta — decidido; bhakteṣu — a los devotos; paśya — mira aquí; bhū-pa — ¡oh, rey!; anukampitam — cuán compasivo; yat — por lo cual; me — mi; asūn — vida; tyajataḥ — finalizando; sākṣāt — directamente; kṛṣṇaḥ — la Personalidad de Dios; darśanam — ante mi vista; āgataḥ — ha tenido la bondad de venir.

tathāpi — přesto; ekānta — neochvějný; bhakteṣu — oddaným; paśya — pohleď sem; bhū-pa — ó králi; anukampitam — jak soucitný; yat — pro co; me — můj; asūn — život; tyajataḥ — končící; sākṣāt — přímo; kṛṣṇaḥ — Osobnost Božství; darśanam — před mými zraky; āgataḥ — laskavě přišel.

Translation

Překlad

Sin embargo, a pesar de que Él es igualmente bueno con todo el mundo, ha tenido la bondad de venir ante mí al yo estar finalizando mi vida, porque yo soy Su decidido servidor.

A přestože je stejně laskavý ke každému, přišel nyní, na konci mého života, milostivě za mnou, neboť jsem Jeho neochvějný služebník.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: Aunque el Señor Supremo, la Absoluta Personalidad de Dios, Śrī Kṛṣṇa, tiene la misma disposición para con todo el mundo, aun así se inclina más por Su devoto decidido que está totalmente entregado y que no reconoce a nadie más como su amo y protector. Tener fe resuelta en el Señor Supremo como protector, amigo y amo de uno, es la condición natural de la vida eterna. La entidad viviente está hecha de manera tal, por la voluntad del Todopoderoso, que es de lo más feliz cuando se pone en una condición de absoluta dependencia.

Přestože je Svrchovaný Pán, Absolutní Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa, stejně nakloněný každému, přesto více tíhne ke Svému ryzímu oddanému, který se zcela odevzdal a pro kterého neexistuje jiný pán či ochránce. Neochvějná víra v Nejvyššího Pána jako ochránce, přítele a pána je přirozenou součástí věčného života. Živé bytosti je vůlí Všemohoucího dáno, že nejšťastnější je tehdy, když zaujme postavení absolutní závislosti.

La tendencia opuesta es la causa de la caída. La entidad viviente tiene esa tendencia a caer, como resultado de considerarse plenamente independiente para enseñorearse del mundo material. La causa fundamental de todos los problemas se encuentra en el egotismo falso. Uno debe acudir al Señor en todas las circunstancias.

Opačné sklony vedou k poklesnutí. Živá bytost má sklon poklesnout kvůli tomu, že mylně chápe svoji totožnost a přisuzuje si plnou nezávislost jednat jako vládce hmotného světa. V tomto falešném egoismu spočívá hlavní příčina všech nesnází. Za všech okolností se musíme směrovat k Pánovi.

La aparición del Señor Kṛṣṇa ante el lecho de muerte de Bhīṣmajī se debe a que este último era un decidido devoto del Señor. Arjuna tenía cierta relación con Kṛṣṇa con base en el cuerpo, porque el Señor resultaba ser su primo materno. Pero Bhīṣma no tenía esa clase de relación basada en el cuerpo. Por consiguiente, la causa de la atracción se debía a la íntima relación del alma. No obstante, como la relación sobre la base del cuerpo es muy placentera y natural, el Señor se complace más cuando se le llama hijo de Mahārāja Nanda, hijo de Yaśodā o amante de Rādhārāṇī. Esta atracción por el Señor mediante la relación que se deriva del cuerpo, es otro aspecto de la correspondencia de servicio amoroso que se establece con el Señor. Bhīṣmadeva está consciente de esta dulzura del humor trascendental y, por lo tanto, le gusta llamar al Señor Vijaya-sakha, Pārtha-sakha, etc., al igual que Nanda-nandana o Yaśodā-nandana. La mejor manera de establecer nuestra relación con una dulzura trascendental, consiste en acercarnos a Él a través de Sus devotos reconocidos. Uno no debe tratar de establecer la relación directamente; debe haber un intermediario que sea transparente y competente para conducirnos hacia la senda correcta.

Pán Kṛṣṇa se objevil u smrtelného lože Bhīṣmajīho, protože generál byl Jeho neochvějným oddaným. Arjuna byl spřízněný s Kṛṣṇou i tělesně, neboť Pán byl jeho bratrancem z matčiny strany. Bhīṣma však takto s Kṛṣṇou spřízněný nebyl. Veškerá přitažlivost se proto zakládala na důvěrném vztahu duše. Pána přesto těší více oslovení jako syn Mahārāje Nandy, syn Yaśody či milenec Rādhārāṇī, neboť tělesné vztahy jsou velice příjemné a přirozené. Takováto spřízněnost s Pánem na základě tělesného vztahu je dalším rysem výměn láskyplných služeb s Pánem. Bhīṣmadeva si je vědom této sladkosti transcendentálních nálad, a s oblibou proto Pána oslovuje jako Vijaya-sakhe, Pārtha-sakhe atd., což je stejné jako Nanda-nandana či Yaśodā-nandana. Nejlepším způsobem, jak ochutnat transcendentální sladkost ve styku s Pánem, je obrátit se na Něj prostřednictvím Jeho uznaných oddaných. Není správné pokoušet se navázat tento vztah přímo; vždy je nutné obrátit se na průzračně čistého a kvalifikovaného prostředníka, který nás povede správnou cestou.