Skip to main content

Text 31

ВІРШ 31

Texto

Текст

antar bahiś ca lokāṁs trīn
paryemy askandita-vrataḥ
anugrahān mahā-viṣṇor
avighāta-gatiḥ kvacit
антар бахіш́ ча лока̄м̇с трін
парйемй аскандіта-вратах̣
ану
ґраха̄н маха̄-вішн̣ор
аві
ґга̄та-ґатіх̣ квачіт

Synonyms

Послівний переклад

antaḥ — en el mundo trascendental; bahiḥ — en el mundo material; ca — y; lokān — planetas; trīn — tres (divisiones); paryemi — viajo; askandita — ininterrumpido; vrataḥ — voto; anugrahāt — por la misericordia sin causa; mahāviṣṇoḥ–del Mahā Viṣṇu (Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu); avighāta — sin restricción; gatiḥ — entrada; kvacit — en cualquier momento.

антах̣  —  у трансцендентному світі; бахіх̣  —  у матеріальному світі; ча  —  і; лока̄н  —  планети; трін  —  три (підрозділи); парйемі  —  подорожую; аскандіта  —  незламної; вратах̣  —  обітниці; ануґраха̄т  —  з безпричинної ласки; маха̄-вішн̣ох̣  —  від Маха-Вішну (Каранодакашаї Вішну); авіґга̄та  —  безборонно; ґатіх̣  —  вступ; квачіт  —  будь-коли.

Translation

Переклад

Desde entonces, por la gracia del Todopoderoso Viṣṇu, viajo por todas partes sin restricción, tanto en el mundo trascendental como en las tres divisiones del mundo material. Eso se debe a que estoy fijo en la actividad de prestarle al Señor servicio devocional ininterrumpido.

Від того часу з ласки всемогутнього Вішну я безборонно подорожую і трансцендентним світом, і трьома сферами матеріального світу. Мені це даровано тому, що я втверджений у неперервному відданому служінні Господеві.

Purport

Коментар

SIGNIFICADO: Tal como se afirma en el Bhagavad-gītā, las esferas materiales se dividen en tres, a saber, los ūrdhva-loka (los planetas más elevados), los madhya-loka (los planetas intermedios) y los adho-loka (los planetas bajos). Más allá de los planetas ūrdhva-loka, es decir, por encima de Brahmaloka, se encuentran las coberturas materiales de los universos, y por encima de eso está el cielo espiritual, el cual es de una expansión ilimitada y contiene ilimitados planetas Vaikuṇṭha, autoiluminados y habitados por Dios Mismo junto con Sus asociados, siendo estos últimos entidades vivientes eternamente liberadas. Śrī Nārada Muni podía entrar sin restricciones en todos esos planetas tanto de las esferas materiales como de las espirituales, de la misma manera en que el Todopoderoso Señor es libre de moverse personalmente en cualquier parte de Su creación. En el mundo material, los seres vivientes están influenciados por las tres modalidades materiales de la naturaleza, es decir, la bondad, la pasión y la ignorancia. Pero Śrī Nārada Muni es trascendental a todas esas modalidades materiales y, así pues, él puede viajar a todas partes sin restricción. Él es un cosmonauta liberado. La misericordia sin causa del Señor Viṣṇu no tiene paralelo, y dicha misericordia la perciben los devotos por la gracia del Señor únicamente. En consecuencia, los devotos nunca caen, pero los materialistas, e. g., los trabajadores fruitivos y los filósofos especuladores, sí caen, forzados por las respectivas modalidades de la naturaleza que los influencian. Los ṛṣis, como se mencionó anteriormente, no pueden entrar como Nārada en el mundo trascendental. Este hecho se revela en el Narasiṁha Purāṇa. Ṛṣis como Marīci son autoridades en el trabajo fruitivo, y ṛṣis como Sanaka y Sanātana son autoridades en las especulaciones filosóficas. Pero Śrī Nārada Muni es la principal autoridad del trascendental servicio devocional del Señor. Todas las grandes autoridades del servicio devocional del Señor siguen los pasos de Nārada Muni, de conformidad con el Nārada-bhakti-sūtra, y, por consiguiente, todos los devotos del Señor están indudablemente capacitados pare entrar en el reino de Dios, Vaikuṇṭha.

ПОЯСНЕННЯ: Згідно з «Бгаґавад-ґітою», існує три рівні матеріальних сфер: урдгва-лока (вищі планети), мадг’я-лока (середні планети) й адго-лока (нижчі планети). Над планетами урдгва-локи,тобто за Брахмалокою, починаються матеріальні оболонки всесвіту, а далі простягається безмежне духовне небо, в якому міститься безліч самосяйних планет    —     Вайкунтг. На цих планетах живе Сам Бог зі Своїми супутниками    —    вічно вільними живими істотами. Так само як і всемогутній Господь, що вільний пересуватися всіма частинами Свого творіння, Шрі Нараді Муні може без перешкод ступати на будь-яку з цих планет, належить вона до матеріального царства чи до царства духовного. В матеріальному світі на живі істоти впливають три якості матеріальної природи: добро, страсть і невігластво. Але Шрі Нарада Муні трансцендентний до цих матеріальних якостей і тому без перешкод може подорожувати будь-де. Нарада Муні    —    це звільнений космічний мандрівник.

Милість Господа Вішну не має причини і ні з чим не зрівнянна, але знають її з Його ласки тільки Його віддані. Тому відданий, на відміну від матеріалістів, тобто тих, хто діє задля насолоди плодами своєї діяльности, та умоглядних філософів, що під впливом відповідних ґун природи змушені зазнавати падіння, ніколи не падає. Вище вже йшлося про те, що ріші зазвичай не можуть вступити до трансцендентного світу, як це дано Нараді. За це мова у «Нарасімха Пурані». Одні ріші, як наприклад Марічі, є авторитети з кармічної діяльности, а інші, як Санака й Санатана, є авторитети з умоглядної філософії. Однак Шрі Нарада Муні є головний авторитет з трансцендентного відданого служіння Господеві. Усі великі авторитети у відданому служінні Господеві йдуть слідами Наради Муні, керуючись вказівками його «Нарада- бгакті-сутри», і завдяки цьому кожен відданий, безсумнівно, набуває якостей, які роблять його гідним увійти до Божого царства, на Вайкунтги.