Skip to main content

Texts 17-18

Sloka 17-18

Texto

Verš

bhautikānāṁ ca bhāvānāṁ
śakti-hrāsaṁ ca tat-kṛtam
aśraddadhānān niḥsattvān
durmedhān hrasitāyuṣaḥ
bhautikānāṁ ca bhāvānāṁ
śakti-hrāsaṁ ca tat-kṛtam
aśraddadhānān niḥsattvān
durmedhān hrasitāyuṣaḥ
durbhagāṁś ca janān vīkṣya
munir divyena cakṣuṣā
sarva-varṇāśramāṇāṁ yad
dadhyau hitam amogha-dṛk
durbhagāṁś ca janān vīkṣya
munir divyena cakṣuṣā
sarva-varṇāśramāṇāṁ yad
dadhyau hitam amogha-dṛk

Synonyms

Synonyma

bhautikānām ca — también de todo lo que está hecho de materia; bhāvānām — acciones; śakti-hrāsam ca — y el deterioro del poder natural; tat-kṛtam — realizado por eso; aśraddadhānān — de los infieles; niḥsattvān — impaciente por la ausencia de la modalidad de la bondad; durmedhān — lerdo; hrasita — reducidos; āyuṣaḥ — de la duración de la vida; durbhagān ca — también los desafortunados; janān — la gente en general; vīkṣya — viendo; muniḥ — el muni; divyena — mediante la trascendental; cakṣuṣā — visión; sarva — todos; varṇa-āśramāṇām — de todas las posiciones y órdenes de vida; yat — que; dadhyau — contempló; hitam — bienestar; amogha-dṛk — aquel que está plenamente dotado de conocimiento.

bhautikānām ca — také všeho, co je stvořené hmotou; bhāvānām — činnosti; śakti-hrāsam ca — a úpadek přirozené síly; tat-kṛtam — učiněno tím; aśraddadhānān — nevěřících; niḥsattvān — netrpělivost způsobená nedostatkem kvality dobra; durmedhān — přihlouplí; hrasita — omezení; āyuṣaḥ — trvání života; durbhagān ca — také ti nešťastní; janān — lidé; vīkṣya — když viděl; muniḥmuni; divyena — transcendentální; cakṣuṣā — pohledem; sarva — všichni; varṇa-āśramāṇām — všech stavů a životních řádů; yat — co; dadhyau — přemýšlel; hitam — blaho; amogha-dṛk — ten, kdo je dokonale obdařen poznáním.

Translation

Překlad

El gran sabio, que estaba plenamente dotado de conocimiento, pudo ver con su visión trascendental el deterioro que sufriría todo lo material como resultado de la influencia de la era. Él también pudo ver que, en general, la gente infiel tendría una vida de duración reducida, y sería impaciente debido a la falta de bondad. Por lo tanto, se puso a reflexionar, pensando en el bienestar de los hombres de todos los niveles y órdenes de vida.

Veliký mudrc, obdařený dokonalým poznáním, viděl svým transcendentálním pohledem, jak vlivem věku dojde k úpadku všeho hmotného. Viděl také, jak se nevěřícím lidem zkrátí délka života a jak budou netrpěliví, jelikož budou postrádat kvalitu dobra. Přemýšlel proto, jak pomoci lidem všech řádů a životních stavů.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: Las fuerzas no manifestadas del tiempo son tan poderosas, que en su debido momento reducen toda la materia al olvido. En Kali-yuga, el último milenio de un ciclo de cuatro milenios, el poder de todos los objetos materiales se deteriora por influencia del tiempo. En esta era, la duración del cuerpo material de la gente en general es muy reducida, así como también lo es la memoria. La acción de la materia tampoco tiene mucho incentivo. La tierra no produce granos alimenticios en las mismas proporciones en que lo hacía en otras épocas. La vaca no da tanta leche como solía dar en tiempos de antaño. La producción de vegetales y frutas es menor que antes, y, en consecuencia, todos los seres vivientes, tanto los hombres como los animales, no tienen comida suntuosa y nutritiva. Naturalmente, por la carencia de tantos artículos de primera necesidad para la vida, la duración de la misma es reducida, la memoria es poca, la inteligencia es escasa, los tratos mutuos están llenos de hipocresía, y todo lo demás es por el estilo.

Neviditelné síly času jsou tak mocné, že veškerá hmota je časem odsouzena k zapomnění. V Kali-yuze, která je poslední v koloběhu čtyř věků, se vlivem času ze všech hmotných předmětů vytrácí veškerá síla. Délka života hmotného těla člověka i jeho paměť jsou v tomto věku velice omezené. Hmota už také není tolik plodná. Zem nevydává tolik obilí jako v předešlých věcích. Krávy nedávají tolik mléka jako dřív. Úroda zeleniny a ovoce je nižší. To znamená, že všem živým bytostem, lidem i zvířatům, se nedostává kvalitní syté potravy. Při nedostatku tolika životních nezbytností se délka života přirozeně zkracuje, paměť je slabá, inteligence je mizivá, vzájemné vztahy jsou plné pokrytectví a tak dále.

El gran sabio Vyāsadeva pudo ver todo esto por medio de su visión trascendental. Así como un astrólogo puede ver el futuro destino de un hombre, o un astrónomo puede predecir los eclipses de Sol y Luna, así mismo aquellas almas liberadas que pueden ver a través de las Escrituras, pueden predecir el futuro de toda la humanidad. Ellos pueden verlo en virtud de su aguda visión, producto del logro espiritual.

Velký mudrc Vyāsadeva to viděl transcendentálním pohledem. Stejně jako astrolog je schopen vidět budoucí osud člověka nebo astronom předpovědět zatmění slunce a měsíce, osvobozené duše, které vidí skrze zjevená písma, dovedou předpovědět budoucnost celého lidstva. Umožňuje jim to jasný pohled pramenící z jejich duchovní dokonalosti.

Todos esos trascendentalistas, que naturalmente son devotos del Señor, están siempre ansiosos de realizar servicios para el bienestar de la gente en general. Ellos son los verdaderos amigos de la gente, y no los supuestos líderes públicos, que no pueden predecir lo que va a ocurrir en los próximos cinco minutos. En esta era, la generalidad de la gente, así como también sus supuestos líderes, son todos individuos desafortunados, incrédulos en lo referente al conocimiento espiritual, y están todos influenciados por la era de Kali. Ellos siempre están perturbados por diversas enfermedades. Por ejemplo, en la era actual hay muchísimos enfermos de tuberculosis y muchos hospitales antituberculosos; pero en el pasado no era así, pues los tiempos no eran tan desfavorables. Los desafortunados hombres de esta era siempre están reacios a recibir a los trascendentalistas que representan a Śrīla Vyāsadeva, y que trabajan de forma desinteresada, dedicándose siempre a planear algo que pueda ayudar a todo el mundo, en todos los niveles y órdenes de vida. Los filántropos más grandes que existen son aquellos trascendentalistas que representan la misión de Vyāsa, Nārada, Madhva, Caitanya, Rūpa, Sarasvatī, etc. Todos ellos son exactamente iguales. Puede que sus personalidades sean diferentes, pero el objetivo de la misión es idéntico: llevar a las almas caídas de vuelta al hogar, de vuelta a Dios.

Všichni tito transcendentalisté, kteří jsou přirozeně také oddanými Pána, se nepřetržitě snaží sloužit blahu celého lidstva. Jsou skutečnými přáteli všech lidí a rozhodně se nepodobají představitelům společnosti, kteří nejsou schopni předpovědět ani co se stane za pět minut. Všichni lidé tohoto věku — jak lidstvo celkově, tak jeho takzvaní vůdci — jsou v nešťastné situaci, bez víry v duchovní poznání a pod vlivem věku Kali. Stále je trápí různé nemoci. V našem věku například tuberkulóza napadla mnoho lidí a existuje pro ně mnoho nemocnic, ale dříve se vzhledem k příznivějším poměrům vůbec nevyskytovala. Nešťastní lidé tohoto věku se však pramálo zajímají o to, co říkají transcendentalisté, kteří jsou zástupci Śrīly Vyāsadeva a kteří neustále usilují o pozdvižení lidstva, příslušníků všech stavů a řádů společnosti. Nejvýznamnější dobrodinci jsou transcendentalisté, kteří zastupují poselství Vyāsy, Nārady, Madhvy, Caitanyi, Rūpy, Sarasvatīho atd. Ti všichni jsou jeden a tentýž. Může se jednat o různé osobnosti, ale cílem jejich poslání je jedna a táž věc: umožnit pokleslým duším návrat zpátky domů, zpátky k Bohu.