Skip to main content

Text 24

ВІРШ 24

Texto

Текст

pārthivād dāruṇo dhūmas
tasmād agnis trayīmayaḥ
tamasas tu rajas tasmāt
sattvaṁ yad brahma-darśanam
па̄ртгіва̄д да̄рун̣о дгӯмас
тасма̄д
аґніс трайімайах̣
тамасас ту раджас тасма̄т
саттвам̇ йад брахма-дарш́анам

Palabra por palabra

Послівний переклад

pārthivāt — de tierra; dāruṇaḥ — leña; dhūmaḥ — humo; tasmāt — de eso; agniḥ — fuego; trayī — sacrificios védicos; mayaḥ — hecho de; tamasaḥ — en la modalidad de la ignorancia; tu — pero; rajaḥ — la modalidad de la pasión; tasmāt — de eso; sattvam — la modalidad de la bondad; yat — la cual; brahma — la Verdad Absoluta; darśanam — comprensión.

па̄ртгіва̄т  — з землі; да̄рун̣ах̣  —  дрова; дгӯмах̣  —  дим; тасма̄т  —  від того; аґніх̣  —  вогонь; трайі  —  ведичні жертвопринесення; майах̣  —  зроблені з; тамасах̣  —  в ґуні невігластва; ту  —  але; раджах̣  —  ґуна страсти; тасма̄т  —  від того; саттвам  —  ґуна добра; йат  —  котра; брахма  —  Абсолютної Істини; дарш́анам  —  осягнення.

Traducción

Переклад

La leña es una transformación de la tierra, pero el humo es mejor que la leña verde. Y el fuego es aún mejor, pues mediante el fuego podemos obtener los beneficios del conocimiento superior [a través de los sacrificios védicos]. De forma similar, la pasión [rajas] es mejor que la ignorancia [tamas], pero la bondad [sattva] es lo mejor, pues mediante la bondad uno puede llegar a comprender la Verdad Absoluta.

Дрова    —    це видозмінена земля, та дим, що з них, ліпший за сиру деревину. Але вогонь ще ліпший, тому що завдяки вогню можна добути блага вищого знання [здійснюючи ведичні жертвопринесення]. Так само страсть [раджас] ліпша від невігластва [тамасу]; але найліпшим є добро [саттва], бо завдяки йому людина може осягнути Абсолютну Істину.

Significado

Коментар

Como se explicó anteriormente, uno puede liberarse de la vida condicionada de la existencia material, mediante el hecho de prestarle servicio devocional a la Personalidad de Dios. Aquí se entiende, además, que uno tiene que ascender al plano de la modalidad de la bondad (sattva), para poder ser merecedor del servicio devocional del Señor. Pero si hay impedimentos en el sendero progresivo, cualquiera, incluso desde el plano de tamas, puede ascender gradualmente al plano de sattva, mediante la dirección experta del maestro espiritual. Por consiguiente, los candidatos sinceros deben acercarse a un maestro espiritual experto, para emprender una marcha progresiva de esa clase, y el maestro espiritual experto y genuino es competente para dirigir al discípulo desde cualquier etapa de la vida: tamas, rajas o sattva.

ПОЯСНЕННЯ: Як пояснено раніше, звільнитися від зумовленого життя матеріального існування можна виконуючи віддане служіння Богові-Особі. З цього ж вірша стає зрозумілим, що стати гідним виконувати віддане служіння Господеві можна лише піднявшись на рівень ґуни добра (саттви). Проте, навіть якщо на шляху духовного розвитку траплятимуться перешкоди, людина, виконуючи вказівки досвідченого духовного вчителя, матиме змогу поступово піднятися на рівень саттви навіть із рівня тамасу. Отже тому, ким рухає щире бажання прийти до досконалости, треба звернутись до істинного досвідченого духовного вчителя. Такий духовний учитель зуміє направити учня, хоч на якому рівні життя    —     тамасу, раджасу чи саттви    —    той перебував би.

Es un error, entonces, considerar que la adoración de cualquier cualidad o de cualquier forma de la Suprema Personalidad de Dios es igualmente beneficiosa. Con la excepción de Viṣṇu, todas las formas separadas se manifiestan bajo las condiciones de la energía material, y, por ende, las formas de la energía material no pueden ayudar a nadie a ascender a la plataforma de sattva, que es la única que puede liberar a una persona del cautiverio material.

Отже погляд, ніби поклоніння будь-якій якості чи формі Верховного Бога-Особи дає однакове благо, є помилковий. За винятком Самого Вішну, всі Його відокремлені форми проявляються підвладні умовам матеріальної енерґії, і тому такі форми матеріальної енерґії не на силі допомогти людині піднятися на рівень саттви, що єдиний уможливлює звільнення з матеріального рабства.

La modalidad de tamas controla el estado de la vida incivilizada, o la vida de los animales inferiores. La vida civilizada del hombre, con una pasión por diversos tipos de beneficios materiales, es la etapa de rajas. La etapa rajas de la vida proporciona un leve indicio acerca de la comprensión de la Verdad Absoluta, en la forma de sentimientos finos por la filosofía, el arte y la cultura, con principios éticos y morales; pero la modalidad de sattva es una etapa aún más elevada de cualidad material, que verdaderamente lo ayuda a uno a comprender la Verdad Absoluta. En otras palabras, existe una diferencia cualitativa entre las diferentes clases de métodos de adoración, así como también entre los respectivos resultados que se obtienen de las deidades predominantes, es decir, Brahmā, Viṣṇu y Hara.

Над нецивілізованим життям, або життям нижчих тварин, владна ґуна тамасу. Цивілізована людина, з її пристрастю до всіляких матеріальних здобутків, живе на рівні раджасу. На рівні раджасу людина може знайти провідну нитку до усвідомлення Абсолютної Істини у формі тонких почуттів у філософії, мистецтві й культурі, і морально-етичних засад, однак саттва-гуна    —    це ще вищий матеріальний рівень: якість, яка вже дає реальну змогу усвідомити Абсолютну Істину. Іншими словами, існує якісна різниця між різними типами методів поклоніння, а також між плодами, якими винагороджують панівні божества, а саме: Брахма, Вішну та Хара.