Skip to main content

Text 24

Sloka 24

Texto

Verš

pārthivād dāruṇo dhūmas
tasmād agnis trayīmayaḥ
tamasas tu rajas tasmāt
sattvaṁ yad brahma-darśanam
pārthivād dāruṇo dhūmas
tasmād agnis trayīmayaḥ
tamasas tu rajas tasmāt
sattvaṁ yad brahma-darśanam

Palabra por palabra

Synonyma

pārthivāt — de tierra; dāruṇaḥ — leña; dhūmaḥ — humo; tasmāt — de eso; agniḥ — fuego; trayī — sacrificios védicos; mayaḥ — hecho de; tamasaḥ — en la modalidad de la ignorancia; tu — pero; rajaḥ — la modalidad de la pasión; tasmāt — de eso; sattvam — la modalidad de la bondad; yat — la cual; brahma — la Verdad Absoluta; darśanam — comprensión.

pārthivāt — z půdy; dāruṇaḥ — dříví; dhūmaḥ — kouř; tasmāt — od toho; agniḥ — oheň; trayī — védské oběti; mayaḥ — vyrobeno z; tamasaḥ — v kvalitě nevědomosti; tu — ale; rajaḥ — kvalita vášně; tasmāt — od toho; sattvam — kvalita dobra; yat — která; brahma — Absolutní Pravda; darśanam — realizace.

Traducción

Překlad

La leña es una transformación de la tierra, pero el humo es mejor que la leña verde. Y el fuego es aún mejor, pues mediante el fuego podemos obtener los beneficios del conocimiento superior [a través de los sacrificios védicos]. De forma similar, la pasión [rajas] es mejor que la ignorancia [tamas], pero la bondad [sattva] es lo mejor, pues mediante la bondad uno puede llegar a comprender la Verdad Absoluta.

Dřevo je přeměněná půda, kouř je však lepší než syrové dříví. Oheň je ještě lepší, neboť prostřednictvím ohně lze dosáhnout vyššího poznání (skrze védské oběti). Podobně je vášeň (rajas) lepší než nevědomost (tamas), ale dobro (sattva) je nejlepší, neboť skrze dobro můžeme dojít k realizaci Absolutní Pravdy.

Significado

Význam

Como se explicó anteriormente, uno puede liberarse de la vida condicionada de la existencia material, mediante el hecho de prestarle servicio devocional a la Personalidad de Dios. Aquí se entiende, además, que uno tiene que ascender al plano de la modalidad de la bondad (sattva), para poder ser merecedor del servicio devocional del Señor. Pero si hay impedimentos en el sendero progresivo, cualquiera, incluso desde el plano de tamas, puede ascender gradualmente al plano de sattva, mediante la dirección experta del maestro espiritual. Por consiguiente, los candidatos sinceros deben acercarse a un maestro espiritual experto, para emprender una marcha progresiva de esa clase, y el maestro espiritual experto y genuino es competente para dirigir al discípulo desde cualquier etapa de la vida: tamas, rajas o sattva.

Výše jsme se již zmínili o skutečnosti, že prostřednictvím oddané služby Osobnosti Božství lze dosáhnout vyproštění z podmíněného života hmotné existence. Zde je dále doložena skutečnost, že člověk, aby mohl být opravdu způsobilý k vykonávání oddané služby Pánu, musí nejprve dosáhnout postavení v kvalitě dobra (sattva). Dostaví-li se však na této vzestupné cestě potíže, pak je pro kohokoliv možné, dokonce i když se nachází v tamasu, dostat se na úroveň sattva-guṇy pod vedením zkušeného duchovního mistra. Upřímný kandidát se z tohoto důvodu musí obrátit na zkušeného duchovního mistra, který ho po vzestupné cestě povede. Zkušený a zplnomocněný duchovní mistr je schopen učedníka vést bez ohledu na výchozí životní postavení — ať už se nachází v tamasu, rajasu nebo v sattvě.

Es un error, entonces, considerar que la adoración de cualquier cualidad o de cualquier forma de la Suprema Personalidad de Dios es igualmente beneficiosa. Con la excepción de Viṣṇu, todas las formas separadas se manifiestan bajo las condiciones de la energía material, y, por ende, las formas de la energía material no pueden ayudar a nadie a ascender a la plataforma de sattva, que es la única que puede liberar a una persona del cautiverio material.

Je tedy velký omyl považovat uctívání jakékoliv kvality nebo podoby za stejně dobré a pokaždé očekávat stejný prospěch. Kromě Viṣṇua jsou veškeré oddělené podoby projeveny v rámci hmotné energie. Podoby jednající v podmínkách hmotné energie nemohou člověku pomoci dosáhnout kvality dobra. A pouze toto postavení umožňuje osvobození z hmotných pout.

La modalidad de tamas controla el estado de la vida incivilizada, o la vida de los animales inferiores. La vida civilizada del hombre, con una pasión por diversos tipos de beneficios materiales, es la etapa de rajas. La etapa rajas de la vida proporciona un leve indicio acerca de la comprensión de la Verdad Absoluta, en la forma de sentimientos finos por la filosofía, el arte y la cultura, con principios éticos y morales; pero la modalidad de sattva es una etapa aún más elevada de cualidad material, que verdaderamente lo ayuda a uno a comprender la Verdad Absoluta. En otras palabras, existe una diferencia cualitativa entre las diferentes clases de métodos de adoración, así como también entre los respectivos resultados que se obtienen de las deidades predominantes, es decir, Brahmā, Viṣṇu y Hara.

Kvalita tamas vládne necivilizovanému životu nižších zvířat. Civilizovaný lidský život, plný vášnivého zaujetí pro různé druhy hmotného prospěchu, je ovládán raja-guṇou. Toto životní stádium přináší náznak realizace Absolutní Pravdy v jistých jemnějších projevech filozofie, umění a kultury s mravními zásadami. Kvalita sattva, která je ještě výš, však už skutečně pomáhá realizovat Absolutní Pravdu. To tedy znamená, že mezi různými druhy uctívání a také mezi výsledky, které udílejí jejich vládnoucí božstva Brahmā, Viṣṇu a Hara, je kvalitativní rozdíl.