Skip to main content

TEXTO NUEVE

Текст девети

Texto

Текст

vaikuṇṭhāj janito varā madhu-purī tatrāpi rāsotsavād
vṛndāraṇyam udāra-pāṇi-ramaṇāt tatrāpi govardhanaḥ
rādhā-kuṇḍam ihāpi gokula-pateḥ premāmṛtāplāvanāt
kuryād asya virājato giri-taṭe sevāṁ vivekī na kaḥ
ваикун̣т̣ха̄дж джанито вара̄ мадху-пурӣ
татра̄пи ра̄сотсава̄д
вр̣нда̄ран̣ям уда̄ра-па̄н̣и-раман̣а̄т
татра̄пи говардханах̣
ра̄дха̄-кун̣д̣ам иха̄пи гокула-патех̣
према̄мр̣та̄пла̄вана̄т
куря̄д ася вира̄джато гири-тат̣е
сева̄м вивекӣ на ках̣

Palabra por palabra

Дума по дума

vaikuṇṭhāt — que Vaikuṇṭha, el mundo espiritual; janitaḥ — debido al nacimiento; varā — mejor; madhu-purī — la ciudad trascendental conocida como Mathurā; tatra api — superior a ésa; rāsa-utsavāt — debido a la ejecución del rāsa-līlā; vṛndā-araṇyam — el bosque de Vṛndāvana; udāra-pāṇi — del Señor Kṛṣṇa; ramaṇāt — debido a diversos tipos de pasatiempos amorosos; tatra api — superior a ésta; gokula-pateḥ — de Kṛṣṇa, el amo de Gokula; prema-amṛta — con el néctar del amor divino; āplāvanāt — debido a estar inundado; kuryaāt — haría; asya — de éste (Rādhā-kuṇḍa); virājatah — situado; giri-taṭe — al pie de la colina de Gorvardhana; sevān — servicio; vivekī — aquel que es inteligente; na — no; kaḥ — quién.

ваикун̣т̣ха̄т отколкото Ваикун̣т̣ха, духовния свят; джанитах̣ поради раждане; вара̄ по-добър; мадху-пурӣ трансценденталният град Матхура̄; татра апи по-висш от това; ра̄са-утсава̄т поради изпълнението на ра̄са лӣла̄; вр̣нда̄-аран̣ям гората Вр̣нда̄вана; уда̄ра-па̄н̣и на Бог Кр̣ш̣н̣а; рамана̄т поради различни любовни забавления; татра апи по-висше от това; говардханах̣ хълмът Говардхана; ра̄дха̄-кун̣д̣ам мястото Ра̄дха̄ кун̣д̣а; иха апи по-висше от това; гокула-патех̣ на Кр̣ш̣н̣а, господаря на Гокула; према-амр̣та в нектара на божествената любов; а̄пла̄вана̄т тъй като е потопен; куря̄т ще направи; ася на това (Ра̄дха̄ кун̣д̣а); вира̄джатах̣ разположен; гири-тат̣е в нозете на хълма Говардхана; сева̄м служене; вивекӣ този, който е интелигентен; на не; ках̣ този, който.

Traducción

Превод

El lugar santo llamado Mathurā es espiritualmente superior a Vaikuṇṭha, el mundo trascendental debido a que el Señor apareció allí. Superior a Mathurā-purī es el bosque trascendental de Vṛndāvana, debido a los pasatiempos rāsa- līlā de Kṛṣṇa. Y superior al bosque de Vṛndāvana es la colina de Govardhana, debido a que fue levantada por la divina mano de Śrī Kṛṣṇa, y fue el sitio de Sus pasatiempos amorosos. Y por encima de todo se yergue como supremo el superexcelente Śrī Rādhā-kuṇḍa, ya que rebosa con el prema nectáreo y ambrosiaco del Señor de Gokula, Śrī Kṛṣṇa. ¿Acaso existe alguna persona inteligente que no esté dispuesta a servir este divino Rādhā-kuṇḍa, el cual está situado al pie de la colina de Govardhana?

Святата местност Матхура̄ е духовно по-висша от Ваикун̣т̣ха, трансценденталния свят, защото там се появява Богът. По-висша от Матхура̄ пурӣ е трансценденталната гора Вр̣нда̄вана, заради забавленията ра̄са лӣла̄ на Кр̣ш̣н̣а. А по-висш от гората Вр̣нда̄вана е хълмът Говардхана, защото е бил повдигнат от прелестната ръка на Шрӣ Кр̣ш̣н̣а и е място на разнообразните му любовни забавления. И над всичко стои най-прекрасното Шрӣ Ра̄дха̄ кун̣д̣а, защото е преизпълнено с амброзията на нектарната према на Бога на Гокула, Шрӣ Кр̣ш̣н̣а. Ще се намери ли разумен човек, който да не иска да служи на прелестното Ра̄дха̄ кун̣д̣а, разположено в нозете на хълма Говардхана?

Significado

Коментар

El mundo espiritual abarca las tres cuartas partes de la creación total de la Suprema Personalidad de Dios, y es la región más excelsa. El mundo espiritual es naturalmente superior al mundo material; sin embargo, Mathurā y las áreas contiguas, aunque aparecen en el mundo material, son consideradas superiores al mundo espiritual pues la Misma Suprema Personalidad de Dios apareció en Mathurā. Los bosques interiores de Vṛdāvana son considerados superiores a Mathurā debido a la presencia de los doce bosques (dvādaśa-vana) tales como Tālavana, Madhuvana Bahulāvana, los cuales son famosos por los diversos pasatiempos del Señor. Así, el bosque interior de Vṛndāvana es considerado superior a Mathurā, pero superior a estos bosques es la divina colina de Govardhana, debido a que Kṛṣṇa la levantó con Su bella mano semejante al loto, como si fuese un paraguas, para proteger a Sus asociados los residentes de Vraja, de las lluvias torrenciales enviadas por el enojado Indra, el Rey de los semidioses. También en la colina de Govardhana Kṛṣṇa cuida de las vacas junto con Sus amigos pastorcillos de vacas, y allí también tuvo Sus encuentros con Su muy amada Śrī Rādhā, y tuvo Sus pasatiempos amorosos con Ella. Rādhā-kuṇḍa, al pie de Govardhana, es superior a todos porque allí rebosa el amor por Kṛṣṇa. Los devotos avanzados prefieren residir en Rādhā-kuṇḍa pues este lugar es el sitio de muchos recuerdos de los amoríos eternos de Kṛṣṇa y Rādhārāṇī (rati-vilāsa).

Духовният свят, най-висшата област, представлява три четвърти от цялото творение на Върховната Божествена Личност. Той, естествено, е по-висш от материалния свят, обаче Матхура̄ и околностите ѝ, макар и да са в материалния свят, се смятат за по-висши от духовния, защото там се появява самият Върховен Бог. Вр̣нда̄вана е по-висша от Матхура̄, заради присъствието на дванадесетте гори (два̄даша вана), като Та̄лавана, Мадхувана и Бахула̄вана, прочути с разнообразните забавления на Бога. Затова гората Вр̣нда̄вана се смята за по-висшестояща от Матхура̄, но божественият хълм Говардхана превъзхожда тези гори, защото Кр̣ш̣н̣а го е повдигнал като чадър с красивата си лотосова ръка, за да предпази придружителите си, жителите на Враджа, от поройните дъждове, които изпратил разгневеният цар на полубоговете Индра. На хълма Говардхана Кр̣ш̣н̣а пасял кравите с приятелите си пастирчетата, там са ставали срещите и любовните му забавления с най-любимата му Шрӣ Ра̄дха̄. Ра̄дха̄ кун̣д̣а в нозете на Говардхана превъзхожда всичко, защото там любовта към Кршна е в изобилие. Напредналите предани предпочитат да живеят край Ра̄дха̄ кун̣д̣а, защото това място пази много спомени за вечните любовни забавления на Кр̣ш̣н̣а и Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ (рати вила̄са).

En El Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līlā) se afirma que cuando Śrī Caitanya Mahāprabhu visitó por primera vez el área de Vṛajabhūmi, no podía encontrar al principio la ubicación del Rādhā-kuṇḍa. Esto significa que Śrī Caitanya Mahāprabhu de hecho estaba buscando la ubicación exacta del Rādhā-kuṇḍa. Finalmente encontró el santo sitio y allí había un pequeño estanque. Él se bañó en ese pequeño estanque y les dijo a Sus devotos que ése era el verdadero Rādhā-kuṇḍa. Más tarde, los devotos del Señor Caitanya excavaron el estanque, encabezados primero por los seis Gosvāmī, como Rūpa y Raghunātha dāsa. Ahora hay allí un gran lago llamado Rādhā-kuṇḍa. Śrīla Rūpa Gosvāmī ha hecho mucho hincapié en el Rādhā-kuṇḍa debido al deseo de Śrī Caitanya Mahāprabhu por encontrarlo. ¿Quién, entonces, abandonaría el Rādhā-kuṇḍa y trataría de residir en algún otro lugar? Ninguna persona con inteligencia trascendental lo haría. Sin embargo, otros sampradāyas vaiṣṇavas no pueden darse cuenta de la importancia del Rādhā-kuṇḍa, y las personas desinteresadas del servicio devocional del Señor Caitanya Mahāprabhu tampoco pueden comprender la importancia espiritual y la naturaleza divina del Rādhā-kuṇḍa. Por eso el Rādhā-kuṇḍa es adorado principalmente por los gaudiya vaiṣṇavas, los seguidores del Señor Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu.

В Чайтаня чарита̄мр̣та (Мадхя лӣла̄) се казва, че когато Шрӣ Чайтаня Маха̄прабху посетил за пръв път местността Враджабхӯми, той не могъл веднага да открие Ра̄дха̄ кун̣д̣а. Шрӣ Чайтаня Маха̄прабху търсил точното местонахождение на Ра̄дха̄ кун̣д̣а. Накрая намерил святото място, където имало малко езеро. Той се изкъпал в езерото и казал на преданите си, че това е Ра̄дха̄ кун̣д̣а. По-късно езерото било разширено от преданите на Бог Чайтаня, водени от шестимата Госва̄мӣ, като Рӯпа и Рагхуна̄тха да̄са. Сега там има голямо езеро, известно като Ра̄дха̄ кун̣д̣а. Шрӣла Рӯпа Госва̄мӣ е отдал толкова голямо значение на Ра̄дха̄ кун̣д̣а заради желанието на Шрӣ Чайтаня Маха̄прабху да открие това място. Кой тогава би изоставил Ра̄дха̄ кун̣д̣а, за да живее другаде? Човек, притежаващ трансцендентална интелигентност, не би направил това. Обаче другите ваиш̣н̣ава сампрада̄и и хората, които не се интересуват от преданото служене на Бог Чайтаня Маха̄прабху, не могат да разберат духовното значение и божествената природа на Ра̄дха̄ кун̣д̣а. Затова Ра̄дха̄ кун̣д̣а е обожавано главно от Гауд̣ӣя ваиш̣н̣авите, последователите на Бог Шрӣ Кр̣ш̣н̣а Чайтаня Маха̄прабху.