Skip to main content

Text 185

Text 185

Texto

Verš

prabhu bhikṣā kaila dinera tṛtīya-prahare
nirviṇṇa sei vipra upavāsa kare
prabhu bhikṣā kaila dinera tṛtīya-prahare
nirviṇṇa sei vipra upavāsa kare

Palabra por palabra

Synonyma

prabhu — el Señor Caitanya Mahāprabhu; bhikṣā kaila — almorzó; dinera — del día; tṛtīya-prahare — cerca de las tres de la tarde; nirviṇṇa — muy triste; sei — ese; viprabrāhmaṇa; upavāsa kare — ayunó.

prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; bhikṣā kaila — poobědval; dinera — toho dne; tṛtīya-prahare — okolo třetí hodiny; nirviṇṇa — nešťastný; sei — tento; viprabrāhmaṇa; upavāsa kare — postil se.

Traducción

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu almorzó cerca de las tres de la tarde, pero el brāhmaṇa, sintiéndose muy triste, ayunó.

Śrī Caitanya Mahāprabhu toho dne obědval okolo třetí hodiny, ale brāhmaṇa byl plný lítosti, a tak se postil.