Skip to main content

Text 229

Text 229

Texto

Verš

siddha-dehe cinti’ kare tāhāṅñi sevana
sakhī-bhāve pāya rādhā-kṛṣṇera caraṇa
siddha-dehe cinti’ kare tāhāṅñi sevana
sakhī-bhāve pāya rādhā-kṛṣṇera caraṇa

Palabra por palabra

Synonyma

siddha-dehe — en el estado de perfección; cinti’ — por recordar; kare — hace; tāhāṅñi — en el mundo espiritual; sevana — servicio; sakhī-bhāve — con la actitud de las gopīs; pāya — obtiene; rādhā-kṛṣṇera — de Rādhā y Kṛṣṇa; caraṇa — los pies de loto.

siddha-dehe — ve stavu dokonalosti; cinti' — vzpomínáním; kare — vykonává; tāhāñi — v duchovním světě; sevana — službu; sakhī-bhāve — v náladě gopī; pāya — dosáhne; rādhā-kṛṣṇera — Rādhy a Kṛṣṇy; caraṇa — lotosových nohou.

Traducción

Překlad

«Después de pensar en Rādhā y Kṛṣṇa y en Sus pasatiempos durante mucho tiempo, y después de liberarse completamente de la contaminación material, el devoto se eleva al mundo espiritual. Allí, recibe la oportunidad de servir a Rādhā y Kṛṣṇa como una de las gopīs.

„Do duchovního světa je oddaný přemístěn poté, co dlouhou dobu vzpomínal na Rādhu, Kṛṣṇu a Jejich zábavy a zcela se zbavil hmotného znečištění. Tam získá příležitost sloužit Rādě a Kṛṣṇovi jako jedna z gopī.“

Significado

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura comenta que la palabra siddha-deha, «cuerpo espiritual perfecto», se refiere a un cuerpo que está más allá del cuerpo material denso compuesto de cinco elementos y del cuerpo astral sutil compuesto de mente, inteligencia y ego falso. En otras palabras, se obtiene un cuerpo completamente espiritual adecuado para ofrecer servicio a la pareja trascendental, Rādhā y Kṛṣṇa: sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam (Cc. Madhya 19.170).

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura vysvětluje, že slova siddha-deha, „dokonalé duchovní tělo“, znamená tělo nacházející se nad hrubohmotným tělem z pěti prvků a subtilním astrálním tělem složeným z mysli, inteligence a falešného ega. Jinými slovy, oddaný dostane zcela duchovní tělo, v němž může sloužit transcendentálnímu páru, Rādě a Kṛṣṇovi: sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam.

Quien se sitúa en el cuerpo espiritual, que está más allá de los cuerpos materiales denso y sutil, está capacitado para servir a Rādhā y Kṛṣṇa. Ese cuerpo recibe el nombre de siddha-deha. La entidad viviente recibe un determinado tipo de cuerpo denso en función de sus actividades pasadas y del estado de su mente. En esta vida, el estado de la mente cambia de diversas formas, y la misma entidad viviente recibe en su siguiente vida otro cuerpo conforme a sus deseos. La mente, la inteligencia y el ego falso están siempre empeñados en un intento de dominar la naturaleza material. Conforme a ese cuerpo astral sutil, recibimos un cuerpo denso para disfrutar de los objetos de nuestros deseos. Conforme a las actividades del cuerpo que ahora tenemos, nos preparamos otro cuerpo sutil. Y conforme al cuerpo sutil, obtenemos otro cuerpo denso. Ése es el proceso de la existencia material. Sin embargo, cuando nos situamos en el plano espiritual y no deseamos cuerpos densos ni sutiles, obtenemos nuestro cuerpo espiritual original. Así lo confirma la Bhagavad-gītā (4.9): tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so ‘rjuna.

Jakmile se oddaný nachází ve svém duchovním těle, které je nad hrubohmotným i jemnohmotným tělem, je způsobilý sloužit Rādě a Kṛṣṇovi. Tomuto tělu se říká siddha-deha. Živá bytost dostane určitý druh hrubohmotného těla podle svých dřívějších činností a mentálního stavu. V tomto životě se mentální stav různě mění a stejná živá bytost dostane další tělo v příštím životě podle svých tužeb. Mysl, inteligence a falešné ego se vždy snaží ovládat hmotnou přírodu. Podle tohoto subtilního astrálního těla dostává živá bytost hrubohmotné tělo, aby si mohla užívat předmětů svých tužeb. Činnostmi současného těla si připravuje další jemnohmotné tělo a podle něho získá další hrubohmotné tělo. Tak probíhá hmotná existence. Pokud je však někdo v duchovním postavení a netouží po hrubohmotném či jemnohmotném těle, získá své původní duchovní tělo. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (4.9): tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so 'rjuna.

Con el cuerpo espiritual nos elevamos al mundo espiritual y nos situamos en Goloka Vṛndāvana o en otro planeta Vaikuṇṭha. En el cuerpo espiritual ya no hay deseos materiales, y nos sentimos plenamente satisfechos ofreciendo servicio a la Suprema Personalidad de Dios, Rādhā y Kṛṣṇa. Ése es el nivel del bhakti (hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate). Cuando el cuerpo, la mente y los sentidos espirituales están completamente purificados, podemos ofrecer servicio a la Suprema Personalidad de Dios y a Su consorte. En Vaikuṇṭha, la consorte es Lakṣmī, y en Goloka Vṛndāvana, la consorte es Śrīmatī Rādhārāṇī. En el cuerpo espiritual, libre de contaminación material, podemos servir a Rādhā-Kṛṣṇa y a Lakṣmī-Nārāyaṇa. En esa posición espiritual, ya no pensamos en la complacencia de nuestros propios sentidos. Ese cuerpo espiritual recibe el nombre de siddha-deha, y es el cuerpo con el que podemos ofrecer servicio trascendental a Rādhā y Kṛṣṇa. El proceso consiste en ocupar los sentidos trascendentales en servicio devocional amoroso. Este verso menciona específicamente: sakhī-bhāve pāya rādhā-kṛṣṇera caraṇa: Sólo personas que se han elevado al plano trascendental y que manifiestan la actitud de la gopīs pueden ocuparse en el servicio de los pies de loto de Rādhā y Kṛṣṇa.

Díky duchovnímu tělu je oddaný povýšen do duchovního světa a sídlí buď na Goloce Vṛndāvanu, nebo na jiné vaikuṇṭhské planetě. V duchovním těle již neexistují hmotné touhy a oddaný je plně spokojený se službou Nejvyšší Osobnosti Božství, Rādě a Kṛṣṇovi. To je úroveň bhakti (hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate). Teprve tehdy, když jsou duchovní tělo, mysl a smysly zcela očištěné, lze sloužit Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, a Jeho choti. Na Vaikuṇṭhách je chotí Lakṣmī a na Goloce Vṛndāvanu je to Śrīmatī Rādhārāṇī. V duchovním těle prostém veškerého znečištění lze sloužit Rādě a Kṛṣṇovi nebo Lakṣmī a Nārāyaṇovi. Jakmile je někdo takto duchovně umístěn, pak již nemyslí na svůj vlastní smyslový požitek. Tomuto duchovnímu tělu se říká siddha-deha, tělo, se kterým je možné transcendentálně sloužit Rādě a Kṛṣṇovi. Je to proces zapojení transcendentálních smyslů do láskyplné oddané služby. Tento verš konkrétně uvádí sakhī-bhāve pāya rādhā-kṛṣṇera caraṇa – lotosovým nohám Rādhy a Kṛṣṇy mohou sloužit pouze transcendentálně pokročilé osoby v náladě gopī.