Skip to main content

Text 47

Text 47

Texto

Verš

premādika sthāyi-bhāva sāmagrī-milane
kṛṣṇa-bhakti rasa-rūpe pāya pariṇāme
premādika sthāyi-bhāva sāmagrī-milane
kṛṣṇa-bhakti rasa-rūpe pāya pariṇāme

Palabra por palabra

Synonyma

prema-ādika — el amor por Dios, que comienza con śānta, dāsya, etc.; sthāyi-bhāva — los éxtasis permanentes; sāmagrī-milane — al mezclarse con otros elementos; kṛṣṇa-bhakti — servicio devocional al Señor Kṛṣṇa; rasa-rūpe — compuesto de melosidades trascendentales; pāya — se vuelve; pariṇāme — por transformación.

prema-ādika — láska k Bohu počínaje śāntou, dāsyou a tak dále; sthāyi-bhāva — trvalé extáze; sāmagrī-milane — smíšením s dalšími příměsemi; kṛṣṇa-bhakti — oddaná služba Pánu Kṛṣṇovi; rasa-rūpe — tvořená transcendentálními náladami; pāya — stává se; pariṇāme — přeměnou.

Traducción

Překlad

«Cuando los éxtasis permanentes [neutralidad, servidumbre, etc.] se mezclan con otros elementos, el servicio devocional con amor por Dios se transforma y se compone de melosidades trascendentales.

„Když se trvalé extáze (neutralita, služebnictví a tak dále) smísí s dalšími příměsemi, oddaná služba s láskou k Bohu se změní a tvoří ji pak transcendentální nálady.“

Significado

Význam

En el Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.4-5) se da la siguiente definición:

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.4–5) je dáno toto vysvětlení:

athāsyāḥ keśava-raterlakṣitāyā nigadyate
sāmagrī-paripoṣeṇa
paramā rasa-rūpatā
athāsyāḥ keśava-rater
lakṣitāyā nigadyate
sāmagrī-paripoṣeṇa
paramā rasa-rūpatā
vibhāvair anubhāvaiś casāttvikair vyabhicāribhiḥ
svādyatvaṁ hṛdi bhaktānām
ānītā śravaṇādibhiḥ
eṣā kṛṣṇa-ratiḥ sthāyī
bhāvo bhakti-raso bhavet
vibhāvair anubhāvaiś casāttvikair vyabhicāribhiḥ
svādyatvaṁ hṛdi bhaktānām
ānītā śravaṇādibhiḥ
eṣā kṛṣṇa-ratiḥ sthāyī
bhāvo bhakti-raso bhavet

«El amor por Kṛṣṇa, Keśava, como antes se explicó, alcanza el estado supremo de componerse de melosidades cuando están presentes todos sus elementos. Por medio de vibhāva, anubhāva, sāttvika y vyabhicārī, se activan los procesos de escuchar y cantar, y el devoto puede saborear amor por Kṛṣṇa. Entonces, el apego por Kṛṣṇa, el éxtasis permanente (sthāyi-bhāva), se convierte en la melosidad del servicio devocional (bhakti-rasa)».

„Láska ke Kṛṣṇovi, Keśavovi, dosáhne nejvyšší úrovně (kdy sestává z nálad) tehdy, když jsou naplněny její příměsi. Prostřednictvím vibhāvy, anubhāvy, sāttviky a vyabhicārī se oživí naslouchání a opěvování a oddaný je schopný vychutnávat si lásku ke Kṛṣṇovi. Připoutanost ke Kṛṣṇovi neboli trvalá extáze (sthāyī-bhāva) se pak stane náladou oddané služby (bhakti-rasou).“