Skip to main content

Text 306

Text 306

Texto

Verš

yasyāṅghri-paṅkaja-rajo ’khila-loka-pālair
mauly-uttamair dhṛtam upāsita-tīrtha-tīrtham
brahmā bhavo ’ham api yasya kalāḥ kalāyāḥ
śrīś codvahema ciram asya nṛpāsanaṁ kva
yasyāṅghri-paṅkaja-rajo ’khila-loka-pālair
mauly-uttamair dhṛtam upāsita-tīrtha-tīrtham
brahmā bhavo ’ham api yasya kalāḥ kalāyāḥ
śrīś codvahema ciram asya nṛpāsanaṁ kva

Palabra por palabra

Synonyma

yasya — de cuyos; aṅghri-paṅkaja — pies de loto; rajaḥ — el polvo; akhila-loka — de los sistemas planetarios del universo; pālaiḥ — por los señores; mauli-uttamaiḥ — con valiosos turbantes en sus cabezas; dhṛtam — aceptado; upāsita — adorado; tīrtha-tīrtham — el santificador de los lugares santos; brahmā — el Señor Brahmā; bhavaḥ — el Señor Śiva; aham api — incluso Yo; yasya — de quien; kalāḥ — porciones; kalāyāḥ — de una porción plenaria; śrīḥ — la diosa de la fortuna; ca — y; udvahema — llevamos; ciram — eternamente; asya — de Él; nṛpa-āsanam — el trono de un rey; kva — dónde.

yasya — jehož; aṅghri-paṅkaja — lotosu podobné nohy; rajaḥ — prach; akhila-loka — planetárních soustav ve vesmíru; pālaiḥ — vládci; mauli-uttamaiḥ — s drahými turbany na hlavách; dhṛtam — přijímaný; upāsita — uctívaný; tīrtha-tīrtham — který posvěcuje posvátná místa; brahmā — Pán Brahmā; bhavaḥ — Pán Śiva; aham api — dokonce i Já; yasya — jehož; kalāḥ — části; kalāyāḥ — úplných částí; śrīḥ — bohyně štěstí; ca — a; udvahema — nosíme; ciram — věčně; asya — Jeho; nṛpa-āsanam — královský trůn; kva — kde.

Traducción

Překlad

«“¿De qué Le vale un trono al Señor Kṛṣṇa? Los señores de los diversos sistemas planetarios aceptan el polvo de Su pies de loto sobre sus coronadas cabezas. Ese polvo hace sagrados los lugares santos, y hasta el Señor Brahmā, el Señor Śiva, Lakṣmī y Yo mismo, que somos porciones de Su porción plenaria, llevamos eternamente ese polvo sobre nuestras cabezas.”

„  ,Co pro Pána Kṛṣṇu znamená trůn? Vždyť vládci různých planetárních soustav přijímají prach z Jeho lotosových nohou na své korunované hlavy. Tento prach posvěcuje i posvátná místa, a dokonce i Pán Brahmā, Pán Śiva, Lakṣmī i Já samotný, kteří jsme částmi Jeho úplné části, tento prach věčně neseme na svých hlavách.̀  “

Significado

Význam

Esta cita pertenece al Śrīmad-Bhāgavatam (10.68.37). Los Kauravas, mientras adulaban a Baladeva para que fuese su aliado, hablaron mal de Śrī Kṛṣṇa. Entonces el Señor Baladeva Se enfadó y habló este verso.

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.68.37). Když Kuruovci lichotili Baladevovi, aby se stal jejich spojencem, a vyjadřovali se špatně o Śrī Kṛṣṇovi, Pán Baladeva se rozzlobil a vyslovil tento verš.