Skip to main content

Texto 26

Text 26

Texto

Verš

sanātana kahe, — tumi svatantra gauḍeśvara
ye yei doṣa kare, deha’ tāra phala
sanātana kahe, — tumi svatantra gauḍeśvara
ye yei doṣa kare, deha’ tāra phala

Palabra por palabra

Synonyma

sanātana kahe — Sanātana Gosvāmī dijo; tumi — tú; svatantra — independiente; gauḍa-īśvara — el gobernante de Bengala; ye yei — cualesquiera; doṣa — faltas; kare — alguien comete; deha’ — tú otorgas; tāra phala — los resultados de eso.

sanātana kahe — Sanātana Gosvāmī řekl; tumi — ty; svatantra — nezávislý; gauḍa-īśvara — vládce Bengálska; ye yei — jakékoliv; doṣa — chyby; kare — někdo se dopustí; deha' — ty udílíš; tāra phala — výsledky toho.

Traducción

Překlad

Sanātana Gosvāmī dijo: «Tú eres el poder supremo de Bengala y tienes plena independencia. Cuando alguien comete un delito, tú le castigas como corresponde».

Sanātana Gosvāmī řekl: „Jsi svrchovaný vládce Bengálska a můžeš jednat, jak se ti zlíbí. Kdykoliv se někdo dopustí nějaké chyby, přiměřeně ho potrestáš.“