Skip to main content

Texto 164

Text 164

Texto

Verš

eita parama-phala ‘parama-puruṣārtha’
yāṅra āge tṛṇa-tulya cāri puruṣārtha
eita parama-phala ‘parama-puruṣārtha’
yāṅra āge tṛṇa-tulya cāri puruṣārtha

Palabra por palabra

Synonyma

eita — ése; parama-phala — el objetivo supremo de la vida; parama — suprema; puruṣa-artha — aspiración del ser vivo; yāṅra āge — en presencia de la cual; tṛṇa-tulya — muy insignificantes; cāri — cuatro; puruṣa-artha — los distintos tipos de aspiraciones humanas.

eita — tento; parama-phala — nejvyšší životní cíl; parama — nejvyšší; puruṣa-artha — zájem živých bytostí; yāṅra āge — v jehož přítomnosti; tṛṇa-tulya — zcela bezvýznamné; cāri — čtyři; puruṣa-artha — různé druhy lidských zájmů.

Traducción

Překlad

«Saborear el fruto del servicio devocional en Goloka Vṛndāvana es la perfección más elevada de la vida; en presencia de esa perfección, las cuatro perfecciones materiales —religión, crecimiento económico, complacencia de los sentidos y liberación— son logros de lo más insignificante.

„Vychutnávat si plody oddané služby na Goloce Vṛndāvanu je nejvyšší dokonalostí života. Čtyři hmotné dokonalosti – to znamená zbožnost, ekonomický rozvoj, uspokojování smyslů a osvobození – jsou vedle této dokonalosti zcela zanedbatelným úspěchem.“

Significado

Význam

El logro más elevado que alcanzan los jñānīs o impersonalistas es llegar a ser uno con el Supremo, lo cual se conoce generalmente con el nombre de mokṣa, liberación. Los logros más elevados de los yogīs son las ocho perfecciones materiales, como aṇimālaghimā y prāpti. Todo ello, sin embargo, no es nada en comparación con la bienaventuranza eterna del devoto que va de regreso a Dios y saborea el fruto del servicio devocional a los pies de loto del Señor. En comparación con esto, las perfecciones materiales que culminan en la liberación son de lo más insignificante; el devoto puro, por lo tanto, nunca aspira a esas cosas. Su única aspiración es perfeccionar su servicio devocional al Señor. El placer de los filósofos monistas impersonalistas se condena en el siguiente verso, que se encuentra también en el Lalita-mādhava de Śrīla Rūpa Gosvāmī.

Největším úspěchem, jakého mohou jñānī neboli impersonalisté dosáhnout, je sjednocení s Nejvyšším, obecně známé jako mokṣa, osvobození. Největším úspěchem yogīch je osm hmotných dokonalostí, jako jsou aṇimā, laghimā a prāpti. To vše je ale nicotné ve srovnání s věčnou blažeností oddaného, který se vrátí zpátky k Bohu a vychutnává si plod oddané služby lotosovým nohám Pána. Ve srovnání s tím jsou hmotné dokonalosti až po úroveň osvobození zcela bezvýznamné. Čistý oddaný se o ně proto nezajímá. Zajímá ho pouze zdokonalování jeho oddané služby Pánu. Štěstí neosobních monistických filosofů je v následujícím verši, který se nachází také v Lalita-mādhavě Śrīly Rūpy Gosvāmīho, zavrženo.