Skip to main content

Text 186

Text 186

Texto

Verš

yan-nāmadheya-śravaṇānukīrtanād
yat-prahvaṇād yat-smaraṇād api kvacit
śvādo ’pi sadyaḥ savanāya kalpate
kutaḥ punas te bhagavan nu darśanāt
yan-nāmadheya-śravaṇānukīrtanād
yat-prahvaṇād yat-smaraṇād api kvacit
śvādo ’pi sadyaḥ savanāya kalpate
kutaḥ punas te bhagavan nu darśanāt

Synonyms

Synonyma

yat — de quien; nāmadheya — del nombre; śravaṇa — de escuchar; anukīrtanāt — y de cantar a continuación; yat — a quien; prahvaṇāt — de ofrecer reverencias; yat — de quien; smaraṇāt — del simple hecho de recordar; api — también; kvacit — a veces; śva-adaḥ — un comedor de perros; api — incluso; sadyaḥ — inmediatamente; savanāya — para ejecutar sacrificios védicos; kalpate — se vuelve apto; kutaḥ — qué decir de; punaḥ — de nuevo; te — de Ti; bhagavan — ¡oh, Suprema Personalidad de Dios!; nu — ciertamente; darśanāt — de ver.

yat — jehož; nāmadheya — jména; śravaṇa — zaslechnutím; anukīrtanāt — a potom zpíváním; yat — komu; prahvaṇāt — klaněním se; yat — na něhož; smaraṇāt — pouhým vzpomínáním; api — také; kvacit — někdy; śva-adaḥ — pojídač psů; api — dokonce; sadyaḥ — okamžitě; savanāya — k provádění védských obětí; kalpate — stává se způsobilým; kutaḥ — co říci; punaḥ — znovu; te — Tebe; bhagavan — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; nu — zajisté; darśanāt — zahlédnutím.

Translation

Překlad

«“No diré nada del avance espiritual de quienes ven directamente a la Persona Suprema, pero incluso una persona nacida en una familia de comedores de perros adquiere inmediatamente las aptitudes necesarias para ejecutar sacrificios védicos si, aunque sea una sola vez, pronuncia el santo nombre de la Suprema Personalidad de Dios o canta acerca de Él, escucha Sus pasatiempos, Le ofrece reverencias o simplemente Le recuerda.”»

„  ,Co říci o duchovním pokroku osob, které vidí Nejvyšší Osobu tváří v tvář, když dokonce i člověk narozený v rodině pojídačů psů je okamžitě uschopněn provádět védské oběti, pokud jen jednou vysloví jméno Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, nebo Ho opěvuje, naslouchá o Jeho zábavách, klaní se Mu či na Něho pouze vzpomíná!̀  “

Purport

Význam

SIGNIFICADO: Esta cita pertenece al Śrīmad-Bhāgavatam (3.33.6). Conforme a este verso, la posición que una persona ocupa no es importante. Puede ser el más bajo entre los bajos, un caṇḍāla comedor de perros, pero, si adopta el proceso de escuchar y cantar el santo nombre del Señor, de inmediato adquiere la aptitud para ejecutar sacrificios védicos. Esto es especialmente cierto en la actual era de Kali.

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.33.6). Podle tohoto verše je jedno, v jakém postavení se člověk nachází. Může být nejnižším z nejnižších – caṇḍālou neboli pojídačem psů – ale pokud se začne věnovat pronášení a poslouchání svatého jména Pána, je okamžitě schopen provádět védské oběti. To je pravda zvláště v tomto věku Kali.

harer nāma harer nāmaharer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā
harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

(Bṛhan-nāradīya Purāṇa 38.126)

(Bṛhan-nāradīya Purāṇa 38.126)

«En esta era de riñas e hipocresía, el único modo de alcanzar la liberación consiste en cantar el santo nombre del Señor. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera». Una persona nacida en familia de brāhmaṇas no puede ejecutar sacrificios védicos mientras no está debidamente purificada y ha recibido el cordón sagrado. Sin embargo, conforme al verso actual del Śrī Caitanya-caritāmṛta (citado del Śrīmad-Bhāgavatam), se considera que incluso una persona de bajo nacimiento puede ejecutar de inmediato esos sacrificios si canta y escucha con sinceridad el santo nombre del Señor. A veces, la gente envidiosa pregunta cómo es posible que los europeos y americanos del movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa se hayan vuelto brāhmaṇas y ejecuten sacrificios. No saben que los europeos y los americanos ya se han purificado mediante el canto del santo nombre del Señor: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Ésa es la prueba. Śvādo pi sadyaḥ savanāya kalpate. Una persona puede que haya nacido en una familia de comedores de perros, pero el simple hecho de cantar el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa le permite ejecutar sacrificios.

„V tomto věku hádek a pokrytectví je jediným prostředkem k osvobození zpívání svatých jmen Pána. Není žádná jiná cesta. Není žádná jiná cesta. Není žádná jiná cesta.“ Člověk narozený v brāhmaṇské rodině nemůže provádět védské oběti, dokud není náležitě očištěn a nedostal posvátnou šňůru. Podle tohoto verše Śrī Caitanya-caritāmṛty (citovaného ze Śrīmad-Bhāgavatamu) je však zřejmé, že dokonce i člověk nízkého původu může okamžitě provádět oběti, pokud upřímně zpívá a poslouchá svaté jméno Pána. Někdy se závistiví lidé ptají, jak se mohou Evropané a Američané v tomto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy stávat brāhmaṇy a provádět oběti. Oni nevědí, že tito Evropané a Američané jsou již očištěni pronášením svatého jména Pána – Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare  /  Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Toto je důkaz. Śvādo 'pi sadyaḥ savanāya kalpate. Člověk se může narodit v rodině pojídačů psů, ale když jen zpívá mahā-mantru, může provádět oběti.

Aquellos que buscan defectos en los vaiṣṇavas occidentales deben meditar en estas palabras del Śrīmad-Bhāgavatam y en el comentario que, sobre este verso, hace Śrīla Jīva Gosvāmī. En relación con esto, Śrīla Jīva Gosvāmī ha explicado que para elevarse al nivel de brāhmaṇa es necesario esperar hasta purificarse y someterse a la ceremonia del cordón sagrado, pero que quien canta el santo nombre no tiene que esperar a la ceremonia del cordón sagrado. Nosotros no permitimos a los devotos ejecutar sacrificios mientras no están debidamente iniciados conforme a la ceremonia del cordón sagrado. Sin embargo, conforme a este verso, quien canta sin ofensas el santo nombre está ya capacitado para ejecutar una ceremonia de fuego, aunque no haya recibido la doble iniciación mediante la ceremonia del cordón sagrado. Ése es el veredicto que dio Devahūti, la madre del Señor Kapiladeva, cuando Él le instruía la filosofía sāṅkhya pura.

Ti, kdo hledají chyby na západních vaiṣṇavech, by měli vzít v úvahu tento výrok Śrīmad-Bhāgavatamu a komentář, který k němu napsal Śrīla Jīva Gosvāmī. Śrīla Jīva Gosvāmī v tomto ohledu napsal, že ten, kdo se chce stát brāhmaṇou, musí čekat na očištění a podstoupit obřad udělení posvátné šňůry, ale ten, kdo zpívá svaté jméno, na obřad udělení posvátné šňůry čekat nemusí. My oddaným nedovolujeme provádět oběti, dokud nejsou řádně zasvěceni obřadem udělení posvátné šňůry. Podle tohoto verše je však schopen provádět ohňovou oběť již ten, kdo bez přestupků zpívá svaté jméno, i když není podruhé zasvěcen obřadem udělení posvátné šňůry. Tento závěr předkládá Devahūti, matka Pána Kapiladevy, když ji poučoval o čisté sāṅkhyové filosofii.