Skip to main content

Text 175

Text 175

Texto

Verš

āpane mahāprabhu tāṅra mana phirāila
darśana-smaraṇe yāṅra jagat tārila’
āpane mahāprabhu tāṅra mana phirāila
darśana-smaraṇe yāṅra jagat tārila’

Synonyms

Synonyma

āpane — personalmente; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — suya; mana — mente; phirāila — cambió; darśana — por una visita personal; smaraṇe — por recordarle; yāṅra — de quien; jagat — el mundo entero; tārila — Él ha liberado.

āpane — osobně; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — jeho; mana — mysl; phirāila — změnil; darśana — osobní návštěvou; smaraṇe — vzpomínáním; yāṅra — na něhož; jagat — celý svět; tārila — osvobodil.

Translation

Překlad

«El propio Śrī Caitanya Mahāprabhu debe de haber cambiado la mente del musulmán. Por Su presencia, y hasta por sólo recordarle, el mundo entero se libera.»

„Musel to být samotný Śrī Caitanya Mahāprabhu, kdo změnil muslimovu mysl. Celý svět je díky Jeho přítomnosti, a dokonce i pouhým vzpomínáním na Něho osvobozen.“

Purport

Význam

SIGNIFICADO: Este pasaje nos indica que, puesto que el gobernador musulmán era un borracho (madyapa), en condiciones normales no habría habido posibilidad de que cambiase. Pero el Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu podía despertar la conciencia de Kṛṣṇa en la mente de cualquiera. Por el simple hecho de recordar el santo nombre de Śrī Caitanya Mahāprabhu o de visitarle, podemos liberarnos de la existencia material. El movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa se está propagando por todo el mundo, pero, sin la gracia de Śrī Caitanya Mahāprabhu, ni un solo yavana o mleccha adicto a la bebida habría cambiado hasta aceptar el proceso de conciencia de Kṛṣṇa. La gente suele asombrarse de ver a tantos miles de occidentales convertidos al vaiṣṇavismo. Por lo general, los occidentales son adictos a comer carne, a beber, a los juegos de azar y a la vida sexual ilícita; por lo tanto, es asombroso que acepten la conciencia de Kṛṣṇa. Esto causa verdadero asombro sobre todo en la India. La respuesta, sin embargo, se da en este verso: darśana-smaraṇe yāṅra jagat tārila. Ese cambio es posible por el hecho de recordar a Śrī Caitanya Mahāprabhu. Los devotos occidentales cantan con gran sinceridad los santos nombres de Śrī Caitanya Mahāprabhu y de Sus devotos más íntimos: śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Por la misericordia de Śrī Caitanya Mahāprabhu y de Sus devotos personales, la gente se está purificando y su conciencia pasa de māyā a Kṛṣṇa.

Z tohoto je zřejmé, že za normálních okolností nebylo možné, aby se muslimský vládce změnil, protože byl opilec (madyapa). Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu však mohl obrátit k vědomí Kṛṣṇy mysl každého. Vysvobození z hmotné existence lze dosáhnout pouhým vzpomínáním na svaté jméno Śrī Caitanyi Mahāprabhua nebo setkáním s Ním. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se šíří po celém světě, ale ani jeden yavana či mleccha navyklý na alkohol by se bez milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua nezměnil a nepřijal by nauku o vědomí Kṛṣṇy. Lidé se často diví, když vidí tolik tisíc obyvatel Západu obrácených na vaiṣṇavismus. Západní obyvatelstvo je obecně navyklé jíst maso, pít, hazardovat a holdovat nedovolenému sexu; je tedy udivující, že takoví lidé přijímají vědomí Kṛṣṇy. Zvláště v Indii se tomu mnozí nesmírně diví. Zde je však odpověď: darśana-smaraṇe yāṅra jagat tārila. Takovou změnu umožňuje pouhé vzpomínání na Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Tito oddaní ze Západu zpívají velmi upřímně svatá jména Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Jeho společníků: śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Jeho společníků jsou lidé očišťováni a jejich vědomí se místo na māyu zaměřuje na Kṛṣṇu.

La palabra viśvāsa se refiere a un secretario. Ese título, por lo general, es propio de la casta kāyastha de la comunidad hindú. En Bengala, los kāyasthas utilizan todavía el título de viśvāsa. La palabra viśvāsa significa «fiel», y un viśvāsī es una persona en quien se puede confiar. Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura explica que durante el reinado musulmán en Bengala existía una secretaría con el título de viśvāsa-khānā. La oficina de viśvāsa-khāna era una secretaría en que sólo se empleaban a las personas de la máxima confianza. Se les escogía entre la comunidad kāyastha, comunidad que todavía hoy es muy experta en gestiones administrativas y gubernativas. El secretario, el viśvāsa-khānā, suele ser un sirviente muy fiel y de plena confianza. Se recurría a esos funcionarios siempre que había necesidad de realizar algún servicio muy confidencial.

Slovo viśvāsa označuje tajemníka. S tímto titulem se obvykle setkáváme u kasty kāyasthů v hinduistické společnosti. Kāyasthové v Bengálsku tento titul viśvāsa dodnes používají. Slovo viśvāsa znamená „věrný“ a viśvāsī je ten, komu se dá věřit. Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura uvádí, že během nadvlády muslimů v Bengálsku existoval tajemnický úřad zvaný viśvāsa-khānā, kde mohli být zaměstnáni pouze ti nejdůvěryhodnější lidé. Byli vybíráni ze společnosti kāyasthů, která je stále ještě velmi zběhlá v řízení a vládních záležitostech. Tento úřad viśvāsa-khānā obyčejně zastával velmi důvěryhodný a věrný služebník. Kdykoliv bylo třeba nějaké důvěrné služby, připadla těmto úředníkům.