Skip to main content

Text 13

Text 13

Texto

Verš

vaiṣṇavera ei haya eka svabhāva niścala
teṅho jīva nahena, hana svatantra īśvara
vaiṣṇavera ei haya eka svabhāva niścala
teṅho jīva nahena, hana svatantra īśvara

Palabra por palabra

Synonyma

vaiṣṇavera — de grandes devotos; ei — ésta; haya — es; eka — una; svabhāva — naturaleza; niścala — inquebrantable; teṅho — Él; jīva — alma condicionada; nahena — no es; hana — es; svatantra — independiente; īśvara — controlador.

vaiṣṇavera — vznešeného oddaného; ei — toto; haya — je; eka — jeden; svabhāva — povaha; niścala — neochvějný; teṅho — On; jīva — podmíněná duše; nahena — není; hana — je; svatantra — nezávislý; īśvara — vládce.

Traducción

Překlad

«El vaiṣṇava viaja a los lugares de peregrinaje para purificarlos y rescatar a las almas condicionadas. Ése es uno de los deberes del vaiṣṇava. En realidad, Śrī Caitanya Mahāprabhu no es una entidad viviente, sino la Suprema Personalidad de Dios. Por consiguiente, es un controlador plenamente independiente, pero, desde Su posición como devoto, lleva a cabo las actividades propias de un devoto.»

„Vaiṣṇava putuje na svatá poutní místa, aby je očistil a osvobodil pokleslé podmíněné duše. To je jedna z povinností vaiṣṇavy. Śrī Caitanya Mahāprabhu ve skutečnosti není obyčejná živá bytost, ale samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Je tedy zcela nezávislým vládcem, a přesto ve své roli oddaného jedná jako oddaný.“

Significado

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura señala que, como en los lugares sagrados viven muchas personas que no siguen estrictamente las reglas y regulaciones que rigen la vida en los lugares sagrados, los devotos excelsos tienen que ir a esos lugares a rescatarles. Ésa es la tarea del vaiṣṇava. El vaiṣṇava se siente desdichado cuando ve que los demás están enredados en la vida material. Śrī Caitanya Mahāprabhu vino a enseñar cómo actúa un vaiṣṇava, aunque Él es la Deidad adorable de todos los vaiṣṇavas, la Suprema Personalidad de Dios completo e independiente. Él es pūrṇaḥ śuddho nitya-muktaḥ: completo, completamente libre de contaminación y eternamente liberado. Él es sanātana, pues no tiene ni principio ni fin.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poznamenává, že na svatých místech trvale bydlí mnoho lidí, kteří nejsou přísní v dodržování usměrňujících zásad pro život na svatých místech. Pro nápravu těchto lidí musí tato místa navštěvovat vznešení oddaní. To je poslání vaiṣṇavy. Vaiṣṇava je nešťastný, když vidí, jak jsou druzí zapletení v hmotném životě. Śrī Caitanya Mahāprabhu učil těmto vaiṣṇavským činnostem i přesto, že je uctívaným Božstvem všech vaiṣṇavů, úplným a nezávislým Nejvyšším Pánem, Osobností Božství. Je pūrṇaḥ śuddho nitya-muktaḥ – úplný, ničím neznečištěný a věčně osvobozený. Je sanātana, protože nemá začátek ani konec.