Skip to main content

Text 131

Text 131

Texto

Verš

gauḍa ha-ite sarva vaiṣṇavera āgamana
kulīna-grāma-vāsi-saṅge prathama milana
gauḍa ha-ite sarva vaiṣṇavera āgamana
kulīna-grāma-vāsi-saṅge prathama milana

Palabra por palabra

Synonyma

gauḍa ha-ite — de Bengala; sarva — todos; vaiṣṇavera — de los vaiṣṇavas; āgamana — llegada; kulīna-grāma-vāsi — los habitantes de Kulīna-grāma; saṅge — con ellos; prathama — primer; milana — encuentro.

gauḍa ha-ite — z Bengálska; sarva — všech; vaiṣṇavera — vaiṣṇavů; āgamana — příchod; kulīna-grāma-vāsi — obyvatelé Kulína-grámu; saṅge — s nimi; prathama — první; milana — setkání.

Traducción

Překlad

Todos los devotos de Bengala fueron llegando poco a poco a Jagannātha Purī. En esa ocasión, también los habitantes de Kulīna-grāma fueron a ver a Śrī Caitanya Mahāprabhu por primera vez.

Všichni oddaní z Bengálska začali postupně přicházet do Džagannáth Purí. Tehdy také přišli Śrī Caitanyu Mahāprabhua poprvé navštívit i oddaní z Kulína-grámu.